Ønsker flere søknader

Fristen for å søke seg med i regjeringas satsing “Boligetablering i distriktene” går ut 1. mars, så nå må kommuner som vil være med skynde seg å sende inn søknad.

Den 16. januar 2012 utlyste kommunal- og regionalminister Liv-Signe Navarsete ei ny tilskuddsordning som skal bidra til flere boliger i distrikts-Norge. Ordninga har i år en pott på 20 millioner kroner, og målgruppe er kommuner med små og usikre boligmarkeder.  

- Ordninga er viktig fordi mange kommuner har arbeidsplasser, men ingen boliger å tilby tilflyttere. Satsinga vil gjøre det lettere å rekruttere kompetanse til slike kommuner, sier kommunal- og regionalminister Liv-Signe Navarsete.

10-12 kommuner får være med i ordninga og får dermed tilgang på tilskuddsmidlene. Kommunene som får plass i ordninga skal til gjengjeld bidra til økt kompetanse om hvordan kommuner kan legge til rette for god boligutvikling.

Kommunene kan bruke tilskuddet til å bygge nye, rehabilitere eller bygge om boliger for utleie. Kommunene kan også gi tilskuddet videre til selskap, stiftelser og liknende som vil etablere slike utleieboliger. Videre kan kommunene gi tilskuddet videre til privatpersoner som ønsker å bygge egen bolig der. Kommuner eller private aktører kan få tilskudd på inntil 15 prosent av godkjente prosjektkostnader. Privatpersoner kan få inntil 20 prosent av godkjente prosjektkostnader. Maksimalt tilskudd til privatpersoner er 600 000 kroner.

Fristen for å søke er altså 1. mars 2012.

Mvh Stina Sønvisen

Seniorrådgiver
Telefon: 75 54 93 10
Mobil: 900 26 028
Stina.Sonvisen@husbanken.no

Husbanken region Bodø
Besøksadresse: Torvgata 2, Bodø
Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodø
www.husbanken.no

Tags:

Om oss

Husbanken skal være en aktiv pådriver i gjennomføringen av regjeringens boligpolitikk, og være et kompetansesenter for boligrelatert kunnskap i stadig utvikling. Åpenhet, mangfold og samspill er kjerneverdier for virksomheten. Alle skal kunne bo godt og trygt, lyder regjeringens visjon for boligpolitikken. Dette er samtidig visjonen for Husbankens arbeid. For å lykkes i rollen som statlig pådriver i gjennomføringen av boligpolitikken skal Husbanken stå for kjerneverdiene åpenhet, mangfold og samspill. Husbanken er i stor grad avhengig av å oppnå resultater gjennom våre samarbeidspartnere, først og fremst i samspill med kommunene og byggebransjen. Husbanken må være en aktiv medspiller og legge til rette for samspill. Samarbeidspartnerne skal oppleve Husbanken som åpen og tilgjengelig. Husbankens har et mangfold av roller og oppgaver og en regionalisert organisasjonsstruktur som legger til rette for et mangfold av gode løsninger tilpasset lokale utfordringer. Med utgangspunkt i visjon og verdier har husbanken utviklet en strategisk plattform bestående av en boligpolitisk og en organisastorisk del. Boligpolitisk skal Husbanken fremme velferd og bærekraftig utvikling. Vi skal være en pådriver for kvaliteter som miljøvennlighet, universell utforming og god byggeskikk i boliger og det bygde miljø. De organisatoriske kjerneverdiene skal ligge til grunn for det daglige arbeidet med å oppnå de boligpolitiske målene.

Abonner

Multimedia

Multimedia