Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Agasti Holding ASA vedrørende styrets sammensetning

Valgkomiteen i Agasti Holding ASA består av Truls Foss, Line Sanderud Bakkevig og Ove Steinar Larsen hvorav sistnevnte er valgkomiteens leder.

Sittende styremedlemmer ble valgt på fjorårets to generalforsamlinger, henholdsvis 18. juni og 19. november 2014, og funksjonstiden for styremedlemmer er to år. Således er ingen av styremedlemmene på valg. Etter at et selskap tilknyttet Blackstone tidligere i år kjøpte 34 prosent av Agastikonsernets operative virksomhet er det imidlertid naturlig å vurdere justeringer i styret, både i forhold til antall medlemmer og hvilken kompetanse det er behov for fremover. Etter innspill fra aksjonærer, selskapets styre og ledelse vil valgkomiteen derfor foreslå at det gjøres endringer i sammensetningen av styret. Hele det sittende styret er dermed på valg.

Valgkomiteen ser det som sin viktigste oppgave å finne styrekandidater som ansees å ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. Komiteen har også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. Valgkomiteen har gjennom sitt arbeid hatt kontakt med ulike aksjeeiergrupper og den daglige ledelse. Komiteens arbeid er for øvrig regulert av retningslinje for valgkomiteen i Agasti Holding ASA, vedtatt på generalforsamling 26. juni 2013.

Etter selskapets vedtekter skal styret bestå av tre til syv medlemmer.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen er valg av følgende styre:

  1. Tom Ruud, styrets leder (ny)
  2. Kathryn Moore Baker, styremedlem (ny)
  3. Live Haukvik Aker, styremedlem (ny)
  4. Erling Meinich-Bache, styremedlem (gjenvalg)
  5. Øystein Tenold, styremedlem (ny)

Valgkomiteen vil takke de avgående styremedlemmene for god innsats gjennom en krevende periode for selskapet.

Vedlagt følger et kort resumme av de nye styrekandidatene.

Oslo, 3. desember 2015

Ove Steinar Larsen (sign.)
leder av valgkomiteen

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..