Henkel rapporterer om et vellykket regnskapsår 2015: Betydelig salgs- og inntjeningsvekst

  • Salg: + 10,1 % til 18 089 millioner euro (organisk: +3,0 %

  • Driftsoverskudd: +12,9 % til 2 923 millioner euro

  • EBIT-margin*: +0,4 prosentpoeng til 16,2 %

  • Resultat per prioritert aksje (EPS): +11,4 % til 4,88 euro

Foreslått utbytte: +12,2 % til 1,47 euro per preferanseaksje

Düsseldorf: - 2015 var et utmerket år for Henkel. Vi registrerte tosifrede vekstrater i salg, fortjeneste, resultat per aksje og vårt forslag til utbytte. Alle tre forretningsenheter leverte solid organisk vekst og forbedret sin fortjeneste betydelig, "sier Henkels konsernsjef Kasper Rorsted. "Vekstmarkedene fortsetter å være de viktigste vekstdriverne som bidrar til våre gode resultater. Vi oppnådde også en videre organisk salgsvekst i modne markeder." "Til tross for det vanskelige økonomiske miljøet, leverte vi en sterk resultatutvikling, vi fortsatte å implementere vår strategi og la et sterkt grunnlag for vår fremtid. Tre år inne i vår fireårige strategiperiode er vi på god vei til å nå våre viktigste mål for 2016," sier Rorsted i en oppsummering av Henkels utvikling.

* Justert for engangskostnader/-inntekter og restruktureringskostnader

Utsikter for 2016

Ser vi på inneværende regnskapsår og de finansielle målene for, sier Rorsted: De økonomiske og politiske omgivelsene er fortsatt en utfordring. Derfor vil vi fortsette å tilpasse våre prosesser og strukturer til markedene, noe som ytterligere øker vår effektivitet og konkurransedyktighet. For hele regnskapsåret 2016 forventer vi en organisk vekst på 24 prosent. Vi forventer at vår justerte EBIT-margin vil stige til rundt 16,5 prosent og det justerte resultatet per prioriterte aksje å vokse med mellom 8 og 11 prosent i 2016." Med en gjennomsnittlig årlig vekst i verdijustert resultat per foretrukne aksje på 9,7 prosent i perioden fra 2013 til 2015 er vi godt i rute, og fullt ut forpliktet til å nå vårt 10 prosent CAGR-mål for dagens strategisyklus."

Salgs- og resultatutvikling 2015

Med 18 089 millioner euro ble salget i regnskapsåret 2015 litt høyere enn året før. Valutautviklingen hadde en positiv innvirkning på salget på 4,4 prosent. Den positive effekten fra oppkjøp og salg av virksomheter utgjorde 2,7 prosent. Organisk salg, som ikke omfatter virkningen av valutakursene og oppkjøp/salg, viste en solid økning på 3,0 prosent.

Alle forretningsenhetene kan rapporter om solid organisk salgsvekst og en samlet økning av Henkels markedsandeler i sine relevante markeder. Forretningsenheten Laundry & Home Care oppnådde en organisk salgsvekst på 4,9 prosent. Salget i forretningsenheten Beauty Care vokste organisk med 2,1 prosent og forretningsenheten Adhesive Technologies kunne registrere en organisk salgsvekst på 2,4 prosent.

Etter engangskostnader, engangsgevinster og restruktureringskostnader, forbedret det justerte driftsresultatet seg betydelig, med 12,9 prosent til 2 923 millioner euro (året før: 2 588 millioner euro). Alle tre forretningssektorer bidro til denne positive utviklingen. Rapportert driftsresultat (EBIT) utgjorde 2 645 millioner euro sammenlignet med 2 244 millioner euro i fjor.

Justert fortjenestemargin (EBIT-margin) økte betydelig, med 0,4 prosentpoeng fra 15,8 prosent til 16,2 prosent. Rapportert fortjenestemargin økte med 0,9 prosentpoeng til 14,6 prosent (tidligere år: 13,7 prosent).

