Over to milliarder til de som har omfattende behov for kommunale tjenester

Sosial- og helsedirektoratet utbetaler denne uken 2,018 milliarder kroner til 323 kommuner i landet. Til sammen er det 4013 tjenestemottakere som kommunene nå får refundert utgiftene til. Dette gjelder tjenester til mennesker med utviklingshemming eller nedsatt funksjonsevne og personer med psykiske og sosiale problemer.

Ordningen ble etablert i 2004 for å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparat får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. Oslo mottar alene over 206 millioner.

- Totalt er dette er en økning på 322 millioner i forhold til fjorårets utbetaling, sier fungerende divisjonsdirektør i SHdir. Lisbeth Myhre.
- Økningen skyldes at både ressursinnsatsen og antall tjenestemottakere har økt, forteller hun.

Ordningen styrkes ytterligere
Fra og med neste år vil regjeringen foreslå en betydelig styrking av ordningen med 425 millioner kroner. Det betyr at kommunene får halvert sine egenandeler fra 30 til 15 pst. Modellen for beregning av kommunens egenandel blir også enklere ved at staten kompenserer for en fast andel av kommunenes utgifter utover innslagspunktet. Kommunene vil da enklere kunne budsjettere med hvor høyt tilskudd de kan regne med å motta, sier Myhre. De fleste kommunene i landet vil tjene på denne endringen, i tillegg til at endringen vil gi kommunene bedre insentiver til å drive kostnadseffektivt.

God evaluering
En evaluering av tilskuddsordningen utført i 2005 viser at ordningen er svært treffsikker når det gjelder å utjevne kommunenes kostnader til brukere med omfattende behov for tjenester. Tilskuddet bidrar til at kommunene gir et stabilt og godt tjenestetilbud til mottakere med omfattende behov for tjenester,

Rapportering til grunn for utbetalingene
Rapportering av ressursinnsatsen i 2006 danner grunnlaget for beregninger av øremerkede tilskudd i 2007. Kommuner i alle fylker mottar tilskudd også i år. Kommunen må ha netto lønnsutgifter over 770 000 kroner for å kunne rapportere inn en tjenestemottaker .Tilskuddsmodellen er slik at kommuner med høye utgifter i forhold til innbyggertall får dekket en forholdsvis større andel av sine utgifter enn kommuner med lavere utgifter. På landsbasis får kommunene dekket 70% av utgiftene over 770 000 kroner.


VEDLEGG

Fylkesvis summering av tilskudd til landets fylker


Fra og med 2008 foreslår regjeringen å styrke ordningen med 425 millioner kroner. Statens kompensasjonsgrad øker fra 70 til 85 prosent. Modell for tildeling av tilskudd endres slik at den enkelte kommune får kompensert en fast andel av egne utgifter ut over innslagspunktet på 770 000 kroner (2007-kr). Innslagspunktet vil bli prisjustert i statsbudsjettet 2008. Det bosettingsstimulerende særtilskuddet for flyktninger med alvorlige funksjonshemminger eller atferdsvansker skal ikke trekkes fra ved utmåling av tilskudd til ressurskrevende tjenester. (Rundskriv H-08: Kommuneproposisjonen 2008 og revidert nasjonalbudsjett 2007)

Fra evalueringen i 2006: Evaluering av ordningen

”Ordningen er svært treffsikker når det gjelder å utjevne kommuners kostnader til ressurskrevende brukere utover innslagspunktet for ordningen.
Selv om den er en særfinansieringsordning, så oppfattes den rimelig lett å administrere. Den nye ordningen som ble innført fra 2004 oppleves som langt mer treffsikker, forutsigbar og rettferdig enn tidligere ordning forvaltet av fylkesmennene”


Oversikt innrapportering og tilskudd på fylkesbasis finnes på www.Shdir.noKontakter

  • Kommunikasjon og Dokumentasjon (AKD)
    . . .

Abonner