Nytt tilbud til de bedriftene som har størst mulighet for å vokse

For første gang skal Innovasjon Norge finansiere driftskostnader for bedrifter. Tjenesten Nyvekst skal bidra til at nyetablerte eller unge bedrifter i distriktene vokser.

Pressemelding fra Innovasjon Norge:
Nytt tilbud til de bedriftene som har størst mulighet for å vokse

For første gang skal Innovasjon Norge finansiere driftskostnader for bedrifter. Tjenesten Nyvekst skal bidra til at nyetablerte eller unge bedrifter i distriktene vokser.

Tidligere har Innovasjon Norge kunnet gi støtte gjennom lån og tilskudd til bedrifts- og prosjektutvikling, men den nye tjenesten skal dekke driftskostnader. Det er mulig fordi EØS-reglene er endret. Ordningen skal hjelpe bedrifter i en fase der det er vanskelig å skaffe penger, og der risikoen er høy.

Hver bedrift kan få inntil en million euro i løpet av de første fem årene fra den ble etablert. Mellom 15 og 35 bedrifter vil komme inn i ordningen i 2008. Det betyr at nåløyet er trangt – det kommer få nye bedrifter inn i tjenesten hvert år.

Tetter et hull
Unge bedrifter med stort potensial har ofte en lang vei å gå før de begynner å tjene penger. Derfor trenger de langsiktig og tålmodig kapital. Denne typen risikofinansiering er vanskelig å finne i det private markedet. Derfor er Nyvekst en viktig tjeneste.

Innovasjon Norge tilbyr fra før andre typer finansiering, kompetanse, rådgivning og nettverk. Nyvekst gjør tilbudet enda mer komplett.

Betydelig potensial
Nyvekst er for bedrifter med betydelige muligheter for å vokse. Deltakerne kan komme fra alle bransjer. Bedriftene må i tillegg oppfylle disse kriteriene:

• Skal være yngre enn fem år, regnet fra registrering i Brønnøysund
• Skal normalt ha to år bak seg
• Skal holde til i distriktspolitisk virkeområde sone III eller IV
• Skal ha vist både vilje og evne til vekst
• Skal ha færre enn 50 ansatte, omsetning på mindre enn ti millioner euro eller en balanse på mindre enn ti millioner euro. Bedriften må være uavhengig.

Bedriftene kan komme med i Nyvekst ved at Innovasjon Norges distriktskontor vurderer dem som aktuelle for tjenesten.
Nyvekst skal legge vekt på bedrifter som kan skape store verdier. Derfor er det særlig bedrifter som retter seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked som er aktuelle. Det er et mål at 40 prosent av bedriftene som får finansiering gjennom ordningen er eid eller ledet av kvinner.

Nyvekst i framtida
Kommunal- og regionaldepartementet har satt av 40 millioner kroner til Nyvekst på budsjettet for i år. Innovasjon Norge har vurdert behovet for ordningen til senere å være rundt 100 millioner kroner i året.

For mer informasjon:
Kontakt direktør Trude Andersen, tlf.: 482 98 026, e-post: trude.andersen@innovasjonnorge.no
Eller informasjonssjef Kjetil Svorkmo Bergmann, tlf. 908 20 918, e-post: kjber@innovasjonnorge.no

Se også www.innovasjonnorge.no/tjenester.
Kart over distriktspolitiske virkeområder finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/Regional-_og_distriktspolitikk/virkeomrade.html?id=435281.