Gårdsand tok prisen i Vestfold


Sperrefrist 6 november 2006 kl 11.00


Gårdsand tok prisen i Vestfold

Bygdeutviklingsprisen (BU-prisen) i Vestfold for 2006 har gått til Gårdsand AS, Re kommune. De får prisen for omfattende bidrag til å utvikle tilleggsnæring innen fjørfebransjen og for å sikre tilbud av kvalitetsand i Norge.

Norsk Gårdsand v/ daglig leder Aadne Søyland fikk prisen i dag under en seremoni på Restauranten i kommunehuset i Revetal. Per Asbjørn Andvik som er leder i Vestfold bondelag og styremedlem i Innovasjon Norge Busekerud og Vestfold stod for overrekkelse av prisen.

Kriterier
Kandidater til BU-prisen er bedrifter som har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge siste 5 år til landbruksrelatert bedriftsutvikling med basis i bygdas eller landbrukets ressurser. Hovedmålgruppa er kommersielle bedrifter med næringsvirksomhet utenom tradi­sjonelt landbruk i tilknytning til landbrukseiendommen.

Kandidaten er vurdert etter følgende kriterier:
- etablereren har vist særskilte evner til nyskaping
- virksomheten bygger på lokale ressurser og lokale fortrinn
- virksomheten bidrar positivt til utvikling av lokalsamfunnet
- virksomheten gir et godt arbeidsvederlag
- virksomheter som skaper arbeidsplasser for kvinner og ungdom prioriteres
- små prosjekter er like bra som store
- virksomheten skal ha lagt etablererfasen bak seg og kommet i ordinær drift

I juryen har sittet:
Per Arne Lislien, Innovasjon Norge, styreleder Buskerud og Vestfold
Per Asbjørn Andvik, Innovasjon Norge, styremedlem Buskerud og Vestfold
Ingrid-Marie Eidsten, Fylkesmannens landbruksavdeling, Vestfold
Astrid Aass, Fylkesmannens landbruksavdeling Buskerud
Thron Soma, Innovasjon Norge, Buskerud og Vestfold
Ole Bertil Grennæs, Innovasjon Norge, Buskerud og Vestfold

BU-prisen 2006 i Vestfold er på kr 50.000 og tildeles Gårdsand AS, Re. De regionale vinnerne nomineres til den nasjonale BU-prisen som utdeles 29. november i Oslo Konserthus.

Juryens vedtak:
I tillegg til kriteriene som gjelder for BU-prisen har juryen lagt vekt på følgende:

a. Gårdsand AS er et redskap for omsetningen av norsk kvalitetsand og eies av 5 primærprodusenter og Prior BA. Selskapets sterke fokus på markedstilnærming og betalingsvillighet i et nisjemarked har vært en ubetinget suksess og bidratt avgjørende til å sikre norsk andekjøttproduksjon som en profesjonell og lønnsom næring.
b. Selskapet er organisert på en forbilledlig måte og framstår som en meget profesjonell bedrift. Selskapet kjøper inn tjenester i form av slakting, foredling og distribusjon fra samarbeidspartnere, men har selv ansvar for marked, totallogistikk og strategi.
c. I motsetning til de fleste prosjektene som er støttet av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon, kan selskapet vise til meget sterke salgstall og svært gode økonomiske resultater allerede de første driftsårene.


En forutsetning for norsk andeproduksjon
Etablering av dette salgs- og markedsføringsselskap var en forutsetning for å beholde en profesjonell andeproduksjon i Norge og sikre salget for de fem andeprodusentene i Vestfold. Samspill og felles eierskap i selskapet mellom de sentrale aktørene i verdikjeden er et svært godt grunnlag for å sikre og utvikle denne næringen i Norge. På eiersiden er både produsenter, foredlingssindustri og daglig leder. Grossister innenfor dagligvare og storhusholdning står for distribusjonen.

---------------------

Ytterligere informasjon:
Thron Soma, Innovasjon Norge Vestfold
480 24 576 – thron.soma@innovasjonnorge.no


-----------------------------


Fakta om Gårdsand AS
Gårdsand AS eies av Norsk Kvalitetsand AS, PRIOR Norge BA og Aadne Søyland (daglig leder). Eierne av Norsk Kvalitetsand er 5 fjørfeprodusenter i Vestfold alle tilknyttet produksjon av and.

Bedriften ble stiftet sommeren 2003. De første årene var selskapet å oppfatte som et sovende selskap uten aktiviteter. Høsten 2005 overtok selskapet all salg og omsetning av and fra Prior Norge BA.

Økonomisk resultat
Salget første driftsår forventes å bli omlag 15 mill kr med et overskudd på ca 3,2 mill kr. Salget målt i volum utgjør vel 230 tonn andekjøtt. Det er en vekst på 65 % sett i forhold til salgstallene for and fra PRIOR Norge BA i foregående år.

De økonomiske målene for 2007 ligger på 17,5 mill kr i omsetning og et overskudd før skatt på 3,8 mill kr. Flaskehalsen i dag er tilgang på andeslakt.

Sysselsetting
Bedriften er organisert som et salgs- og markedsføringsselskap. All varehåndtering foregår hos samarbeidspartnere. PRIOR Norge BA forestår slakting og foredling mens dagligvaregrossister og storhusholdningsgrossister forestår distribusjon. Selskapet står ansvarlig for all logistikk og salg samt oppfølging av butikker.

Pr i dag er Aadne Søyland eneste heltidsansatt i bedriften. I tillegg har de leid inn hjelp for oppfølging i butikk. Bedriften står foran en utvidelse i arbeidsstokken.

Miljøvurdering
Gårdsand ble etablert for å skape en levedyktig næringsvei av and. Selskapet er et verktøy for eierne i Norsk Kvalitetsand AS for å sikre markedsaksess for sin produksjon av andeslakt. Selskapet er organisert på en forbilledlig måte ved å bruke samarbeids­partene til å forestå de operative gjøremålene, mens de selv har ansvaret for markedsarbeid og totallogistikken.

Utnytting av lokale ressurser, fordeler og ringvirkning for lokalsamfunnet
Denne bedriftsetableringen har sikret at andekjøttproduksjonen i Norge fortsetter. Uten denne nye salgsorganisasjonen pekte mye i retning av denne produksjonen igjen ble å anse som en hobbyproduksjon. Bedriften fremstår meget profesjonelt.

Nyskaping/originalitet
Bedriftens aktivitet er nyttig for lokalsamfunnet og for bedriftens kunder. Måten arbeidsoppgavene er løst på i bedriften gjennom sterk grad av outsoursing er et viktig suksessparameter.

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no