Norge 2035 – If Skadeforsikrings fremtidsperspektiver: - Frykter fedmeepidemi

I forbindelse med utarbeidelsen av If Skadeforsikrings årsrapport for 2007, har vi utarbeidet en serie fremtidsartikler som forsøker å tegne et bilde av hvordan landet ser ut i år 2035. ”Norge 2035 – Kan vi forsikre oss mot fremtiden?” var tema for et frokostmøte i regi av If Skadeforsikring i dag, torsdag 29. mai, i Oslo.

- If Skadeforsikring har identifisert fedmeepidemien som en av de største helsemessige utfordringene for Norges befolkning i et tredveårsperspektiv. Bekymringen for en voksende fedmeepidemi er godt underbygget fra faglige instanser som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet her hjemme og fra Verdens Helseorganisasjon internasjonalt, sier direktør for industri i If Skadeforsikring, Morten Thorsrud.

- Som forsikringsselskap er vi generelt opptatt av å identifisere samfunnsmessige utfordringer. Vi er en trygghetsbransje som er opptatt av at folk skal minske all risiko for eget liv og egen helse. Derfor er det viktig for oss å sette fokus på det som kan bli en av vår fremtids største helseutfordringer, fortsetter Thorsrud.

Tall fra Folkehelseinstituttet for situasjonen nå viser at mellom 14 og 22 prosent av norske menn, og mellom 13 og 20 prosent av norske kvinner, har en kroppsmasseindeks (BMI) på over 30. Det betyr at dobbelt så mange er fete som for 20 år siden.

Folkehelseinstituttets helseundersøkelser fra Oslo, Hedmark, Oppland, Troms og Finnmark viser at alle, bortsett fra 30-årige kvinner fra Oslo, hadde en gjennomsnittlig kroppsmaseindeks over 25. Det er Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon for overvekt.

I denne sammenheng har If Skadeforsikring også fått utført en spørreundersøkelse i regi av TNS Gallup, knyttet til folks holdninger til fedme. Undersøkelsen gir en rekke klare svar:

Personlig ansvar
• Hele 4 av 10 mener det er den enkelte person sitt eget ansvar å gjøre tiltak mot fedme og den antatte fedmeepidemien. Det mest utbredte rådet herfra er fysisk aktivitet, men det handler også i stor grad om hva som puttes i munnen.

• Mest oppsiktsvekkende er likevel hvor høy bevissthet og sterke holdninger både om livsstil og det å redusere risiko - eller tilretteleggelse for å kunne redusere risiko - vi finner generelt i befolkningen, men også om betydningen av at samfunnet fokuserer på dette; det er ikke lenger bare en gryende trend.

• 3 av 4 nordmenn mener at det som må til er holdningsskapende tiltak eller mer direkte tiltak fra myndighetenes side slik som begrensninger, forbud, kontroll etc.
o Størst tilslutning får bedre merking generelt av usunne matvarer; 72% av de som etterlyser tiltak fra samfunnets side svarte dette
o Nest flest svarte kampanjer mot stillesitting eller for mer fysisk aktivitet; 71%
o På tredje plass kom ernæringskampanjer; 68%

De viktigste tiltakene mot fedmeepidemi: Se graf i vedlegg

De fleste, 2 av 3 nordmenn, mener at det er holdningsskapende tiltak som må til.
o Dette gjelder først og fremst kampanjer mot stillesitting, eller for mer fysisk aktivitet, samt ernæringskampanjer.

Hver sjette nordmann mener imidlertid at det er viktigst med tiltak fra myndighetene. Tilhengere av direkte offentlig inngripen er sannsynligvis økende; hver fjerde nordmann under 30 år mener at det viktigste er at myndighetene gjør tiltak som begrensninger, forbud, kontroll e.l. Totalt i befolkningen er oppslutningen om dette halvparten så stor; hver åttende mener dette. Andelen er størst blant de med allmennfaglig og høyere utdannelse.
o Først og fremst mener man at usunne matvarer bør merkes bedre generelt, men også sukkervarer, chips etc. spesielt. Det er også flere som mener visse fettyper bør forbys, også å forby reklame av visse skadelige matvarer.

Folkeopinionen peker på betydningen av at sunn mat fremstår billigere enn usunne mat.
o Etter de åpne svarene å dømme får dette bred støtte. Totalt svarte 12% "annet" som viktigste tiltak. Nær 2 av 3 spesifiserte dette til tiltak som dreide seg om å gjøre sunn mat billigere og usunn mat dyrere. Målt som eget svaralternativ ville dette høyst sannsynlig oppnådd langt høyere tilslutning enn det tallene her viser.

Om undersøkelsen
Målingen ble gjort 13. mai-18. mai 2008.
1.004 intervjuer er gjennomført pr. web /Online Omnibus av TNS Gallup

For ytterligere kommentar, kontakt
Elin K. Kleven på elin.klakken.kleven@if.no eller tlf. 6784 0822 – mob. 95755454

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Dokumenter og linker