Acta Holding ASA - Avklaring med kredittilsynet

 Avklaring med kredittilsynet vedr. eiendomsprodukter
 
Kredittilsynet har siden januar 2005 gjennomført stedlig tilsyn vedrørende Actas eiendomsprodukter. Tilsynet har gjennomført en bred vurdering av organisering og informasjon knyttet til eiendomsproduktene. Den endelige tilsynsrapporten, som foreligger i dag, har merknader begrenset til tre punkter, hvor hovedpunktet er merknaden knyttet til markedsføring av eiendomsproduktene.

Acta har lagt til grunn at det ikke foreligger prospektplikt i henhold til verdipapirhandelloven i forbindelse med emisjoner i eiendomsselskaper som eies av Actas kunder, da tegningen skjer som en del av aktiv forvaltning. Kredittilsynet har etter en helhetsvurdering vurdert det slik at den praksis som til nå er fulgt innebærer at det må utarbeides prospekt i forbindelse med emisjoner i eiendomsselskapene. Acta har overfor Kredittilsynet gitt uttrykk for at man ikke er enig i Kredittilsynets vurdering. Basert på en helhetsvurdering har Acta besluttet at selskapet for fremtiden vil innrette seg etter Kredittilsynets vurderinger.

Kredittilsynet har noen merknader til styresammensetningen i eiendomsselskapene. Representanter fra Acta er representert i eiendomsselskapenes styrer. Etter Actas oppfatning er denne praksis i kundens interesse fordi Acta da kan påse at eiendomsselskapene drives på best mulig måte og i henhold til de mandater kunden har gitt Acta. Acta tar imidlertid Kredittilsynets merknader til etterretning. Informasjon om styresammensetning vil i henhold til anbefalingen fra Kredittilsynet heretter fremgå enda tydeligere av prospekt.

Kredittilsynet har også vurdert den informasjon kundene mottar om honorarer. Slik informasjon fremgår av Actas avtaler med kundene. Denne informasjonen vil heretter også fremgå i prospektene. For ordens skyld nevnes at Kredittilsynet ikke har vurdert nivået på Actas honorarer, men Acta konstaterer at nivået på honorarer på selskapets eiendomsprodukter ligger på samme nivå som for andre aktører som henvender seg til privatmarkedet.

Kredittilsynets merknader innebærer ingen konsekvenser for tidligere gjennomførte emisjoner og vil heller ikke ha konsekvenser for Actas forretningsmodell fremover.

- Acta er tilfreds med de avklaringer som nå er kommet angående våre eiendomsprodukter, sier administrerende direktør Simen Mørdre i Acta Holding ASA. Acta er markedsledende innen eiendomssyndikering i privatmarkedet og har siden 2003 hatt en nytegning av egenkapital på over 6 milliarder kroner innen denne aktivaklassen. Vi har i dag 22 milliarder kroner i kundemidler under forvaltning innen eiendom på vegne av 15.000 kunder. Kundene har mottatt årlige utbetalinger på linje med eller over investeringsmandatet, og sett en god verdiutvikling på sine investeringer. I tillegg er det et velfungerende 2. håndsmarked. Acta vil fortsette produktutviklingen innen alle aktivaklasser og vil som før, legge opp til en dialog med Kredittilsynet, slik at produktene tilpasses og utvikles til beste for våre kunder.

Rapporten fra Kredittilsynet er vedlagt

Stavanger, 24. august 2005

For ytterligere informasjon:
Simen Mørdre
Acta Holding ASA
Tlf:    +47 90 86 85 62
E-post: simen.mordre@acta.no   

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker