Høyt aktivitetsnivå sikrer fortsatt god lønnsomhet i Agasti

  • EBIT på 12 millioner kroner og EBITDA på 15 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med EBIT på 1 million kroner og EBITDA på 5 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2014

  • Justert EBIT på 30 millioner kroner og justert EBITDA på 32 millioner kroner i andre kvartal før belastning av kostnader knyttet til forlik og tvistesaker på NOK 17 millioner kroner

  • EBIT på 32 millioner kroner og EBITDA på 38 millioner kroner i første halvår av 2015, sammenlignet med EBIT på 8 millioner kroner og EBITDA på 15 millioner kroner i tilsvarende periode i 2014

  • Høy aktivitet og god lønnsomhet i begge forretningsområder

  • Transaksjonsinntekter på 42 millioner kroner i andre kvartal og 75 millioner kroner i første halvår

  • Inngått forlik med 97 prosent av saksøkerne i Lehman-komplekset i Sverige, og dermed vesentlig redusert den samlede finansielle risikoen knyttet til gjenværende klagesaker

  • Halvannet års målrettet arbeid med å restrukturere konsernet og legge grunnlaget for en fremtidsrettet og lønnsom virksomhet har resultert i at Agasti nå gjennomfører tidenes største norske eiendomstransaksjon med amerikanske Blackstone til en verdi av 22 milliarder kroner

  • Blackstone kjøper også 34 prosent av Agastis operative virksomhet, og har i fellesskap med Agasti ambisjoner om å søke å gjennomføre ytterligere eiendomstransaksjoner og potensielt ta en ledende posisjon i det nordiske eiendomsmarkedet

  Fortsatt høyt aktivitetsnivå og effekter fra restruktureringen av virksomheten gjør at Agastikonsernet fortsetter den positive resultatutviklingen. I andre kvartal oppnådde konsernet en EBIT på 12 millioner kroner og en EBITDA på 15 millioner kroner. Justert for kostnader knyttet til forlik og tvistesaker endte EBIT på 30 millioner kroner og EBITDA på 32 millioner kroner i andre kvartal 2015. I første halvår 2015 endte EBIT og EBITDA på henholdsvis 32 millioner kroner og 38 millioner kroner.

  Lengre tids prosess og forhandlinger med en rekke ledende nordiske og internasjonale eiendomsinvestorer har i sommer resultert i at amerikanske Blackstone har inngått avtale om at Blackstone-forvaltede fond kjøper 10 eiendomsporteføljer forvaltet av Agastis forvaltningsselskap Obligo Investment Management AS for 22 milliarder kroner. Blackstone presenterte det høyeste og beste budet av alle interessentene på samtlige porteføljer. Oppgjør skjer kontant og har ikke finansieringsforbehold. Transaksjonen er et resultat av en omfattende prosess initiert i 2013/2014 hvor formålet har vært å øke aksjonærenes verdier i porteføljene forvaltet av Obligo. For å sikre kontinuitet i forvaltningen samt etablere en nordisk tilstedeværelse innenfor eiendomsforvaltning kjøper i tillegg Blackstone 34 prosent av den operative virksomheten til Agasti for 250 millioner kroner. Styret forslår at denne summen med fratrekk for avviklingskostnader knyttet til Agastis øvrige virksomhet betales som utbytte til aksjonærene i Agasti.

  - Den positive resultatutviklingen fortsetter som en konsekvens av et generelt høyt aktivitetsnivå innen både forvaltning, corporate- og meglingsvirksomheten. Når vi nå er i ferd med å gjennomføre den største eiendomstransaksjonen i Norge noen sinne, og samtidig får Blackstone inn på eiersiden, vil vi nå en viktig milepæl i arbeidet med restruktureringen av konsernet og lagt grunnlaget for en lønnsom virksomhet, sier administrerende direktør i Agasti Jørgen Pleym Ulvness.

  Helt siden høsten 2013 har Agasti jobbet målrettet for å etablere en sterkere forvaltningsstrategi der god avkastning, økt likviditet, utbytte og valgmuligheter for investorene er hovedelementene. Som et ledd i dette konsentrerte Agasti tidligere i 2015 en større del av virksomheten rundt forvaltningsselskapet Obligo. Den største endringen var å integrere corporate finance-tjenester i forvaltningsteamet for å optimalisere forvaltningen og blant annet kunne jobbe med transaksjonsbasert restrukturering av investeringsporteføljer.

  - Etableringen av vår modell og forvaltningsstrategi har, sammen med bred markedsføring av våre eiendomsporteføljer, skapt stor interesse rundt både investeringsporteføljer og vår egen forvaltningsplattform. Avtalen med Blackstone er et direkte resultat av de valgene vi har gjort og den retningen vi staket ut allerede i 2013. Agasti og Blackstone har i fellesskap ambisjoner om å søke å gjennomføre ytterligere eiendomstransaksjoner og potensielt ta en ledende posisjon i det nordiske eiendomsmarkedet. Blackstone vil sammen med ledelsen i Agasti vurdere hvordan man skal drifte og utvikle den samlede virksomheten videre, sier Ulvness.

  Transaksjonen med Blackstone og deres fond har blitt god mottatt av Agastis kunder og aksjonærer. Kundene får en fleksibel exit-mulighet, mens aksjonærene i Agasti blir eiere av det som på sikt skal bli en av de dominerende og mest lønnsomme eiendomsforvalterne i Norden. Obligo skal fortsette forvaltningen av om lag halvparten av de porteføljene som kjøpes av fond forvaltet av Blackstone. Obligo skal i tillegg forvalte visse eiendomsporteføljer som ikke er inkludert i transaksjonen, i tillegg til porteføljer innenfor Shipping, Private Equity og Infrastruktur. Når transaksjonen relatert til eiendomsporteføljene er gjennomført vil Obligo motta avbrudds- og suksesshonorarer i størrelsesorden 150 millioner kroner. Agasti vil etter restrukturering og Blackstones investering eie 66 prosent av den nye enheten som vil motta disse honorarene.

  - Dette tilfører en ny dimensjon til vår modell. Vi sikrer vår hovedvirksomhet, forvaltningen, vi oppnår bedre utnyttelse av vår kompetanse og legger et godt grunnlag for en lønnsom virksomhet, sier Jørgen Pleym Ulvness.

  Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

  Kontaktpersoner: 
  Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877 
  Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730 
  Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

  Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

  Om oss

  Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..