BETYDELIGE ENDRINGER I ACTA

Acta har på mer enn én måte hatt et utfordrende andre kvartal i 2008. Det har i Norge vært en kraftig økning i oppmerksomheten rundt investeringsrådgivere i kjølvannet av innføringen av MiFID og Kredittilsynets nye fortolkninger av regelverket. Acta, som er den største og viktigste aktøren i dette markedet, har i betydelig grad kommet i medias søkelys. Dessuten har innsidesiktelsen mot et tidligere styremedlem og en av grunnleggerne, virket negativt inn på virksomheten.

- Acta tar de endrede vilkårene i bransjen og signalene fra reguleringsmyndighetene på alvor. Derfor har vi har tatt en rekke initiativ for å tilfredsstille de nye kravene. Acta har allerede iverksatt en rekke tiltak, og det er dessuten planlagt flere tiltak for tredje kvartal for å øke kvaliteten på våre rådgivningstjenester, forenkle vår honorarstruktur og vår informasjon om honorarer til kundene. Acta er avhengig av både kundenes og reguleringsmyndighetenes tillit for å være den foretrukne leverandøren av investeringsrådgivning i detaljmarkedet, sier konsernsjef Simen Mørdre.  

Fundamentale endringer i produkter og tjenester

* Obligatoriske råd til (små og mellomstore) investorer om å ha minst 25 % av sin investeringsportefølje i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter
* Warrants og gjeldsfinansiering av indeksobligasjoner ikke lenger tilbudt, samtidig som det ikke gis råd om lån med sikkerhet i verdipapirer
* Strengere retningslinjer for rådgiverorganisasjonen
* Tydeligere skille mellom Acta Kapitalforvaltning ASA og Acta Asset Management ASA
* Honorarnivå mer uavhengig av investeringsform * Mer vekt på forvaltnings- og resultathonorar i stedet for på salgs- og forskuddshonorar
* Bedre informasjon om produkthonorarer
* Større uavhengighet for compliance-funksjonen og tydeligere rapporteringslinje  

Som et ledd i en generell kontroll av investeringsrådgivningsselskapene i Norge, har Kredittilsynet signalisert at det skal foreta et stedlig tilsyn av Actas virksomhet. Selskapet venter at tilsynet vil finne sted i slutten av tredje kvartal i inneværende år.  

- Vi har vært under regelmessig tilsyn av Kredittilsynet i ti år og det har gjennomført stedlige tilsyn flere ganger hos oss. Vi har alltid gjort vårt ytterste for å tilfredsstille kravene som stilles, og har i år gjennomført store endringer for å tilpasse oss de nye rammebetingelsene som bransjen har fått. Produktene vi tilbyr har vært konkurransedyktige på pris, og informasjonen har vært i samsvar med myndighetenes krav, sier Mørdre.   

Finansielle høydepunkter i andre kvartal 2008
* Svakere finansmarkeder resulterte i en bruttotegning på 3,395 millioner kroner, sammenlignet med 6,729 millioner kroner for samme periode i 2007
* Inntekter på 320 millioner kroner, sammenlignet med 599 millioner kroner for samme periode i 2007
* Faste inntekter på 75 millioner kroner, med en dekningsgrad mot faste kostnader på 66 %
* Driftsresultat på 86 millioner kroner, sammenlignet med 271 millioner kroner for tilsvarende kvartal i 2007
* Kundemidler under forvaltning på 90 milliarder kroner, opp 15 % fra 78 milliarder kroner ved utløpet av juni 2007
* Konsernet er solid og har en god likviditetsbeholdning på mer enn 450 millioner kroner etter at utbytte på 642 millioner kroner for regnskapsåret 2007 ble utbetalt i mai * Vellykket første aksjeemisjon i US Opportunities på mer enn 1 milliard kroner - den høyeste første aksjeemisjonen noensinne, uavhengig av aktivaklasse
* Virksomheten i Sverige holder seg sterk og stabil  

Fullstendig delårsrapport og presentasjon på engelsk finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.  

For kommentarer kontakt:
Simen Mørdre, konsernsjef - tlf. 908 68 562
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507  

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker