Finanstilsynet varsler tilbakekallelse av Navigea Securities´ konsesjoner

Navigea Securities AS (Navigea), et selskap i Agasti-konsernet (Agasti), har mottatt varsel om tilbakekall av konsesjoner fra Finanstilsynet basert på stedlig tilsyn i april 2013. Varselet er ikke et endelig vedtak, men dersom varselet stadfestes innebærer det at Navigea må forberede seg på en avvikling. Agasti-konsernet vil uavhengig av den endelige beslutningen ivareta Navigeas kunder og deres investeringer også i fremtiden. Den øvrige virksomheten i Agasti-konsernet vil ikke påvirkes av det varslede vedtaket, og vil videreføres og videreutvikles uavhengig av dette. Foreløpige analyser tilsier at konsernet kan komme lønnsomhetsmessig styrket ut av en eventuell avvikling av virksomheten i Navigea.

-Først og fremst beklager vi situasjonen overfor alle Navigeas kunder. Vi skal nå imidlertid sette oss grundig inn i innholdet i Finanstilsynets varsel og vurdere hvordan vi skal forholde oss til prosessen videre, sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

Navigea har opplevd en positiv trend i kundetilfredsheten i løpet av det siste året.

-Vi er nå opptatt av å håndtere Navigeas kunder på beste måte, være tilgjengelig og fortsette å fokusere på restrukturering for å synliggjøre verdier og sikre bedre likviditet. Vi vil derfor gå i dialog med Finanstilsynet for å tilrettelegge for en så profesjonell og ryddig oppfølging av det mottatte varslet. Agasti-konsernet vil samtidig rette blikket fremover og parallelt fokusere på å utvikle sine øvrige virksomheter og derigjennom tilby investeringsløsninger av høy kvalitet og ivareta kundenes investeringer også i fremtiden. Jeg kan forsikre om at vi vil iverksette alle nødvendige tiltak og sikre god lønnsomhet for konsernet, sier Ulvness.

Agasti har gjennom hele 2013 diskutert alternative strategier, herunder et scenario uten virksomhet knyttet til investeringsrådgivning. Diskusjonene har vært ført uavhengig av det stedlige tilsynet, blant annet på bakgrunn av at investeringsrådgivning er svært ressurskrevende og gir begrensede vekst- og inntjeningsmuligheter. Dagens situasjon er at 70 % av konsernets inntekter, men kun om lag 55 % av konsernets kostnader, er relatert til Agastis to øvrige forretningsområder, Capital Markets og Investment Management, som begge viste betydelig fremgang gjennom annet halvår 2013 og bidro til at Agasti-konsernet rapporterte et positivt driftsresultat på årsbasis. Foreløpige analyser tilsier at konsernet kan komme lønnsomhetsmessig styrket ut av en eventuell avvikling av virksomheten i Navigea.

Konsekvensen av en beslutning i tråd med varselet fra Finanstilsynet vil eventuelt påvirke Agastis resultat for 2014 negativt som følge av restruktureringskostnader, men lykkes konsernet med sine ambisjoner på andre områder vil resultatet for 2014 likevel kunne bli positivt. Fra 2015 forventer konsernet å oppnå økt lønnsomhet basert på forretningsplattformen som ble etablert gjennom 2013.

-I 2013 leverte Agasti positive resultater for første gang på fem år og vi venter at den positive utviklingen innen Capital Markets og Investment Management fortsetter. Selv om vi i dag er skuffet over det mottatte varselet, er det viktig å understreke at den øvrige virksomheten står støtt, sier Jørgen Pleym Ulvness.

Agasti-konsernet inngikk tidligere i vinter et samarbeid med Griff, et av de mest anerkjente miljøene innen rådgivning og investeringsanalyse i Norge. Via avtalen med Griff vil kunder av Agasti-konsernet kunne få tilgang til både analyser og allokeringsrådgivning av høy kvalitet. Dessuten vil fondsseleksjonsvirksomheten som i flere år har gitt kundene solid avkastning videreføres, og konsernet skal fortsatt tilby attraktive investeringer i eiendom, shipping, energi og private equity gjennom virksomheten i Agasti Wunderlich Capital Markets AS og forvaltningsselskapet Obligo Investment Management AS som har etablert et av Norges mest kompetente og erfarne fagmiljøer.

Agasti kommer tilbake med detaljer om videre prosess og om konsernets virksomhet fremover. Navigea vil informere alle sine kunder direkte om situasjonen, personlig og på www.navigea.no. Inntil videre vil Navigea fortsette sin virksomhet som tidligere.

For mer informasjon:
Jørgen Pleym Ulvness, adm. direktør i Agasti Holding ASA, tlf. 906 67 877 /
jpu@agasti.no
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør i Agasti Holding ASA, tlf. 900 90 470 /
tao@agasti.no
Kjersti Aksnes Gjesdahl, adm. direktør i Navigea Securities AS, tlf. 415 58 225 /
kag@navigea.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner