Kapitalforhøyelse – utøvelse av ansatteopsjoner

I tråd med selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner forfalt 765.042 utstedte opsjoner fredag 8. november 2013, hvorav 458.333 til utøvelseskurs NOK 1,58 per aksje og 306.709 til utøvelseskurs NOK 1,50 per aksje. Selskapet mottok før forfall erklæringer om utøvelse av 447.532 opsjoner. For å oppfylle selskapets forpliktelser under opsjonsavtalene besluttet styret i ekstraordinært styremøte den 10. november 2013 å benytte emisjonsfullmakten gitt av generalforsamlingen den 26. juni 2013 mot de aktuelle opsjonsholdere.

Agasti vil som følge av emisjonen motta et bruttoproveny på NOK 689.831,28.

Styret besluttet derfor å forhøye selskapets aksjekapital med NOK 80.555,76 fra NOK 52.744.534,92 til NOK 52.825.090,68 ved utstedelse av 447.532 nye aksjer hver pålydende NOK 0,18.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner