Solid overskudd i KLP

Kommunal Landspensjonskasse, 3. kv. 2004: Solid overskudd i KLP KLP fikk et overskudd i tredje kvartal på 359 mill kroner. Overskuddet hittil i år er 2 062 mill kroner. Satsning på å bygge soliditet og sikre langsiktig vekst har gitt gode resultater for selskapet. · Hittil i år er bokført kapitalavkastning 4,3 prosent og verdijustert kapitalavkastning er 4,2 prosent. · Forvaltningskapitalen utgjorde ved utgangen av 3. kvartal 138 mrd kroner, som tilsvarer en vekst på 14 prosent siden 3. kvartal i fjor. · Bufferkapitalen utgjorde ved utgangen av 3. kvartal 7,7 mrd kroner. KLP har videreført sin investeringsprofil med vekt på forutsigbar og stabil avkastning på kundenes pensjonsmidler. Premieinntekter utgjorde 6 698 mill kroner i 3.kvartal og 11 087 mill hittil i år. Den sterke veksten i 3. kvartal skyldes blant annet effekten av lønnsoppgjøret og Stortingets oppjustering av grunnbeløpet. Dette fører til økte pensjonsforpliktelser for våre kunder og derved økte forsikringsfond i KLP. Forvaltningskapitalen økte fra 121 mrd (3 kv. 03) til 138 mrd ved utgangen av 3. kvartal i år. Selskapets samlede bufferkapital medregnet merverdier i hold-til-forfall obligasjoner utgjorde 12 mrd kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette er en vekst på 2,7 mrd kroner hittil i år, og gir selskapet større handlefrihet i fremtiden. - Vi er godt fornøyd med det solide resultatet selskapet kan presentere. KLP har satset på soliditet for selskapet og forutsigbarhet for kundene. De nye produktreglene i offentlig tjenestepensjon er et vendepunkt for KLP. Nye produktregler i kommunemarkedet har gitt en mer ryddig konkurranse. Dette styrker KLPs markedsposisjon. For første gang på mange år ser vi nå mulighet til å ta tilbake kundene fra konkurrerende selskaper. Samtidig opplever vi en sterk lojalitet blant våre eksisterende kunder, sier KLPs konsernsjef Bjørn Kristoffersen. KLP Skadeforsikring AS oppnådde et resultat i tredje kvartal på 14,9 mill kroner (2,5 mill) og et resultat hittil i år på 21,1 mill kroner (19,7 mill). Selskapets sikkerhetsavsetninger er i perioden blitt ytterligere styrket. Kontaktpersoner KLP: Konsernsjef Bjørn Kristoffersen tlf 22 03 37 24 Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich tlf 22 03 78 96 /mob 90 91 55 23 Finansdirektør Benedicte Bakke Agerup, tlf 22 03 79 26/mob 91 54 80 29 Hovedkontor KLP Forsikring Tlf: 22 03 35 00 Faks: 22 03 36 00 www.klp.no FOR DAGENE SOM KOMMER KLP Forsikring er et av Norges største forsikringskonsern. Selskapet leverer forsikrings- og finanstjenester til kommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor. De fleste helseforetak, kommuner og fylkeskommuner i Norge har sine ansatte forsikret hos oss. Konsernet har en forvaltningskapital på omlag 140 milliarder kroner, og omfatter Kommunal Landspensjonskasse, KLP Skadeforsikring, KLP Forsikringsservice, KLP Fondsforvaltning, KLP Kapitalforvaltning og KLP Eiendom. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.