SHTs rapport om MS Nordlys-ulykken

Hurtigruten har i dag mottatt Statens havarikommisjon for transport (SHT) sin rapport ”Varsel om sikkerhetskritiske forhold” knyttet til brannen om bord på MS Nordlys 15. september 2011. Hurtigruten deler i stor utstrekning Havarikommisjonens teorier knyttet til årsaksforhold og øvrig forløp. Hurtigruten har fulgt dette opp i forhold til flåten fortløpende. Vedlikehold og testrutiner er gode på Hurtigrutens skip, men vi har allerede endret og ytterligere forbedret elementer knyttet til det Havarikommisjonen omtaler som kritiske forhold.

Hurtigruten vil i tiden framover jobbe tett opp mot SHT for å kunne utbedre sikkerhetsmessige forhold om bord på våre skip ytterligere. Kommisjonen angir tre forhold de betegner som sikkerhetskritiske. Hurtigruten kommenterer i det videre hver av disse:

1) Diesellekkasje ved styrbord hovedmotor
Drivstofflekkasjen ved drivstoffpumpen for sylinder nr 5 på styrbord hovedmotor er et sentralt moment. Festeboltene til pumpen var ifølge SHT løs ved inspeksjon av motoren etter brannen, og SHT arbeider per i dag ut fra en teori om at de løse boltene har forårsaket tretthetsbrudd i drivstoffrørene og smøreoljerøret. Hurtigruten har allerede gjennomført inspeksjon av alle drivstoffpumper og rør i hele flåten som følge av dette. Ingen avvik er registrert.
Hurtigruten er kjent med at den aktuelle pumpen ble skiftet 3. september. Dette er en vanlig vedlikeholdsjobb (normal prosedyre) som gjøres i ordinær rutefart. Flere pumper er nylig byttet, og jobben ble utført og kontrollert av personer med nødvendig kompetanse og erfaring. Pumpen har fungert i 12 dager før svikten inntraff. Årsaken til at festeboltene løsnet er ikke kjent.

2) Varme overflater – mulige tennkilder
Indikatorkraner som er montert på motorene for å overvåke sylindertrykket er komponenter med høy utvendig varme (opp mot 270 grader celsius). Disse kranene ligger tett inn til drivstoffpumpene og skal i henhold til kravene være isolert. Nærmeste indikatorkran uten tilstrekkelig isolasjon befant seg 30 cm unna drivstofflekkasjen. Hurtigruten har kontrollert alle skip og vil sørge for at eventuell manglende isolering vil bli utbedret. Hurtigruten vil i tillegg foreta en grundig analyse for å avdekke mulige andre varme flater eller tennkilder i maskinrom. Det er ikke klarlagt hvorfor denne isolasjonen manglet på MS Nordlys.

3) Lufting og kjøling av nødgeneratorrom
Nødgenerator startet som den skulle da skipet mistet strømforsyningen etter at brannen oppstod. Manglende lufttilførsel førte imidlertid til at anlegget ble overbelastet og generator sviktet etter rundt 20 minutter. Igangkjøring av nødgenerator foretas hver lørdag. Den kjøres til den er driftsvarm i tillegg til visuell kontroll. Rutinene innebefatter en belastningstest på generatoren hver 90. dag, for å kontrollere at anlegget tåler høy utnyttelse over tid. Tester og inspeksjonsrutiner på MS Nordlys hadde tidligere avdekket at luftingen ikke fungerte tilfredsstillende og nye deler var bestilt.

Nødgeneratoren skal fungere tilfredsstillende og har en viktig plass i skipets back-up system. Dog fikk svikten ingen konsekvenser for evakueringen av gjester og besetning. Skipet er utstyrt med nødlys fra batteriback-up. MS Nordlys hadde lys i 24 timer etter hendelsen fra dette back-up systemet. Kravet er 3 timer.
Alle vedlikeholds- og testrutiner var fulgt for nødgeneratoren. Likevel sviktet den. Hurtigruten har allerede endret testrutinene av nødgeneratorer på samtlige skip. Blant annet skal belastningstesten heretter gjennomføres som en del av det ukentlige programmet.

Hurtigruten ser alvorlig på SHTs varsler om sikkerhetskritiske forhold og har gjort alt som på kort sikt er mulig å gjøre for å hindre tilsvarende hendelser i framtiden. Hurtigruten vil bistå SHT i det videre arbeid for å undersøke årsaker til og konsekvenser av de forhold som er avdekket om bord på MS Nordlys. Som tidligere meldt vil MS Nordlys bli reparert og skadeomfanget er mindre enn selskapet først trodde. Skipet er etter planen tilbake i rute 20. mars 2012.

Link til rapporten:
http://www.aibn.no/Sjofart/Rapporter/11-535

For ytterligere spørsmål og informasjon:
Kommunikasjonssjef Ragnar Norum, tlf 95 76 56 04
Direktør for teknisk maritim drift: Dag-Arne Wensel, tlf 93 41 32 58

HURTIGRUTEN ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet årlig omsetning på rundt 3,3 milliarder kroner og cirka 1 400 faste ansatte. Selskapet driver Hurtigruten og har en ledende posisjon innen norsk reiseliv.

Om oss

Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved Grønland. Hurtigruten ASA omsetter for 3,5 milliarder kroner. Hurtigruten ASA Fredrik Langes gate 14 Postboks 6144, 9291 Tromsø Booking: +47 810 30 000/Sentralbord +47 970 57 030E-post: booking@hurtigruten.comfirmapost@hurtigruten.com http://www.hurtigruten.com http://www.hurtigruten.no

Abonner

Dokumenter og linker