Agasti Holding ASA – Endringer i primærinnsideres aksjeeie som følge av foreslåtte transaksjoner

Oslo/Stavanger 27. mai 2013: Det vises til børsmelding fra Agasti Holding ASA ("Selskapet", ticker AGA) av 27. mai 2013 om forslag om kjøp av aksjemajoriteten i Wunderlich Investment Company, Inc. med vederlag i nyutstedte aksjer i Selskapet, og forslag om en rettet emisjon ("børsmeldingen").

Følgende primærinnsidere i Selskapet er tildelt aksjer i den rettede emisjonen til kurs NOK 1,35 pr aksje:

IKM Industri-Invest AS, som er aksjonær i Agasti og som på grunn av sitt eierskap er representert i Selskapets styre med styremedlem Erling Meinich-Bache, er tildelt 7.407.407 aksjer. Etter gjennomført rettet emisjon vil IKM Industri-Invest AS eie 17.407.407 aksjer i Selskapet.

Invest-Man AS, et selskap kontrollert av Stein Aukner som er styremedlem i Selskapet, er tildelt 148.148 aksjer. Etter gjennomført rettet emisjon vil Stein Aukner og hans nærstående eie 285.648 aksjer i Selskapet.

Børsmeldingen angir for øvrig alle tildelte aksjer i den rettede emisjonen.

Coil Investment Group AS ("Coil"), et selskap kontrollert av administrerende direktør i Agasti, Alfred Ydstebø, vil erverve nyutstedte aksjer i Agasti som vederlag for salg av aksjer i Wunderlich Investment Company, Inc. slik det er beskrevet nærmere i Børsmeldingen. Coil har også meddelt en intensjon om å selge aksjer som beskrevet i Børsmeldingen slik at Coils samlede aksjeeie ikke vil overstige tilbudspliktterskelen på 1/3 av aksjene i Selskapet. Coil ønsker å tilby de aksjene som overstiger denne terskelen til ansatte i Agastikonsernet til NOK 1,35 pr aksje. Viseadministrerende direktør i Agasti, Jørgen Pleym Ulvness og administrerende direktør i Obligo Investment Management AS har i avtale med Coil sammen garantert for kjøp av inntil cirka 10.370.000 aksjer fra Coil, og slik at Ulvness har rett til å kjøpe minst 5.200.00 aksjer. Etter et slikt kjøp vil Jørgen Pleym Ulvness og hans nærstående, eie minst 6.595.000 aksjer i Agasti. Bjarne Eggesbø og hans nærstående eier ingen aksjer i Agasti før transaksjonen. Detaljene i garantien og nøyaktig antall aksjer, vil avklares før en slik transaksjon.

De endringene i primærinnsideres aksjeeie som er omtalt i herværende melding er alle betinget av at transaksjonene som er omtalt i Børsmeldingen gjennomføres. Disse transaksjonene er betinget av samtykke fra Agastis generalforsamling 26. juni 2013.

Kontaktperson:
Head of IR, Jo-Inge Fisketjøn jif@agasti.no, tlf. +47 924 54 834

Denne meldingen utgjør ikke og danner ikke del av noe tilbud eller anmodning om å erverve eller tegne verdipapirer i USA. Verdipapirene som omtales i meldingen kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933. Selskapet har ikke til intensjon å registrere noen andel av tilbudet av verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA. Kopier av denne meldingen lages ikke og kan ikke distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-4, jf § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner