Vinner av Statens Byggeskikkspris 2008 er Den Norske Opera & Ballett. Bjørvika i Oslo

Et helt nytt sted er skapt – både i Oslo og for hele landet. Det som er skjedd i hovedstaden blir sett i store deler av verden som noe særpreget og nytt - og kanskje norsk - i sitt demokratiske uttrykk. Operaen er blitt en scene - også for bylivet.

Fra juryens begrunnelse:

Juryen tror at denne gangen vil selve operastedet kanskje i enda høyere grad enn operasalen også gi nye impulser til ballett, opera og musikkaktørene i og omkring det nye huset – og derfor også bidra til videreutvikling av samtidsuttrykk og former som kan nå flere interessegrupper og et stadig større publikum.

At operabygget i seg selv argumenterer for ambisjoner, kvalitet og respekt av sitt naboskap – og bidrar til en spennende stedutvikling i hovedstaden - er det ikke tvil om. Operabygget er et stort ”grep”, det er visjonært og det er nasjonsbyggende. Det lar seg ikke kopiere, men kan anspore andre til ny giv og dyktighet for å finne sitt ”grep”, som kanskje gir stedet et kvantesprang.

Mange nye krav er også godt ivaretatt i operabygget. I samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner er bygget planlagt med tilgjengelighet for alle, men dessverre ikke på det hvite taklandskapet. Til gjengjeld er det etablert heis opp til den flate utsiktsnivået.

Det er grunn til å hedre alle som har medvirket med mot, gode valg, hardt arbeid og utholdenhet underveis for å gjennomføre det særpregete og vakre operabygget i Bjørvika – både beboerforeningen, lokale og sentrale politikere, Oslo kommune og Statsbygg.

Juryen har besluttet at Statens byggeskikkpris i år tildeles arkitektkontoret Snøhetta AS. Arkitektene har gitt nasjonaloperaen en utforming som har omdannet en isolert tomt til operastedet hele befolkningen har tatt imot. Dette gir føringer for den nye Bjørvikabydelen og understreker betydningen arkitektonisk kvalitet har for en vellykket stedsutvikling.

Denne juryen har også i år valgt - i tillegg til prisvinner - å gi hedrende omtale til prosjekter som kan belyse et aktuelt tema bedre enn bare prisvinner kan gjøre. Innenfor temaet stedsutvikling er det derfor spesielt interessant i år å vise forbilledlige prosjekter med ulike historier og innenfor et stort spenn i størrelse og kompleksitet.

Juryen gir hedrende omtale til:

Svartlamoen byøkologiske forsøksprosjekt i Trondheim

Ungdomshuset Straumanstua på Kleppstad, Vågan i Lofoten

Petter Dass-museet på Alstahaug

Ypsilon bru i Drammen.Juryen har bestått av:

Bente Florelius (leder), Rose Marie Steinsvik, Andreas Hompland, Ola Bettum.

Husbanken Region sør er sekretariat for prisen.Kontaktpersoner:

Sjefarkitekt Svein Hoelseth, tlf 97 07 18 60

Juryleder Bente Florelius, tlf.95 02 14 99

Om oss

Husbanken skal være en aktiv pådriver i gjennomføringen av regjeringens boligpolitikk, og være et kompetansesenter for boligrelatert kunnskap i stadig utvikling. Åpenhet, mangfold og samspill er kjerneverdier for virksomheten. Alle skal kunne bo godt og trygt, lyder regjeringens visjon for boligpolitikken. Dette er samtidig visjonen for Husbankens arbeid. For å lykkes i rollen som statlig pådriver i gjennomføringen av boligpolitikken skal Husbanken stå for kjerneverdiene åpenhet, mangfold og samspill. Husbanken er i stor grad avhengig av å oppnå resultater gjennom våre samarbeidspartnere, først og fremst i samspill med kommunene og byggebransjen. Husbanken må være en aktiv medspiller og legge til rette for samspill. Samarbeidspartnerne skal oppleve Husbanken som åpen og tilgjengelig. Husbankens har et mangfold av roller og oppgaver og en regionalisert organisasjonsstruktur som legger til rette for et mangfold av gode løsninger tilpasset lokale utfordringer. Med utgangspunkt i visjon og verdier har husbanken utviklet en strategisk plattform bestående av en boligpolitisk og en organisastorisk del. Boligpolitisk skal Husbanken fremme velferd og bærekraftig utvikling. Vi skal være en pådriver for kvaliteter som miljøvennlighet, universell utforming og god byggeskikk i boliger og det bygde miljø. De organisatoriske kjerneverdiene skal ligge til grunn for det daglige arbeidet med å oppnå de boligpolitiske målene.

Abonner