Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Agasti Holding ASA vedrørende styrets sammensetning

Valgkomiteen i Agasti Holding ASA ("Agasti" eller "Selskapet") består av Truls Foss, Line Sanderud Bakkevig og Ove Steinar Larsen hvorav sistnevnte er valgkomiteens leder.

Det sittende styret er et avviklingsstyre som ble valgt på den ekstraordinære generalforsamlingen 22. august 2016 hvor Selskapet ble besluttet avviklet. Intelco Concept AS ("Intelco") ble i oktober 2016 eier av 33,33 prosent av aksjene i Agasti. Intelco har krevd at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet for valg av nytt styre samt andre saker som fremkommer av innkallingen sendt Selskapets aksjonærer 24. oktober 2016.

Valgkomiteen ser det som sin viktigste oppgave å finne styrekandidater som ansees å ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. Komiteen har også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. Valgkomiteen har gjennom sitt arbeid hatt kontakt med ulike aksjeeiergrupper. Komiteens arbeid er for øvrig regulert av retningslinje for valgkomiteen i Agasti Holding ASA, vedtatt på generalforsamlingen 26. juni 2013.

Etter Selskapets vedtekter skal styret bestå av tre til syv medlemmer.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen er valg av følgende styre:

  1. Ola Røthe, styrets leder (ny)
  2. Hege Anfindsen, styremedlem (ny)
  3. Cecilie Grue, styremedlem (ny)

Vedlagt følger et kort resumme av kandidatene.

Oslo, 8. november 2016

Ove Steinar Larsen (sign.)
leder av valgkomiteen

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..