God aktivitet og høy bruttotegning, men lave marginer

Selv om bruttotegningen er på et meget høt nivå, er marginene lave og kvartalsresultatet er følgelig ikke tilfredsstillende. Acta vil sette i verk nødvendige initiativer som sammen med allerede implementerte tiltak vil øke selskapets andel av verdikjeden og dermed forbedre resultatet.  

Høy markedsaktivitet

Det er med glede vi melder om brutto tegninger på NOK 1.032 millioner for kvartalet, noe som er mer enn dobbelt så mye som i tredje kvartal 2009 (NOK 477 millioner). Dette tilsvarer en tegning på NOK 7 millioner per rådgiver. Acta har arbeidet aktivt med aktiviteter rettet mot kunder i løpet av kvartalet. Acta Invest hadde 11500 kundemøter, og Acta Direkte hadde 12000 telefonsamtaler i løpet av kvartalet. Ved utgangen av 2008 begynte Acta å anbefale kunder å øke sin eksponering i aksjemarkedet gjennom aksjefond og forsikringsløsninger. Mange kunder valgte å følge dette rådet, og har hatt god avkastning på investeringene i 2009. Acta har anbefalt kunder som har hatt god avkastning på investeringene i disse aktivaklassene, å vurdere å realisere deler av den gevinsten de hadde i 2009. Vi tror at dette er et gunstig tidspunkt å foreta alternative investeringer, for eksempel i eiendom eller infrastruktur. Acta skal være en aktiv leverandør av slike investeringsmuligheter, og lanserte i januar en ny eiendomsportefølje med offentlige leietakere.

Press på marginer

Aksjefond og forsikringsløsninger er produkter med lave marginer. De har vært de mest populære aktivaklassene dette kvartalet, og har bidratt til lavere marginer. På grunn av sterk konkurranse i markedet har flere leverandører valgt å fjerne sine tegningsgebyrer på aksjefond. Acta sikter på å øke sin andel av verdikjeden i fremtiden ved å opprette en corporate finance avdeling, og har også ambisjoner om å øke rådgivningsvirksomheten relatert til kundenes porteføljer. Kvartalsresultatet er belastet med kostnader Acta har hatt for å finne en løsning med Kaupthing i Lehman Brothers-saken i Sverige.

Porteføljekonto

Siden sommeren 2009 har Acta utviklet en porteføljekonto hvor kunder kan betale for rådgivningstjenester gjennom et årlig forvaltningsgebyr som er basert på kundemidlene de har under forvaltning hos Acta. Acta tror at kunder som er aktive og foretar mange transaksjoner, vil ønske denne alternative honorarstrukturen velkommen når den lanseres i løpet av andre kvartal i 2010. - I tillegg til at kundene får et alternativ til den tradisjonelle transaksjonsbaserte honorarstrukturen, vil porteføljekontomodellen øke Actas grunnlag for faste inntekter, og dermed videre redusere den operasjonelle risikoen, sier konsernsjef Geir Inge Solberg.

Aktive i et konsoliderende marked

Acta har i lengre tid sett en pågående konsolidering i bransjen, hvor flere små og mellomstore markedsaktører enten har trukket seg fra markedet eller slått seg sammen med større leverandører av finansrådgivningstjenester. Acta har tatt del i denne konsolideringen, og er svært fornøyd med at Axir har besluttet å slå seg sammen med Acta slik at vi kan skape et enda sterkere og mer konkurransedyktig selskap. Axir har omlag 2.000 kunder, og forvalter kundemidler for rundt NOK 2 milliarder. Størstedelen av disse midlene er investert i flere forskjellige fond. - Axir er et selskap med høy ekspertise og et imponerende kundegrunnlag som vil passe fint sammen med Actas nåværende virksomhet, sier Solberg.

Finansielle høydepunkter i 4. kvartal 2009

* Bruttotegning på NOK 1.032 millioner, sammenlignet med NOK 1.627 millioner i samme tidsrom i 2008. Total bruttotegning for 2009 var NOK 3.161 millioner.

* Driftsinntekter på NOK 114 millioner, sammenlignet med NOK 121 millioner i tilsvarende kvartal i 2008. Samlede inntekter i 2009 var NOK 491 millioner.

* Faste inntekter på NOK 72 millioner, med en dekningsgrad mot faste kostnader på 88%. Samlede faste inntekter i 2009 var NOK 293 millioner.

* Samlede driftskostnader inkludert avskrivninger på NOK 123 millioner, sammenlignet med NOK 176 millioner i tilsvarende kvartal i 2008. Totale driftskostnader for 2009 var NOK 527 millioner.

* Driftsresultat på NOK -9 millioner, sammenlignet med NOK -55 millioner i samme tidsrom i 2008. Samlet driftsresultat for 2009 endte på NOK -36 millioner.

* Kundemidler under forvaltning på NOK 73 milliarder, sammenlignet med NOK 77 milliarder i forrige kvartal.

* Konsernet har en robust finansiell stilling og en netto likviditetsposisjon på over NOK 260 millioner, og ingen rentebærende gjeld.

Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon    engelsk  finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

For kommentarer kontakt:

Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

  Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker