Opptil 20.000 kroner i tilskudd for å verne Morsavassdraget

Opptil 20.000 kroner i tilskudd for å verne Morsavassdraget Husbanken gir 5 millioner i tilskudd til utbedringer av private avløpsanlegg langs Morsavassdraget. Midlene vil bli forbeholdt husstander som har problemer med finansieringen av pålagte utbedringer. Husbanken har tidligere i år gitt 300.000,- i områdetilskudd til Morsa- prosjektet. - Tilskuddet skal hjelpe husstander som ikke har økonomisk evne til å fullfinansiere med lån, sier underdirektør Roar Sand i Husbanken. - Husbanken har et særskilt ansvar for at denne gruppen kan bli boende i sin nåværende bolig. Ca 350-500 husstander kan få tilskudd Av totalt 2000 husstander som berøres , er det ca 350 - 500 husstander, som muligens kvalifiserer for startlån fra kommunen, og eventuelt tilskudd. For de fleste innebærer utbedringene/oppgraderingene en kostnad på ca 80.000 - 100.000,- kroner, hvor tilskuddet normalt vil utgjøre ca 20.000 kroner pr. husstand. Husbanken går nye veier - Husbanken kommer i så måte inn som en "reddende engel", sier leder av hovedstyret i Morsa-prosjektet Gretha Thuen. Dette er nybrottsarbeid og nytenkning fra Husbanken, som nå går nye veier i miljøsammenheng. For vanskeligstilte husstander er tilskuddet helt avgjørende for at de skal kunne få utbedret sine avløpsanlegg. Søker tar kontakt med sin kommune Den enkelte søker må ta direkte kontakt med sin kommune for å undersøke om man oppfyller kriteriene for tilskudd. En eventuell søknad skal også rettes til bostedskommunen. I tråd med miljøhandlingsplan Husbanken stiller seg meget positivt til prosjektet, da dette tiltaket er helt i tråd med Kommunal- og regional departementets Miljøhandlingsplan (2001-2004) som bl.a. omhandler vern og bruk av biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminne og kulturmiljø og problematikken rundt overgjødsling. Kontaktperson i Husbanken: Underdirektør Roar Sand, tlf. 22 96 18 68/916 62 779 e-post. Roar.sand@husbanken.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Husbanken skal være en aktiv pådriver i gjennomføringen av regjeringens boligpolitikk, og være et kompetansesenter for boligrelatert kunnskap i stadig utvikling. Åpenhet, mangfold og samspill er kjerneverdier for virksomheten. Alle skal kunne bo godt og trygt, lyder regjeringens visjon for boligpolitikken. Dette er samtidig visjonen for Husbankens arbeid. For å lykkes i rollen som statlig pådriver i gjennomføringen av boligpolitikken skal Husbanken stå for kjerneverdiene åpenhet, mangfold og samspill. Husbanken er i stor grad avhengig av å oppnå resultater gjennom våre samarbeidspartnere, først og fremst i samspill med kommunene og byggebransjen. Husbanken må være en aktiv medspiller og legge til rette for samspill. Samarbeidspartnerne skal oppleve Husbanken som åpen og tilgjengelig. Husbankens har et mangfold av roller og oppgaver og en regionalisert organisasjonsstruktur som legger til rette for et mangfold av gode løsninger tilpasset lokale utfordringer. Med utgangspunkt i visjon og verdier har husbanken utviklet en strategisk plattform bestående av en boligpolitisk og en organisastorisk del. Boligpolitisk skal Husbanken fremme velferd og bærekraftig utvikling. Vi skal være en pådriver for kvaliteter som miljøvennlighet, universell utforming og god byggeskikk i boliger og det bygde miljø. De organisatoriske kjerneverdiene skal ligge til grunn for det daglige arbeidet med å oppnå de boligpolitiske målene.

Abonner

Dokumenter og linker