Utviklingskontrakter gir suksess


Pressemelding fra Innovasjon Norge

Utviklingskontrakter gir suksess

Investering i forsknings- og utviklingskontrakter gir nye prosjekter, nye produkter og får nye bedrifter til å vokse. Slik oppsummerer Econ en evaluering av OFU/IFU-ordningene.

Econ konkluderer med at OFU /IFU-ordningene når sine mål, og at Innovasjon Norge jobber godt med dem. Pengene utløser en rekke samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomme utviklingsprosjekter som ellers ikke ville blitt satt i gang. Prosjektene bidrar til levedyktige, kompetente og innovative bedrifter som er internasjonalt konkurransedyktige.

Hva er OFU/IFU?
Offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter er avtaler mellom en leverandør, en kunde og Innovasjon Norge, gjerne med utenlandske selskaper som kunde. Ordningene administreres av Innovasjon Norge og pengene er bevilget over budsjettene til Nærings- og handelsdepartementet.

Ordningene forutsetter et forpliktende og målrettet samarbeid mellom næringslivet og det offentlige, eller større bedrifter i Norge eller utlandet. OFU-ordningen ble etablert i 1968. IFU ble satt i gang i 1993.

Enestående i verden
OFU/IFU er en unik støtteordning der markedsaspektet er med fra starten. Det stilles krav til at både leverandør og kunde er sammen om et utviklingsprosjekt. Innovasjon Norge gjør kontrakt med eieren av prosjektet eller produktet og stiller krav til at utviklingen skal skje i samarbeid med en god kunde.

Mandatet for evalueringen
Econ har evaluert følgende:
OFU og IFUs overordnede mål og virkemåte i en innovasjonspolitisk sammenheng
Virkningene og resultatene av ordningene
Organisering og praktisering av ordningene
876 prosjekter
Følgende punkter er fremhevet som de viktigste i rapporten fra Econ:
44 prosent av bevilgningene har ført til et nytt produkt eller en ny tjeneste i markedet. Det er gitt tilskudd til 876 prosjekter. Bare 12 prosent er mislykkede – sju prosent er enten ikke ferdig, videreført i annet prosjekt eller solgt.
Prosjektene har skapt betydelig omsetning og eksport. Econ antyder en årlig omsetning i prosjektene tilsvarende de totale bevilgningene de siste ti årene.
1,4 milliarder er utbetalt gjennom ordningene fra 1995 til 2005.
Virkningen, også effekter som ikke er direkte relatert til selve støttebeløpet, er høy for 70 prosent av prosjektene. Det er et svært godt resultat.
Bedrifter som får støtte tidlig i utviklingsfasen har raskest vekst.
Bedrifter som har samarbeid med utenlandske virksomheter har det største utbyttet av ordningene.
Det er flest brukere av ordningene i sentrale strøk.
Kunnskapsbasert utvikling
De bedriftene som får mest ut av ordningene preges av
høyt kompetansenivå
en klar innovasjonsstrategi
kopling til en krevende kunde, gjerne utenlandsk
representerer kunnskapsbaserte næringer som softwareprodusenter, tekniske konsulenter og produsenter av tekniske produkter
Videreføring
Innovasjon Norge får ros fra bedriftene for sin innsats i selve søknadsfasen. Det er også påpekt en del forbedringspunkter og områder hvor innsatsen bør styrkes. Innovasjon Norge vil vurdere
å styrke rådgivningen i å finne gode kunder, særlig utenlands
å styrke rådgivningen/støtten i større del av prosjektet
valg av bransjer som får støtte
om størrelse skal legge til grunn for prioriteringer
styrket informasjonsvirksomhet knyttet til anvendelse av OFU-ordningen som går utenfor anbudsreglene for offentlige innkjøp
Link til evalueringsrapporten:
http://www.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____64594.aspx

For mer informasjon:

Astrid Langeland, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 22 00 26 40, e-post astrid.langeland@innovasjonnorge.no.
Kjetil Svorkmo Bergmann, direktør for kommunikasjon i Innovasjon Norge. Telefon 908 20 918, e-post kjetil.svorkmo.bergmann@innovasjonnorge.no.

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no