Gjennomføring av fortrinnsrettsemisjon

SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG. ANDRE RESTRIKSJONER GJELDER OGSÅ.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Agasti Holding ASA ("Agasti" eller "Selskapet") utløp 29. juli 2013 kl. 16.30 (norsk tid). Ved utløpet av tegningsperioden hadde Agasti mottatt ordinære tegninger for totalt 14.782.731 nye aksjer. I tillegg til dette vil 14.814.814 aksjer bli tildelt Tenold Gruppen AS i samsvar med Tenold Gruppen AS' rett til tildeling av aksjer tilsvarende NOK 20 millioner omtalt i børsmelding 26. juni 2013, og 1.513.566 aksjer vil bli tildelt Ludvig Lorentzen AS som en av garantistene for fortrinnsrettsemisjonen.

Styret i Agasti har i styremøte 30. juli 2013 godkjent den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 12. juli 2013. Totalt 31.111.111 nye aksjer er blitt tildelt.

Melding om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i brev 31. juli 2013. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 5. august 2013 i henhold til de betalingsprosedyrer som er beskrevet i prospektet.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforhøyelsen vil

bli registrert i Foretaksregisteret rundt 7. august 2013, og at de nye aksjene samme dag vil bli overført til VPS-kontoene til de tegnerne som har fått dem tildelt, og bli notert på Oslo Børs.

Agasti vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et proveny på NOK 42.000.000 før fradrag for transaksjonskostnader. Selskapets styre vedtok 26. juni 2013 å forhøye Selskapets aksjekapital med NOK 5.599.999,98 ved utstedelse av 31.111.111 nye aksjer som følge av fortrinnsrettsemisjonen. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil Selskapets aksjekapital være NOK 52.585.534,98, fordelt på 292.141.861 aksjer hver pålydende NOK 0,18.

Tenold Gruppen AS vil etter registrering av fortrinnsrettsemisjonen ha en aksjebeholdning på 20.195.948 aksjer i Selskapet, tilsvarende en eierandel på 6,91 %, over flaggeterskelen på 5 %.

Kontaktdetaljer:
Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør - telefon 906 67 877

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner