Utøvelse av ansattes aksjeopsjoner i Badger Explorer ASA (”Selskapet”)

Deltakere i Selskapets aksjeopsjonsprogram har den 4. mars 2011 utøvd totalt 73 249 av 135 747 utøvbare aksjeopsjoner. Som følge av de ansattes aksjeopsjonsutøvelse har Styret, etter fullmakt gitt av Selskapets Generalforsamling den 21. april 2010, besluttet å øke Selskapets aksjekapital fra NOK 2 304 880 til NOK 2 314 036 ved å utstede 73 249 nye aksjer til pari kurs NOK 0,125.

Etter økningen vil Selskapets aksjekapital være NOK 2 314 036 fordelt på 18 512 289 aksjer.

Eksisterende aksjonærers forkjøpsrett er blitt fraveket for å kunne gjennomføre aksje incentivprogrammet for Selskapets ansatte.

Aksjekapitaløkningen vil bli registrert i Foretaksregisteret så snart som praktisk mulig.

 1. Opsjoner utøvd av primærinnsidere den 4. mars 2011

  • Gunnar Dolven har utøvd 8 333 opsjoner i Selskapet, hvilket tilsvarer 8 333 aksjer til en utøvelsespris på NOK 10,-
  • Kjell Erik Drevdal har utøvd 20 000 opsjoner i Selskapet, hvilket tilsvarer 20 000 aksjer til en utøvelsespris på 10,-
  • Hege Furland har utøvd 8 333 opsjoner i Selskapet, hvilket tilsvarer 8 333 aksjer til en utøvelsespris på 10,-
  • Wolfgang Mathis har utøvd 5 000 opsjoner i Selskapet, hvilket tilsvarer 5 000 aksjer til en utøvelsespris på 10,-.

2. Overføring av rettigheter

Den 4. mars 2011 overførte primærinnsiderne nevnt nedenfor sine rettigheter til å motta aksjer som oppsto som følge av opsjonsutøvelse til tredjepart. Salgssummen vil bli endelig bestemt basert på prisen som tredjepart oppnår når de selger aksjene i markedet. Primærinnsiderne kan ikke holdes ansvarlig for tap lidt av en tredjepart dersom aksjene senere selges under utøvelsespris. Endelig godtgjørelse for de overførte rettighetene/aksjene vil bli rapportert til Oslo Børs når de er kjent: 

  • Gunnar Dolven har overført 8 333 rettigheter
  • Kjell Erik Drevdal har overført 20 000 rettigheter
  • Hege Furland har overført 8 333 rettigheter
  • Wolfgang Mathis har overført 5 000 rettigheter.

3. Kjøp av aksjer

Den 4. mars 2011 inngikk primærinnsideren Gunnar Dolven avtale om å bruke deler av godtgjørelsen nevnt i punkt 3 til å kjøpe aksjer. Når det blir kjent, vil det endelige antall aksjer, i tillegg til godtgjørelsen, bli rapportert til Oslo Børs.

4. Ny beholdning

Etter opsjonsutøvelsen har Gunnar Dolven 16 667 ikke-utøvde opsjoner i Selskapet, hvilket tilsvarer 16 667 aksjer til en utøvelsespris på 10,-. Per i dag kontrollerer primærinnsideren 309 872 aksjer i Selskapet.

Etter opsjonsutøvelsen har Kjell Erik Drevdal 55 000 ikke-utøvde opsjoner i Selskapet, hvilket tilsvarer 55 000 aksjer til en utøvelsespris på 10,-. Per i dag kontrollerer primærinnsideren 232 600 aksjer i Selskapet.

Etter opsjonsutøvelsen har Hege Furland 16 667 ikke-utøvde opsjoner i Selskapet, hvilket tilsvarer 16 667 aksjer til en utøvelsespris på 10,-. Per i dag eier primærinnsideren 2 858 aksjer i Selskapet.

Etter opsjonsutøvelsen har Wolfgang Mathis 10 000 ikke-utøvde opsjoner i Selskapet, hvilket tilsvarer 10 000 aksjer til en utøvelsespris på 10,-. Per i dag eier primærinnsideren 2 100 aksjer i Selskapet.

Stavanger, 4. mars 2011

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil 0047 916 43 552, kontor 0047 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil 0047 908 53 168, kontor 0047 52 97 45 40

www.bxpl.com

Tags:

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner