5 milliarder til pensjonistene

Kommunal Landspensjonskasse Oslo, 29.12.04 5 milliarder til pensjonistene I gjennomsnitt fikk 120 000 KLP-pensjonister 3000,- kroner i måneden fra selskapet i 2004. KLP utbetalte i 2004 brutto drøyt 5 milliarder kroner i pensjoner i 2004. Denne rekordhøye utbetalingen er en økning på rundt 7 prosent i forhold til året før. Det var veksten i alderspensjonene på ca. 12 prosent som var drivkraften bak denne sterke veksten i utbetalinger. Av samlede pensjonsutbetalinger representerte uføre- og tidligpensjon henholdsvis 1,6 og 0,7 milliarder kroner. Utbetalingene til tidligpensjon økte med vel 2 prosent i forholdt til året før. Andelen som tok ut tidligpensjon gikk sterkt ned i perioden 2000-2002 og lå relativt flatt i 2003. I 2004 synes det imidlertid å være en svak tendens til stigende uttak igjen. Utbetalingene til AFP 62-64 år, som utgjør nær halvparten av utbetalingene til tidligpensjon, økte med 6 prosent Utbetalinger til uførepensjoner økte med rundt 2 prosent 2004 tyder til å bli et meget godt år for KLP Forsikring. Forvaltningskapitalen i selskapet økte fra 126 milliarder kroner i 2003 til rundt 140 milliarder ved utgangen av 2004. Dette tilsvarer en vekst på hele 11 pst i selskapets forsikringsfond. Ved utgangen av tredje kvartal var bokført kapitalavkastning 4,3 prosent og verdijustert kapitalavkastning er 4,2 prosent. Dette gode resultatet er oppnådd bidrar til å styrke soliditeten i selskapet. Det har vært en høy aktivitet i markedet for kommunal tjenestepensjon også i år. 30 kommuner og 76 virksomheter fristilte seg. Blant kommunene valgte 22 å bli i KLP. I tillegg valgte Porsanger kommune å flytte fra Vital og tilbake til KLP. For ytterligere informasjon kontakt: kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring Ole Jacob Frich, 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.