Infranode avslutter sin andre investeringsrunde tilsvarende 1,9 milliarder svenske kroner og når i alt 3,35 milliarder svenske kroner

Første private investeringsselskapet innen infrastrukturi Norden som mottar midler fra Det europeiske fond for strategiske investeringer (EFSI)

Infranode kan med glede melde at selskapets andre investeringsrunde nå er avsluttet.  Infranode I skaffer til veie 1,9 milliarder svenske kroner til investeringer i infrastruktur i Norden. Det betyr at selskapet nå disponerer i alt  3,35 milliarder svenske kroner. Investorene er Folksam, KPA Pension, Den europeiske investeringsbank (EIB) og IMAS Foundation.

– Vi er svært stolt over å få så sterk støtte fra institusjonelle investorer som EIB, Folksam og KPA Pension, sier grunnlegger og partner Christian Doglia i Infranode. – Det er et gap mellom behovet for infrastrukturutvikling og offentlig sektors investeringsevne. Infranode har en 25 års investeringshorisont, og vi er derfor unike på det nordiske markedet ved at vi fører langsiktige investorer og offentlig sektor sammen. Vi kan bygge bro over gapet mellom langsiktige investorers ønske om stabil avkastning og offentlig sektors tidsperspektiv og investeringsevne, fordi vi deler samme mål. Dette er incentiver som gjør oss til den mest egnede partneren for offentlig sektor.

Det nordiske infrastrukturmarkedet har et vesentlig investeringsbehov som forventes å nå 200 milliarder euro de ti neste årene.

– Infranode vil delta i dette markedet, og primært sikte seg inn på offentlige og private små og mellomstore infrastrukturressurser i Norden, sier grunnlegger og partner Philip Ajina i Infranode. – Vi samarbeider med investorer med en virkelig langsiktig investeringshorisont, lav risiko og stabil kontantavkastning.

Investorer som deltar i den andre investeringsrunden, omfatter det svenske investeringselskapet og pensjonsinvesteringsforvalteren Folksam og forsikrings- og pensjonsselskapet for kommunesektoren KPA Pension.

– Vi er svært fornøyd å få muligheten til å delta i denne investeringen sammen med Infranode, siden det gir oss større eksponering innenfor infrastruktur, sier Jens Henriksson, administrerende direktør i Folksam. – Ved å satse på denne typen investeringer håper vi å sikre god, langsiktig avkastning for kundene våre. Det føles også spesielt bra å samarbeide med andre langsiktige og velrespekterte medinvestorer.

EU vil også støtte investeringer i lokal infrastruktur i de nordiske landene gjennom investeringsplattformen Infranode I. EIB har forpliktet seg til å investere 900 millioner svenske kroner i plattformen. Operasjonen er den første private infrastrukturinvesteringsplattformen i Norden som får garantier under Det europeiske fond for strategiske investeringer (EFSI), en EU-garantimekanisme som fremmer viktige investeringer og hører til EU-kommisjonens investeringsplan for Europa.

– Det nordiske infrastrukturmarkedet har et vesentlig investeringsetterslep og begrensede finansieringsmuligheter, sier EIB-visedirektør Jan Vapaavuori. – Mange av disse prosjektet er forholdsvis små, noe som gjør det utfordrende for EIB å støtte dem direkte. Det er fordi Infranode opptrer som lokalt mellomledd at vi kan bidra med midler. EFSI-garantien er en annen viktig katalysator for vår første langsiktige egenkapitalinnsprøytning i en lokal plattform i Sverige noensinne. Infranode avsluttet sin første investeringsrunde i 2014, etter å ha skaffet til veie 1,45 milliarder svenske kroner fra hjørnestensinvestor IMAS Foundation.

– Vi mener at investering i infrastruktur ikke bare er en kilde til stabil, langsiktig avkastning, men en viktig måte å spille en aktiv og ansvarlig rolle i arbeidet med å forbedre samfunnet på, sier Petter Odhnoff, informasjonsdirektør i IMAS Foundation.  Det er grunnen til at IMAS Foundation bestemte seg for å være den første investoren i Infranode I.  Det er derfor flott å se at viktige partnere nå slutter seg til denne investeringsplattformen og bidrar med tålmodig kapital til nødvendige investeringer i nordisk infrastruktur.

