WHOs kamp mot overvektsepidemien

WHOs kamp mot overvektsepidemien Onsdag 6.oktober og torsdag 7. oktober arrangeres det et seminar om Verdens Helseorganisasjons (WHO) globale strategi for ernæring, fysisk aktivitet og helse. Dette seminaret har fokus på muligheter og begrensninger for implementering av strategien i Europa. Målene for seminaret er å: · Rette offentlighetens oppmerksomhet mot alvoret i de utfordringer folkehelsen står overfor som følge av usunne matvaner og mangel på fysisk aktivitet. · Avdekke de viktigste kreftene som motarbeider kampen mot overvektsepidemien. · Utvikle et sterkere og mer samordnet arbeid for å implementere strategien i Europa. (Strategien ble vedtatt på verdens helseforsamling i mai 2004) Foredragsholderne er internasjonalt kjente, respekterte og i toppskiktet innenfor sine respektive fagområder: Derek Yach (Yale University), Philip James og Neville J. Rigby (International Obesity Task Force), Lars Bo Andersen (Københavns Universitet), Niels Christiansen (Nestlè), Pekka Puska (National Public Health Institute, Finland) og Adrian Bauman (University of Sydney). Fra Norge stiller Kaare R. Norum (Leder for referansegruppen for WHOs globale strategi), Knut-Inge Klepp (Leder, Nasjonalt råd for ernæring) og Sigmund Anderssen (Nasjonalt råd for fysisk aktivitet). Seminaret er en del av den europeiske folkehelseforeningens (EUPHA) konferanse om "Urbanisering og helse" som offisielt åpnes torsdag 7. av med blant annet innlegg av Helseminister Ansgar Gabrielsen, og WHOs tidligere generaldirektør, Gro Harlem Brundtland. EUPHAs WHO seminar vil foregå på Rikshospitalet, universitetssykehusets store auditorium onsdag 6. oktober og på Oslo Kongressenter (Folkets hus) Hall A torsdag 7.oktober. EUPHA er en paraplyorganisasjon for organisasjoner som arbeider med folkehelsespørsmål i Europa. EUPHA er tverrfaglig med om lag 10 000 medlemmer bestående av personer og institusjoner som på forskjellige måter arbeider med folkehelse. I år har EUPHA sin årlige konferanse i Norge med temaet "Urbanisering og helse: Nye utfordringer innen forebygging". Kontaktperson: Trond Borge Ottersen mobil: 958 40 758 tbo@shdir.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner