Beste resultat siden 2008

Høydepunkter

  • Agastis resultat etter skatt for fjerde kvartal 2015 ble 481 millioner kroner sammenlignet med minus 37 millioner kroner i samme periode i fjor. For året 2015 fikk Agasti et resultat etter skatt på 517 millioner kroner, sammenlignet med minus 17 millioner kroner i 2014.

Salg av operativ virksomhet

  • Salget av 34 prosent av den operative virksomheten til et selskap tilknyttet Blackstone er regnskapsført som et salg av hele virksomheten, hvilket resulterer i en skattefri gevinst på 539 millioner kroner. Den resterende andelen på 66 prosent er regnskapsført til virkelig verdi og bokført som en investering i et joint venture i henhold til egenkapitalmetoden. Denne andelen av resultatet etter skatt inntektsføres som driftsinntekter.

Resultat av operativ virksomhet

  • Joint venture-selskapet Obligo Holding AS (Obligo) oppnådde et driftsresultat på 119 millioner kroner i fjerde kvartal 2015, og 189 millioner kroner for året som helhet.
  • Agastis andel av overskuddet fra Obligokonsernet i fjerde kvartal 2015 var 57 millioner kroner, før avskrivninger på 76 millioner kroner.
  • Agasti betalte 223 millioner kroner i salgsutbytte i desember 2015, tilsvarende 0,76 kroner per aksje.
  • Gjennomført salget av 10 eiendomsporteføljer til en samlet verdi av cirka 22 milliarder kroner til Blackstone i desember 2015.
  • Fullført to års restrukturering av virksomheten, som innebærer en vellykket gjennomføring av strategiplanen som ble vedtatt i 2013.
  • Konkludert og avsluttet et stort antall klagesaker og søksmål som representerte betydelig økonomisk risiko og omdømmerisiko.

Forslag til utbytte

  • Styret har til hensikt å foreslå et utbytte i størrelsesorden 0,4 kroner per aksje for 2015.

I 2015 oppnådde Agasti et resultat etter skatt på 517 millioner kroner. Resultat etter skatt i fjerde kvartal 2015 endte på 481 millioner kroner. Tallene inkluderer en skattefri gevinst på 539 millioner kroner etter gjennomføring av transaksjonen der et selskap tilknyttet Blackstone kjøpte 34 prosent av Obligo (Transaksjonen).

"2015 var et godt år for Agasti og våre aksjonærer. Gammel virksomhet er historie og vi har etablert Obligo med ambisjonen om å bli ledende innen investeringer og forvaltning av nordisk eiendom. Blackstone, en av verdens største og mest respekterte kapitalforvaltere,
har kommet inn på eiersiden og som forretningspartner i Obligo. Våre kunder har fått exit muligheter i tråd med våre uttalte målsetninger, og har mottatt utbetalinger på omlag 7,5 milliarder kroner i 2015. Agastiaksjen var en av vinnerne på Oslo Børs i 2015, med en oppgang på 135 prosent. I desember 2015 mottok aksjonærer dessuten salgsutbytte på 0,76 kroner per aksje, og med et driftsresultat på 189 millioner kroner i Obligokonsernet har styret i Agasti til hensikt å foreslå et ordinært utbytte i størrelsesorden 0,4 kroner per aksje," sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

Transaksjonen, der et selskap tilknyttet Blackstone kjøpte 34 prosent av Obligo, ble gjennomført 20. oktober 2015. Agasti og Blackstone har inngått en aksjonæravtale for Obligo der visse viktige avgjørelser, f.eks. godkjenning av forretningsplaner og årlige
budsjetter, krever samtykke fra begge parter. Som en konsekvens av Transaksjonen, ble all virksomhet og samtlige ansatte i Agasti overført til Obligo med datterselskaper. Obligo er nå paraplyen for all operativ virksomhet. Fra fjerde kvartal 2015 vil Obligokonsernet yte administrative tjenester til Agasti Holding ASA og heleide datterselskaper.