Infranode planlegger en siste runde i 2017 for å nå investeringsplattformens mål på 4 milliarder svenske kroner.

Om investorene 

Folksam er et svensk forsikrings- og pensjonssparingsselskap og en av Sveriges største investeringsforvaltere med en portefølje av eiendeler under forvaltning på i alt 400 milliarder svenske kroner.  KPA Pension er et datterselskap av Folksam og det ledende pensjonsselskapet for kommunal sektor i Sverige.  KPA Pension arbeider med pensjonsforsikring, kapitalforvaltning og pensjonsadministrasjon.  Folksam eier 60 prosent av aksjene i KPA Pension, og Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) eier 40 prosent av aksjene.

Den europeiske investeringsbank (EIB) er EUs langsiktige låneinstitusjon som eies av medlemsstatene. Den stiller langsiktig finansiering til rådighet for sunne investeringer for å bidra til å nå EUs politiske målsettinger. Bare i 2016 stilte banken nesten 1,7 milliarder euro til rådighet i lån for svenske prosjekter i forskjellige sektorer, deriblant byutvikling, industri og forskning.

IMAS Foundation er en nederlandsk stiftelse og søsterstiftelse til INGKA Foundation. INGKA Foundation eier INGKA Group, som eier og driver de fleste IKEA-forretningene rundt om i verden.

Om Infranode 

Infranode er et selskap som foretar langsiktige investeringer i infrastruktur i Norden, og som ble grunnlagt i 2013. Vi ønsker å bli den ledende bærekraftige forretningspartneren for offentlig sektor i arbeidet med å styrke og utvikle infrastrukturen i Norden. Infranode et tilknyttet Areim, en etablert, Stockholm-basert forvalter og rådgiver innenfor eiendomsinvestering. Areim har ti års erfaring med å forvalte en eiendomsinvesteringsportefølje verdt 50 milliarder svenske kroner og forvalter i dag tre verdiskapende eiendomsselskap med en velrenommert lokal og internasjonal institusjonell investorbase. Sammen tilbyr Areim og Infranode eiendomsinvesteringer i Norden, en eiendelsklasse i rask vekst. 

Om investeringsplattformen Infranode I 

 • Bygger på et utvalgt antall troverdige, langsiktige investorer som deler Infranodes visjon
 • 25 års investeringshorisont
 • Fokus på kontantavkastning og lav operasjonell risiko
 • Fokus på nordisk infrastruktur, f.eks. energi og andre offentlige tjenester, telekom, samferdsel og sosial infrastruktur
 • Langsiktig perspektiv i motsetning til infrastrukturselskap basert på privat egenkapital med en kortsiktig investeringshorisont
 • 1,9 milliarder svenske kroner skaffet til veie i andre investeringsrunde i tillegg til 1,45 milliarder svenske kroner i første runde med målsetting på 4 milliarder svenske kroner
 • Investorene er blant annet Folksam, KPA Pension, Den europeiske investeringsbank (EIB) og IMAS Foundation
 • Fokus på små og mellomstore bedrifter
 • Mulighet til å investere multiplum av forpliktet kapital gjennom medinvesteringsprogram
 • Gjennomsiktig svensk juridisk rammeverk
 • Fleksibelt investeringstilbud som fokuserer på å bygge partnerskap med privat og offentlig sektor 

Mer informasjon:  

Philip Ajina, grunnlegger og partner, Infranode 

philip(at)infranode.se 

+46 70 755 99 78 

Christian Doglia, grunnlegger og partner, Infranode, 

christian(at)infranode.se  

+46 73 320 74 87 

Lena Silberman, kommunikasjon, Infranode/Areim 

lena.silberman[at]areim.se 

+46 70 522 12 29 

Abonner

Dokumenter og linker