Sterkt 2005-resultat for KLP

Oslo, 23.02.2006 Foreløpig regnskap for 2005; Sterkt 2005-resultat for KLP Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer sterke resultater i 2005. For året som helhet har KLP et verdijustert resultat på 7,1 milliarder kroner, en resultat-forbedring på 2,7 milliarder kroner fra året før. Det gir en verdijustert avkastning på hele 8,0 prosent i 2005, som er opp 1,1 prosentpoeng fra året før. KLP fortsetter å vokse og forvaltningskapitalen utgjorde 156,6 milliarder kroner ved utgangen av 2005. Dette tilsvarer en vekst gjennom året på 10,6 prosent. -2005 ble et meget godt år finansielt og driftsmessig. KLP Forsikring har lagt bak seg et år med svært lønnsom vekst, og vi er godt fornøyd med det solide resultatet som er oppnådd. Selskapets investeringsstrategi har gitt gode resultater og styrket soliditeten. Vi opplever at kundene legger stor vekt på KLPs lave kostnader, på en stabilt god avkastning og på vår service. Det gjør det fordelaktig å være både kunde og eier i det gjensidige forsikringsselskapet KLP, sier konsernsjef Bjørn Kristoffersen. 4. kvartal Kapitalavkastningen i 4. kvartal var meget god og bidro blant annet til at netto finansinntekter ble 11,2 milliarder kr i 2005. Det verdijusterte resultat i 4. kvartal var på 2,6 milliarder. Tjenestepensjonsmarkedet Det er sterk konkurranse i markedet for offentlig tjenestepensjon. Tilliten til selskapet er sterk og KLP opprettholder en sterk markedsposisjon. I bedriftsmarkedet ble det etablert 101 nye kontrakter. I helseforetaksmarkedet er situasjonen stabil, mens det i kommunemarked er en netto flytting på åtte kommuner i 2005. KLPs kostnadsfortrinn ble ytterligere forbedret i 2005 og administrasjonskostnadene utgjorde 0,33 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er en nedgang i forhold til kostnadsposisjonen året før (0,35 prosent). KLP utbetalte i 2005 nær 5,9 milliarder kroner i pensjon og erstatninger. Hver av de drøyt 125.000 pensjonistene fikk i gjennomsnitt om lag 3.600 kroner utbetalt fra KLP hver måned. Soliditet Satsning på å styrke soliditeten og sikre langsiktig vekst har gitt gode resultater. God soliditet skaper trygghet og forutsigbarhet for kunder og eiere i KLP. Kapitaldekningen endte i 2005 på 12,1 prosent, mot 14 prosent i 2004. Myndighetenes krav er minst 8 prosent. Endringen i forhold til 2004 skyldes hovedsakelig økte eiendeler og at en større andel av verdiene er investert i aksjer. Samlet bufferkapital har økt fra 8,4 milliarder kroner til 12,1 milliarder i løpet 2005. Kapitalforvaltning God avkastningen i kapitalmarkedet og oppskriving av eiendomsverdiene bidro til at netto finansinntekter endte på 11,2 milliarder kroner i 2005. KLP har en investeringsprofil med vekt på forutsigbar og stabil avkastning. Økte risikoevne har medført en økning i aksjeinvesteringen gjennom 2005. Plasseringer i aksjer målt i forhold til forvaltningskapitalen var medregnet derivater på 22,6 prosent ved utgangen av 2005, mot 16,2 prosent året før. Kundene får overskuddet KLP har styrket kursreservene i 2005 med 3,4 milliarder kroner, og resultat til fordeling mellom kunder og eiere utgjør dermed 3,7 milliarder kroner. Styret i KLP disponerer dette resultatet med 1,3 milliarder til tilleggsavsetninger, 2,3 milliarder kroner tilbakeføres til kundenes premiefond og 137 millioner kroner blir overført til egenkapitalfondet. Skadeforsikring KLP Skadeforsikring leverte et godt resultat på 70 millioner kroner i 2005, som er en økning på 45 millioner fra 2004. Resultatet skyldes i hovedsak en god utvikling i bransjen brann/kombinert hvor antallet store skader fortsatt er lavere enn normalt. Innefor tingskadeforsikring og personskadeprodukter, har KLP opparbeidet en solid markedsposisjon med kundeforhold til 370 kommuner. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nøkkeltall for 2005 (foreløpige resultater): Verdijustert resultat på 7,1 milliarder kroner (4,4 milliarder) Verdijustert kapitalavkastning ekskl HTF på 8,0 prosent (6,9 prosent) Verdijustert avkastning inkl HTF 7,5 prosent (7,7 prosent) Bokført kapitalavkastning på 5,7 prosent (6,0 prosent) Netto finansinntekter på 11,2 milliarder kroner (8,8 milliarder) Premieinntekter på 12,8 milliarder kroner (13,5 milliarder) Forvaltningskapital per 31. desember på 156,6 milliarder kroner (141,5 milliarder) Kapitaldekning per 31. desember på 12,1 prosent (14,0 prosent) Bufferkapital på 12,1 milliarder kroner (8,4 milliarder) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- [1] Tall i parentes viser tilsvarende periode året før. KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for 4. kvartal 2005, der også foreløpig resultat for hele året fremkommer, tilgjengelig på www.klp.no. For ytterligere informasjon, kontakt: Konsernsjef Bjørn Kristoffersen, tlf 22 03 37 24 Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 22 03 78 96/mob 90 91 55 23 Finansdirektør Mari Thjømøe, tlf 22 03 79 16/mob 90 77 78 24 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=186722&fn=wkr0001.pdf

Om oss

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 190,7 mlliarder kroner. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Om KLPDet formelle navnet på morselskapet er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen i overkant av 650 ansatte. Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Lån Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter og løsninger i dialog med kundene.

Abonner

Dokumenter og linker