Obligo vil fortsette å forvalte porteføljer kjøpt av Blackstone tilsvarende en verdi på om lag 10,4 milliarder kroner. Obligo vil frem til juli 2016 motta forvaltningshonorar for disse porteføljene på om lag samme nivå som tidligere. Deretter vil honorarene baseres kostnadsdekning og en insentivhonorarmodell. Obligo vil i tillegg motta honorarer på 25 millioner kroner i første kvartal 2016 for overgangstjenester knyttet til porteføljer som ikke lenger vil bli forvaltet av Obligo.

Obligo forvalter dessuten 10 milliarder kroner i eiendom for Patrizia, der Obligo i 2016 vil motta om lag 38 millioner kroner for forvaltningstjenester i en overgangsfase. Disse tjenestene vil avsluttes i løpet av 2016. For eiendomsporteføljer som inkluderer ikke-nordisk eiendom til en samlet verdi på om lag 1,3 milliarder kroner, vurderer Obligo ulike likviditetsalternativer som kan føre til redusert forvaltningskapital.

Obligo vurderer ulike muligheter innen infrastruktur, inkludert en potensiell likviditetshendelse og nye initiativer. Når det gjelder investeringer i private equity og shipping, har Obligo en mer opportunistisk tilnærming, selv om hovedstrategien for disse segmentene er å fortsette å skape best mulig verdier for aksjonærene og forvalte til forfall.

Sammen med Blackstone har Obligo en ambisjon om å ta en ledende posisjon innen investeringer og forvaltning av eiendom i Norden.

Som følge av Transaksjonen og aksjonæravtalen hvor Agasti avgir kontroll, blir salget av 34 prosent av den operative virksomheten regnskapsført i Agasti som et salg av hele virksomheten fra fjerde kvartal 2015. Dette resulterer i en skattefri gevinst på 539 millioner kroner. Resterende 66 prosent vurderes til virkelig verdi og bokføres som en investering i et joint venture i henhold til egenkapitalmetoden. Agastis andel av resultatet etter skatt regnskapsføres som driftsinntekter.

Etter gjennomføring av Transaksjonen er Agasti nå et rent finansielt investeringsselskap som eier 66 prosent av Obligo i tillegg til andre juridiske enheter. Agasti har inngått en aksjonæravtale med Blackstone som utvanner Agasti kontroll i Obligo. Av avtalen fremgår det at de to eierne må være enige i flere viktige avgjørelser fremover. Blackstone er også en av Obligos største kunder. Fremtidig verdivurdering av Agasti avhenger av Obligos resultater og utbyttekapasitet. Etter å ha gått inn i et nytt joint venture-selskap med Blackstone har Agasti ikke lenger noen ansatte.

Obligo er et rent forvaltningsselskap med hovedfokus på investeringer i og forvaltning av nordisk eiendom. Forretningsmodellen er forenklet, og organisasjonen består av 45 ansatte.

Fra og med fjerde kvartal 2015 er Agastis viktigste inntektskilde 66 prosent av resultatet etter skatt i Obligokonsernet, justert for avskrivninger av immaterielle eiendeler knyttet til investeringen i joint venture-selskapet.

Obligokonsernet hadde driftsinntekter på 225 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. Driftskostnadene beløp seg til 106 millioner kroner, og førte til et driftsresultat på 119 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. Agasti Holding ASA sin relative andel av resultat etter skatt i Obligo er 57 millioner kroner før avskrivninger på 76 millioner kroner, et netto tap på 24 millioner kroner.

Agastiaksjen steg med 135 prosent i 2015. Aksjonærene mottok i desember et salgsutbytte på 0,76 kroner per aksje. Styret har til hensikt å foreslå et ordinært utbytte i størrelsesorden 0,4 kroner per aksje for regnskapsåret 2015.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..