Acta Holding ASA - Kapitalutvidelser

Styret i Acta Holding ASA har 31. desember 2003 fattet vedtak om tre kapitalutvidelser som gjennomføres som kontantemisjoner. Styrevedtakene baserer seg på generalforsamlingsvedtak 6. juni og 12. desember 2002 og emisjonsfullmakt vedtatt på generalforsamling 3. september 2003. Aksjekapitalen øker totalt med 2.749.990,50 NOK og egenkapital og likviditet styrkes med 25.275.529,47 NOK. Det utstedes i alt 15.277.725 nye aksjer og nytt antall utestående aksjer blir 235.143.429.

1. Innløsning av frittstående tegningsretter utstedt i forbindelse med offentlig emisjon juli 2003

I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen i juli 2002 ble det utstedt 13.749.982 frittstående tegningsretter hvor tegningskurs er 1,832 kroner per aksje. I oktober 2003 ble det emittert 83.018 aksjer ved innløsning av tegningsretter, og i desember er det krevd innløsning av 13.540.681 tegningsretter. Tegningsretter som ikke er krevd innløst per 31. desember 2003 bortfaller.

2. Opsjonsprogram `Opsjoner-mot-lønn`

I forbindelse med opsjonsprogram hvor ansatte og styremedlemmer reduserte lønn og honorarer i 12 måneder mot å motta 1,5 opsjoner med innløsningskurs 0,27 kroner/aksje for hver krone i lønnsreduksjon, er det i 4. kvartal 2003 krevd innløst 812.044 opsjoner. 1.539.811 opsjoner er fremdeles utestående under dette programmet. Siste innløsningsperiode er i 1. kvartal 2004.

3. Innløsning av frittstående tegningsretter utstedt i forbindelse rettet emisjon februar 2003

I forbindelse med frittstående tegningsretter utstedt i rettet emisjon mot ansatte i februar 2003 hvor ansatte mottok en frittstående tegningsrett med innløsningskurs 0,27 kroner/aksje for hver andre aksjer som ble tegnet, er det i 4. kvartal krevd innløst 925.000 tegningsretter. 5.044.500 tegningsretter er fremdeles utestående under dette programmet. Tegningsrettene kan kreves innløst fortløpende frem til 1. august 2004 og kapitalutvidelser skjer kvartalsvis.

Det vises for øvrig til www.acta.no\Investor Relation\Aksjonærforhold.

Stavanger, 2. januar 2004

Jan Rune Steinsland +47 21003354 / +47 97052533 jan.rune.steinsland@acta.no

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner