Agasti fortsetter med opprinnelig strategi som vil synliggjøre betydelige verdier i konsernet

Styret i Agasti Holding (Agasti) har besluttet å avbryte prosessen med det planlagte oppkjøpet av Wunderlich Investment Company, Inc. (Wunderlich) og viderefører selskapets opprinnelige strategi.    I bunn for konsernets strategi ligger de tre rendyrkede forretningsområdene Wealth Management, Capital Markets og Investment Management som samlet sikrer et solid, profesjonelt og helhetlig tilbud til våre kunder. En viktig del av strategien er også den unike eksisterende strategiske alliansen Agasti har med Wunderlich-systemet i USA som sikrer utviklingen av selskapets institusjonelle plattform innen spesielt energi, oljeservice og eiendom.

Bakgrunnen for beslutningen er konstruktive drøftelser med en gruppe aksjonærer som har vært uenige i styrets strategiske valg om å kjøpe en majoritetsandel i Wunderlich.

Et samlet styre og ledelse, samt en rekke aksjonærer, har hatt stor tro på potensialet i et oppkjøp av Wunderlich. En gruppe aksjonærer mener i hovedsak at Agasti alene har et så stort potensial at en strukturell transaksjon med Wunderlich ikke er ønskelig, og at man kan oppnå de ønskede effekter gjennom samarbeid uten en betydelig emisjon i Agasti. Styret og ledelsen i Agasti tar derfor til etterretning at en aksjonærgruppe ikke ønsket å gjennomføre transaksjonen mot Wunderlich. Denne gruppen med aksjonærer ønsker primært å rendyrke dagens strategi.

Styrets beslutning om å avbryte den foreslåtte transaksjonen innebærer ingen endring av Agastis øvrige ambisjoner og utvikling. Av hensyn til kunder og ansatte, samt et ønske om å ha en sterk felles aksjonærbase fremover for å skape ro rundt den videre utviklingen av selskapet, ser styret det som formålstjenlig å trekke forslaget om oppkjøpet av Wunderlich. I dagens situasjon er dette utvilsomt det beste for alle parter for å oppnå ønskelig verdiskaping og levere på selskapets etablerte ambisjonsnivå.

Aksjonærgruppen som har flagget sin uenighet trekker alle pågående rettslige prosesser og varsel om søksmål, herunder krav om gransking og er enige om å samle seg bak selskapets strategi.

-Styret tar til etterretning at aksjonærer som representerer en betydelig eierandel var uenige i det strategiske valget om å kjøpe en majoritetsandel i Wunderlich. Det er slik aksjonærdemokratiet fungerer, og denne saken viser at dette fungerer godt i Agasti. Samtidig er vi glade for at vi har sterk og bred støtte i aksjonærfelleskapet om den retning og den strategi vi etablerte i 2012, som styret fortsatt er overbevist om er en klok, fremtidsrettet og lønnsom vei å gå for både våre private og institusjonelle kunder, eiere og ansatte, sier styreleder i Agasti Holding, Merete Haugli.

-Ingen skal være i tvil om at de aksjonærer som åpent har flagget sin uenighet rundt oppkjøpet av Wunderlich har stor tro på den forretningsmodellen Agasti etablerte i 2012, og at dette er en riktig vei å gå for å skape den ønskede utviklingen av selskapet. Men vi var uenige i styrets forslag til oppkjøpet av Wunderlich. Vi stiller oss imidlertid fullt og helt bak selskapet og dets strategi, og mener denne er den rette til å utvikle selskapet i den retning vi alle ønsker og til å skape en lønnsom og attraktiv virksomhet for kunder, eiere og ansatte, sier Ole Peter Lorentzen.

Agasti har som tidligere kommunisert, hatt behov for å styrke kapitalen. Basert på samtaler med tegnerne i den rettede emisjonen den 13. juni 2013 på totalt NOK 29,7 millioner, har disse tegnerne, aksjonærgrupperingen og Agasti blitt enige om å heller styrke kapitalen med totalt NOK 42 millioner gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon til kurs NOK 1,35 pr aksje. Denne er garantert av Tenold Gruppen AS med NOK 20 millioner, IKM Industi-Invest AS med NOK 2 millioner og Ludvig Lorentzen AS, Sissener AS, Perestroika AS og Mons Holding AS samlet med NOK 20 millioner. Tenold Gruppen AS har en rett til å erverve aksjer for totalt minimum NOK 20 millioner enten direkte gjennom garantien, gjennom tegningsretter og gjennom et nedsalg av Coil Investment Group AS og Ludvig Lorentzen AS. 

Styret i Agasti er svært tilfreds med Tenold Gruppens engasjement og den støtten de viser selskapet og strategi.
-Jeg har stor tro på den nåværende strategien og ledelsen til Agasti, og ønsker å være med på den spennende reisen man har startet. Derfor er jeg tilfreds med å ha fått garantier for å tegne for samme beløp som i den opprinnelige emisjonen. Vi er med fordi vi er overbevist om at Agasti har alle muligheter for å lykkes med sin eksisterende strategi, sier Øystein Tenold i Tenold Gruppen AS.

Det er styrets klare oppfatning at Agasti skal komme styrket ut av dette og mener det er positivt at det er skapt så stort engasjement rundt utviklingen av selskapet og hvor samtlige involverte har hatt fokus på at potensialet er stort.

Det er enighet om finne frem til et styre bestående av høyt kvalifiserte kandidater fra dagens styre og nye kandidater med relevant finansiell og industriell kompetanse innen få dager. Dette arbeidet koordineres gjennom valgkomiteen. Det er også enighet om å finne frem til godt kvalifiserte kandidater til valgkomiteen som bedre representerer aksjonærgrupperingene, og som i henhold til selskapets vedtekter besluttes av generalforsamlingen.

Som Agasti kommuniserte ved offentliggjøring av forslaget til oppkjøpet 27. mai ligger det et stort potensiale i aksen mellom nordisk og amerikansk næringsliv. Dette støttes også av aksjonærgrupperingen som har flagget sin motstand mot oppkjøpet av Wunderlich. Sammen vil Agasti og Wunderlich også gjennom den eksisterende alliansen være meget godt posisjonert. Agasti vil sammen med Wunderlich eksempelvis fortsatt ha tilgang til en plasseringsevne i USA som overgår de fleste nordiske miljøer og kjempe om de mest attraktive mandatene.

-Den eksisterende strategien som har ligget i bunn for våre ambisjoner det siste året ligger fast. Kundene i Agasti-konsernet har nå tilgang til noen av markedets fremste investeringsrådgivere og produkter, og vi har allerede etablert et av de mest erfarne miljøene innen områdene Private Equity, Eiendom, Energi og Oil Service. Forvaltningsvirksomheten vår innenfor Obligo Investment Management er nå en av de største i Norden og med et solid fagmiljø med spesielt sterk internasjonal institusjonell forvaltningskompetanse. I stedet for en integrasjon av Wunderlich i USA vil vi nå utvikle den strategiske alliansen videre. Jeg er overbevist om at vi også gjennom eksisterende strategi og allianse over tid vil kunne ta ut mange av de identifiserte synergier. Samlet sikrer vår forretningsmodell et spennende, profesjonelt og helhetlig tilbud til våre kunder, sier viseadministrerende direktør i Agasti, Jørgen Pleym Ulvness.

Agasti Holding ASA er notert på Oslo Børs, har 220 ansatte og virksomhet i Norge og Sverige, i tillegg til i USA via en strategisk allianse med Wunderlich Investment Company.  Pr 1.1.2013 hadde konsernet totalt NOK 51 milliarder under forvaltning på vegne av 43.000 kunder.Oslo, 20. juni 2013 

For ytterligere informasjon:
Styreleder i Agasti, Merete Haugli, tlf. 996 07 000
Viseadministrerende direktør i Agasti Jørgen Pleym Ulvness, tlf. 906 67 877
Kommunikasjonsdirektør i Agasti, Tor Arne Olsen, tlf. 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner