Rekordutbetaling til KLP-pensjonister

KLP setter ny utbetalingsrekord i 2009. Brutto er det utbetalt mer enn 7,8 milliarder kroner i pensjoner. Dette er en økning på nesten ni prosent i forhold til året før.

Det er 147 500 personer som mottar en pensjon fra KLP. I gjennomsnitt fikk hver av pensjonistene utbetalt nær 53 300 kroner i 2009. De fleste har i tillegg også en pensjonsrettighet fra NAV. Alderspensjonene utgjør mer enn 4 milliarder kroner, mens uførepensjon utgjør nær 2 milliarder kroner. Tidligpensjon inkludert AFP (avtalefestet pensjon) nærmer seg 1,2 milliard. Antall yrkesaktive medlemmer i KLPs pensjonsordninger har økt med nesten 13 000 hittil i år. Fra 299 408 ved forrige årsskifte til 312 279 ved utgangen av 3. kvartal 2009. I løpet av året har KLP behandlet omlag 16 000 nye søknader om pensjon. Antallet uføresøknader har gått noe ned fra tidligere år. Totalt antall henvendelser (endring av pensjoner mv) økte imidlertid totalt gjennom 2009, og antall behandlede saker utgjør bortimot 90 000. - Pensjon er et viktig gode for ansatte i offentlig sektor. Vi har meget tilfredsstillende behandlingstid på pensjon fra KLP, til tross for at vi ofte må vente på opplysninger fra NAV og andre eksterne aktører sier konserndirektør Ida Espolin Johnson i KLP. Omdømmevinner KLP er årets omdømmevinner – målt i positiv fremgang fra i fjor – i TNS Gallups årlige omdømmeundersøkelse som blir offentliggjort nylig. Med en fremgang på hele 8 poeng er KLP det selskapet i omdømmeindeksen som har størst fremgang sammenliknet med i fjor. - Vi er svært glad for at omdømmeundersøkelsen bekrefter at KLP oppfattes som solid, seriøs og forutsigbar samarbeidspartner, sier Espolin Johnson. For ytterligere informasjon kontakt: Linda Nilsen Methi, informasjonsrådgiver i KLP 22 03 39 25/ 90 50 98 38 eller e-post: lme@klp.no.

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Abonner

Dokumenter og linker