Acta Holding ASA - Kjennelse fra lagmannsretten

Det vises til børsmelding 20. september 2005 hvor det ble opplyst at Acta ASA, et heleid datterselskap av Acta Holding ASA, hadde begjært midlertidig forføyning mot fire tidligere ansatte. Begjæring ble tatt ut for å forhindre det Acta ASA oppfattet å være brudd på tidligere ansettelsesavtaler ved at de fire blant annet inngår i ledelsen av Verdispar. Nedre Romerike tingrett ga Acta ASA medhold i sin begjæring på alle punkter, hvilket innebærer at de fire blant annet fikk forbud mot å være med på å etablere, drive eller delta i Verdispar. De fire tidligere ansatte ble dømt til å dekke Acta ASAs saksomkostninger. De fire tidligere ansatte påkjærte kjennelsen.

Kjennelse er nå mottatt fra Eidsivating Lagmannsrett. Lagmannsretten bekrefter Tingrettens kjennelse på de vesentligste punkter. Lagmannsretten finner det sannsynliggjort at det fra Verdispars side er blitt tatt kontakt med Actas kunder i større omfang enn det som kan forklares ved tilfeldigheter og at det er benyttet kundelister som stammer fra Acta. Lagmannsretten finner at vilkårene for midlertidig forføyning når det gjelder forbud mot kontakt med Acta-kunder fortsatt er til stede. Lagmannsretten fastslår videre at en av de fire ansatte brøt konkurranseklausulen ved å ta ansettelse som daglig leder i Verdispar Rådgivning AS. Da etableringsfasen for Verdispar nå er tilbakelagt, innskrenker Lagmannsretten konkurranseklausulens begrensninger med hensyn på stillingsinnehav i Verdispar til å gjelde vervet som daglig leder.

Lagmannsretten fastholdt at de fire tidligere ansatte skal dekke Acta ASAs saksomkostninger i Tingretten, men fastsatte at partene skal bære sine egne saksomkostninger i Lagmannsretten.

Actas ledelse sier seg tilfreds med at to rettsinstanser har gitt Acta medhold i de alvorlige og uryddige forhold som er avdekket i forbindelse med Verdispars opptreden ovenfor Actas kunder og vil vurdere om erstatningsrettslige skritt skal tas i saken.
 
Stavanger, 21. februar 2005
For ytterligere informasjon:
Simen Mørdre
Acta Holding ASA
Tlf: +47 90 86 85 62
E-post: simen.mordre@acta.no  
 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner