Agasti Holding ASA styrker egenkapitalen med rettet emisjon

SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER I NOEN ANNEN JURISDIKSJON HVOR SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG.

Oslo, 13. juni 2013: Agasti Holding ASA ("Selskapet" eller "Agasti", ticker "AGA") har i dag vedtatt og gjennomført en rettet emisjon med et bruttoproveny på MNOK 29,7 til tegningskurs NOK 1,35 pr. aksje (den "Rettede Emisjonen").

Emisjonen er vedtatt av styret i medhold av fullmakt gitt av generalforsamlingen i 2012. Emisjonen er rettet mot følgende ("Tegnerne"):

-          Tenold Gruppen AS som har tegnet aksjer for ca MNOK 20,05

-          IKM Industri-Invest AS som har tegnet aksjer for ca MNOK 8,35

-          Bjelland  Invest AS som har tegnet aksjer for ca MNOK 1,3

Til sammen vil det bli utstedt 22 mill. nye aksjer i Selskapet som følge av emisjonen.

Tegnerne har tidligere forpliktet seg til å tegne i den rettede emisjonen på MNOK 54 som ble meldt i Selskapets børsmelding 27. mai 2013 og som er beskrevet i innkalling til generalforsamling den 26. juni 2013 (den "Betingede Rettede Emisjonen"). Den Betingede Rettede Emisjonen forutsetter blant annet at Selskapets kjøp av aksjemajoriteten i Wunderlich Investment Company, Inc. vedtas av generalforsamlingen 26. juni 2013.

Ingen av tegnerne i den Rettede Emisjonen er aksjonærer i Wunderlich Investment Company, Inc. Tegningen i den Rettede Emisjonen vil redusere hver av tegnernes tegning og bruttoprovenyet i den Betingede Rettede Emisjonen tilsvarende tegningen i den Rettede emisjonen. Selskapet vil forut for generalforsamlingen oppdatere forslagene til vedtak i generalforsamlingen med de endringer som følger av den Rettede Emisjonen.

Bakgrunnen for den Rettede Emisjonen er at styret vurderer det som formålstjenlig å styrke Selskapets kapitalsituasjon allerede i forkant av de transaksjoner som skal behandles på generalforsamlingen 26. juni 2013.

Kontakt:

Agasti Holdings viseadministrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness: +47 906 67 877

Denne meldingen utgjør ikke og danner ikke del av noe tilbud eller anmodning om å erverve eller tegne verdipapirer i USA. Verdipapirene som omtales i meldingen kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933 (med endringer). Selskapet har ikke til intensjon å registrere noen andel av tilbudet av verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA. Kopier av denne meldingen lages ikke og kan ikke distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner