Vellykket lansering av porteføljekonto

 

Actas lansering av porteføljekonto var den viktigste hendelsen i kvartalet. Brutto tegning i andre kvartal var 841 millioner kroner. Brutto tegning per rådgiver var 5 millioner kroner i kvartalet. De mest populære aktivaklassene var, som i forrige kvartal, aksjefond og forsikringsløsninger. Driftsresultatet i kvartalet ble 3 millioner kroner. Nettoresultatet for kvartalet beløp seg til 5 millioner kroner, noe som tilsvarer en EPS på kr. 0,02.

Usikkerhet i markedet
Også i dette kvartalet var de globale finansmarkedene preget av en god del usikkerhet. Krisen oppsto innen det økonomiske og pengepolitiske samarbeidet i EU da det ble klart at økonomien i Hellas var nær kollaps, noe som bidro til å øke usikkerheten. Økt usikkerhet påvirket tegningsvolumene i kvartalet, men Acta rapporterer likevel økte tegningsvolumer, bedre marginer og en økning i driftsinntekter sammenlignet med første kvartal 2010.

Bransje i endring
Endringene i bransjen er mer radikale enn forventet. Signaler fra reguleringsmyndighetene tidligere denne sommeren angående godtgjørelse til finansrådgivere og hvordan kunder betaler for rådgivningstjenster, understreker dette. Acta har ligget i forkant og har allerede foretatt betydelige endringer både i hvordan rådgiverne avlønnes og hvordan kundene betaler for tjenestene som konsernet leverer. Et mer nøytralt lønnssystem ble innført i fjor, og en alternativ og nøytral honorarstruktur er blitt utviklet siden sommeren 2009.

Porteføljekonto
Den 15. juni lanserte Acta en porteføljekonto for sine norske kunder, hvor kundene får mulighet til å velge et nøytralt alternativ til den tradisjonelle transaksjonsbaserte honorarstrukturen. Ved å velge porteføljekonto betaler kunden et årlig forvaltningshonorar basert på egenkapitalen som forvaltes gjennom Acta. Samtidig betaler kunden lavere eller ingen transaksjonsgebyrer, og krediteres forvaltningsavgift fra leverandører. Vi mener at denne honorarstrukturen samsvarer med hva kundene etterspør og det reguleringsmyndighetene ønsker at bransjen skal innføre. Ved å lansere en porteføljekonto er Acta nå en nøytral og uavhengig leverandør av finansrådgivningstjenester. Per medio august har Actas norske kunder satt inn ca. 2,5 milliarder kroner på porteføljekonto, og organisasjonen vil fortsette å gi informasjon til kundene om dette konseptet.  Actas svenske kunder får muligheten til å velge porteføljekonto fra 1. september. "Våre rådgivere har brukt mye tid på å informere kundene om denne nøytrale honorarmodellen, og vi er glade for å kunne si at kundene har ønsket dette initiativet fra Acta velkommen. Ved å øke våre faste inntekter, vil vi styrke Actas økonomiske stilling" sier konsernsjef Geir Inge Solberg.
           
Acta fremover
Strategien som ble vedtatt i fjor sommer ligger fast, men noen justeringer vil bli foretatt på grunnlag av sommerens strategiarbeid. Acta skal fortsette å være en førsteklasses leverandør av finansrådgivningstjenester, men vil også tilby meglertjenester og tjenester innen corporate finance, for å bli en mer komplett leverandør av finanstjenester. Acta utvider sine tjenester og arbeider mot å bli et ledende finanshus i Norden.

Finansielle høydepunkter i 2. kvartal 2010
* Bruttotegning på 841 millioner kroner, sammenlignet med 703 millioner kroner i samme periode i 2009.
* Samlede inntekter på 115 millioner kroner, sammenlignet med 132 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009.
* Faste inntekter på 67 millioner kroner, med en dekningsgrad mot faste kostnader på 91 %.
* Samlede driftskostnader, inklusive avskrivninger, på 112 millioner kroner, sammenlignet med 166 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009.
* Positivt driftsresultat på 3 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 34 millioner kroner i samme periode i 2009.
* Kundemidler under forvaltning på 68 milliarder kroner, sammenlignet med 71 milliarder kroner i forrige kvartal.
* Konsernet har en robust finansiell stilling og en netto likviditetsposisjon på over NOK 220 millioner, og ingen rentebærende gjeld.

Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

For kommentarer kontakt:
Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker