Samarbeid for flere miljøvennlige boliger med universell utforming

Husbanken og Skanska Bolig AS har inngått en intensjonsavtale om samarbeid for å øke andelen energieffektive og miljøvennlige boliger med universell utforming.

- Å bidra til at det bygges flere energieffektive og miljøvennlige boliger med universell utforming er sentrale mål i norsk boligpolitikk, og blant Husbankens viktigste arbeidsoppgaver. Jeg er glad for at en så stor og viktig aktør som Skanska Bolig ønsker å jobbe for å øke markedsandelen for miljøvennlige og funksjonelle boliger som passer for alle, sier administrerende direktør Geir Barvik i Husbanken.- Samarbeidet med Husbanken gir Skanska Bolig tilgang på eksisterende kompetanse og økt mulighet for utvikling av nye løsninger innenfor miljø og universell utforming som kan bidra til bedre boliger til våre kunder. I tillegg kan kundene få tilgang til gunstig finansiering fra Husbanken i prosjekter som tilfredsstiller deres krav til miljøkvalitet og universell utforming, sier administrerende direktør Sverre Molvik i Skanska Bolig AS.Sentrale målsettinger i avtalen

Intensjonsavtalen innebærer at samarbeidet mellom Husbanken og Skanska Bolig AS skal ha hovedfokus på:• utvikling av gode boligområder med fokus på kvaliteter og kostnader

• energieffektive løsninger i produkter og prosjekter

• praktisk tilpassing av universell utforming i produkter og prosjekter, samt å harmonisere disse kravene med tilsvarende krav i de øvrige nordiske landene.

• samarbeid om markedsføring av energieffektive boliger med universell utforming

• samarbeid om kompetanseoppbygging og kunnskapsoverføring knyttet til temaene energieffektivisering, miljøriktige boliger og universell utforming samt god byggeskikk.

• medvirkning til at disse temaene får en mest mulig ensartet og forutsigbar behandling i de enkelte kommuner

• utvikling/videreutvikling av boligprodukterDet konkrete arbeidet skal i hovedsak foregå på regionalt nivå i samarbeid mellom Skanska og Husbankens regionkontorer.Om Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av norsk boligpolitikk. Husbanken er en velferdsetat med boliger og tiltak for bostedsløse og andre vanskeligstilte som viktigste arbeidsoppgave. Andre viktige arbeidsområder er universelt utformede boliger, miljøvennlig boligbygging og god byggeskikk og stedsutvikling. Husbanken disponerer økonomiske virkemidler, bistår med informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging.Om Skanska Bolig AS

Skanska Bolig AS (Skanska) er et av Norges ledende boligutviklingsselskaper og er en del av det nordiske boligutviklingsselskapet Skanska Residential Development Nordic (RDN). Foretningsideen er å utvikle nye attraktive hjem til utvalgte markeder og kundesegmenter. Skanska har lang tradisjon for satsing på miljøvennlige boliger og universell utforming, og var en av de to første boligprodusentene i Norge som fikk godkjent et Svanemerket hus.

Om oss

Husbanken skal være en aktiv pådriver i gjennomføringen av regjeringens boligpolitikk, og være et kompetansesenter for boligrelatert kunnskap i stadig utvikling. Åpenhet, mangfold og samspill er kjerneverdier for virksomheten. Alle skal kunne bo godt og trygt, lyder regjeringens visjon for boligpolitikken. Dette er samtidig visjonen for Husbankens arbeid. For å lykkes i rollen som statlig pådriver i gjennomføringen av boligpolitikken skal Husbanken stå for kjerneverdiene åpenhet, mangfold og samspill. Husbanken er i stor grad avhengig av å oppnå resultater gjennom våre samarbeidspartnere, først og fremst i samspill med kommunene og byggebransjen. Husbanken må være en aktiv medspiller og legge til rette for samspill. Samarbeidspartnerne skal oppleve Husbanken som åpen og tilgjengelig. Husbankens har et mangfold av roller og oppgaver og en regionalisert organisasjonsstruktur som legger til rette for et mangfold av gode løsninger tilpasset lokale utfordringer. Med utgangspunkt i visjon og verdier har husbanken utviklet en strategisk plattform bestående av en boligpolitisk og en organisastorisk del. Boligpolitisk skal Husbanken fremme velferd og bærekraftig utvikling. Vi skal være en pådriver for kvaliteter som miljøvennlighet, universell utforming og god byggeskikk i boliger og det bygde miljø. De organisatoriske kjerneverdiene skal ligge til grunn for det daglige arbeidet med å oppnå de boligpolitiske målene.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker