”LEDERES HOLDNINGER – ELDRE ARBEIDSTAKERE”

Oslo, 12. juli 2006 Den KLP-initierte rapporten er ferdigstilt. Rapporten viser at over 50% av lederne som deltok i undersøkelsen, opplever at de har lite handlingsrom for å tilrettelegge for eldre arbeidstakere ved sitt arbeidssted.

- Vi er bekymret for at for tidlig avgang fra yrkeslivet kan føre til økte pensjonsutgifter for kommuner og helseforetak, sier kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich i KLP. Alle forhold som kan sikre økt lengde på arbeidslivet for den enkelte, er viktig for holde utgiftene nede. - De store etterkrigskullene blir de nærmeste år seniorer i arbeidslivet. De seniorprosjektene KLP støtter viser at bør det være gode økonomiske og kompetansemessige grunner til å utvikle et gode seniortiltak i offentlig sektor, sier Frich. Rapporten er en oppfølging av holdningsundersøkelsen KLP foretok blant eldre arbeidstakere i kommunesektoren i 2000 (Holdninger til eldre medarbeidere, 2000) og er utført i samarbeid med Universitetet i Stavanger og forskningsinstituttet NOVA. Senter for Seniorpolitikk og arbeidsgiverorganisasjonene KS, NAVO og HSH har også vært involvert i undersøkelsen. I årets rapport er lederne i kommune-, fylkes- og helseforetakssektoren forespurt om sine holdninger til eldre arbeidstakere. Utvalget besto av 1587 ledere, og svarprosenten var 42,3%. Spørreundersøkelsen har kartlagt ledernes personlige oppfatninger om eldre arbeidstakere, samt hvilke rammebetingelser og føringer de opplever som styrende for sitt arbeid med eldre.  Lederne tror økonomiske incentiver er de viktigste virkemidlene for at eldre fortsetter i arbeid. Virkemidlene som scorer høyest er:  kortere arbeidsdag med samme lønn som før  deltidsarbeid med delvis AFP og delvis lønn  varig høyere pensjon ved utsatt pensjonering  bonusordning med premiering av arbeid etter fylte 60 år  Rapporten viser imidlertid også at halvparten av lederne i offentlig sektor har en tendens til å utelukke arbeidstakere over 55 år fra jobbintervju.  4 av 5 ledere opplever det som vanskelig å forene god personalpolitikk med økende krav til effektivisering i kommuner og helsesektoren. Den viktigste hindringen for å kunne tilrettelegge for seniorer oppgis å være bemanningssituasjonen. For ytterligere informasjon se www.klp.no eller kontakt: Rådgiver Forebygge arbeid i KLP Forsikring, Vibeke Os Bratlie 22 02 20 04 / 97 06 23 37 eller e-post: vibeke.os.bratlie@klp.no eller Kommunikasjonsdirektør i KLP Forsikring, Ole Jacob Frich 22 03 78 96 / 90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no FOR DAGENE SOM KOMMER KLP Forsikring er et av Norges største forsikringskonsern. Selskapet leverer forsikrings- og finanstjenester til kommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor. De fleste helseforetak, kommuner og fylkeskommuner i Norge har sine ansatte forsikret hos oss. Konsernet har en forvaltningskapital på over 150 milliarder kroner, og omfatter Kommunal Landspensjonskasse, KLP Skadeforsikring, KLP

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Dokumenter og linker