Det økonomiske resultatet forbedret seg fra -49 millioner euro til -42 millioner euro. Skattesatsen på 24,4 prosent forble tilnærmet uendret etter 24,3 prosent året før.

Justert netto inntekt for året etter minoritetsinteresser økte med 11,4 prosent til 2 112 millioner euro (2014: 1 896 millioner euro). Rapportert resultat etter skatt økte med 18,4 prosent fra år til år, fra 1 662 millioner til 1 968 millioner euro. Etter fradrag for 47 millioner euro som kan tilskrives ikke-kontrollerende interesser, økte kvartalsinntekten til 1 921 millioner euro (året før: 1 628 millioner euro).

Justert fortjeneste per preferanseaksje (EPS) vokste med 11,4 prosent, fra 4,38 euro til 4,88 euro. Rapportert EPS økte fra 3,76 euro til 4,44 euro.

Styret, representantskapet og representantskapet vil for generalforsamlingen den 11. april 2016 foreslå en økning i utbytte per foretrukne aksje på 12,2 prosent til 1,47 euro (året før: 1,31 euro) og en økning i utbytte per aksje på 12,4 prosent til 1,45 euro (året før: 1,29 euro). Dette vil gi et utdelingsforhold på 30,2 prosent.

Netto driftskapital i prosent av salget økte med 0,4 prosentpoeng fra 4,2 prosent til 3,8 prosent. Netto finansielle posisjon endte på 335 millioner euro (31. desember 2014: -153 millioner euro).

Utsiktene for Henkel Group i 2016

Henkel forventer å generere en organisk salgsvekst på 2 til 4 prosent i regnskapsåret 2016. Henkel forventer at hver forretningsenhet vil generere organisk salgsvekst innenfor dette området. Videre forventer Henkel svak økning i salgsandelen i vekstmarkedene. For justert avkastning på salg, forventer Henkel en økning sammenlignet med året før på ca. 16,5 prosent. Verdijustert avkastning på salg av de enkelte forretningsenhetene er forventet å være på samme eller høyere nivået enn i fjor. Henkel forventer en økning i justert resultat per foretrukne aksje på mellom 8 og 11 prosent.

Dette er en kortversjon av den komplette pressemeldingen. Full versjon kan lastes ned på Henkel.com/press

Årsrapporten for 2015 og annen informasjon med nedlastbart materiale som gjelder regnskapsåret 2015 sammen med lenkene til telekonferanseoverføringen med pressekonferansen for regnskapsåret finner du i vår pressemappe på Internett på: www.henkel.com/ir www.henkel.com/press

Lars Witteck

Tlf.: 49 211 797 - 2606 e-mail: lars.witteck@henkel.com

Wulf Klüppelholz

Tlf.: 49 211 797 - 1875
e-mail: wulf.klueppelholz@henkel.com

Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three business units: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies. Founded in 1876, Henkel holds globally leading market positions, both in the consumer and in the industrial businesses, with well-known brands such as Persil, Schwarzkopf and Loctite. Henkel employs about 50,000 people and reported sales of 18.1 billion euros and adjusted operating profit of 2.9 billion euros in fiscal 2015. Henkel’s preferred shares are listed in the German stock index DAX.

Tags:

Om oss

Henkel driver virksomhet over hele verden med ledende varemerker og teknologier innen tre bedriftsområder:Beauty Care, vask og husholdningsrengjøring samt lim, tetting og overflatebehandling. Selskapet ble grunnlagt i 1876 og har i dag en markedsledende posisjon, både på konsumentområdet og i industrien med velkjende varmerker som Schwarzkopf, Barnängen Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47000 ansatte, og rapporterte i 2012 en omsetning på 16 510 millioner euro og en gevinst på 2 335 millioner euro. Henkel er notert på den tyske børsen DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbeidere og omsatte 207,6 millioner euro i 2012.

Dokumenter og linker