Kapitalforhøyelse

Som ledd i Agastikonsernets incentivordning ovenfor ledende ansatte besluttet styret i møte den 17. desember 2014 å forhøye selskapets aksjekapital med NOK 93.912,84 fra NOK 52.868.534,22 til NOK 52.962.447,06 ved utstedelse av 521 738 nye aksjer hver pålydende NOK 0,18. Tegningskursen er satt til NOK 0,92. Antall aksjer etter emisjonen vil være 294 235 817.

Ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA vedtok den 18. juni 2014 å gi styret fullmakt til å utstede nye aksjer i Agasti Holding ASA i en eller flere rettede og / eller offentlige emisjoner. For å oppfylle de underliggende regulerte datterselskapenes forpliktelser i henhold til variabel godtgjørelse har styret benyttet emisjonsfullmakten mot ansatte som har fått del av godtgjørelsen tilbakeholdt i henhold til forskriften om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Kontaktperson:

CFO Christian Dovland, tlf. 908 84 730

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner