Planer som reduserer legemlige skader og øker fysisk aktivitet hos barn har stor helsegevinst.

Det er gode beviser for at tiltak for å beskytte barn virkelig nytter, og de nordiske land gir vellykkede eksempler på positive tiltak for bedre helse. Disse eksemplene kan bli brukt til å argumentere for ressurser og handling som fremmer sikkerhet og helse i andre deler av Europa, hvor barn ikke er så heldig stilt. Vitenskapelige bevis som støtter opp under dette argumentet vil bli evaluert på det 21. møte for Den europeiske miljø- og helsekommiteen (European Environment and Health Committee) i Oslo, Norge, 15-16 mai 2006, for å vurdere fremskritt når det gjelder forhindring av legemlige skader og reduksjon av helseskader som skyldes mangel på fysisk aktivitet hos barn.

Den europeiske miljø- og helsekommiteen har oppsyn med fremskritt som er gjort i Verdens Helseorganisasjons europaregion siden den fjerde ministrielle konferanse om miljø og helse (Fourth Ministerial Conference on Environment and Health), som ble holdt i Budapest i juni 2004, hvor landene forpliktet seg til å redusere andelen av død og sykdom som resultat av barns utsettelse for miljømessige farer. Disse forpliktelsene er nedskrevet i Handlingsplan for barnas miljø og helse for Europa (Children's Environment and Health Action Plan for Europe), som har som mål å nå fire prioriterte regionsmål som omhandler forurensning, forurenset vann, kjemikalier, legemlige skader og fysisk aktivitet. Prioritert regionsmål nummer to, om legemlige skader og fysisk aktivitet, er på sakslisten i Oslo. Politiske initiativer kan bli brukt til å redusere legemlige skader og fysisk inaktivitet hos barn i Europa. Det er sterke ulikheter i fordelingen av dødsfall blant barn som følge av legemlig skade og fysisk inaktivitet, med en uproporsjonal andel hos mer underpriviligerte land og grupper, og dette krever fokusert handling. Europaavdelingen av Verdens Helseorganisasjon har som mål å legge til rette for gode handlingsmønstre og å øke kapasiteten, og de nordiske landene kan spille en viktig rolle ved a dele side erfaringer. Med dette mået for øye, vil møtet i Den europeiske miljø- og helsekommiteen løfte frem suksesshistorier om barns helsegevinst ved å fokusere på legemlige skader og fysisk aktivitet. Hjemmesiden til Verdens Helseorganisasjons Europakontor har mer informasjon om European Environment and Health Committee (www.euro.who.int/eehc), Children's Environment and Health Action Plan for Europe (http://www.euro.who.int/ document/e83338.pdf) og The European health report 2005. Public health action for healthier children and populations (http://www.euro.who.int/ehr2005). Sted: Sosial- og helsedirektoratet, Universitetsgaten 2, 0130 Oslo. Dato: 15. mai (9-18) til 16. mai (9-16) For mer informasjon kontakt: Pressekontakt Cecilie Grønhaug, Sosial- og helsedirektoratet. Mobil 99 64 02 25. Kontaktpersoner i WHO: TEKNISK INFORMASJON Ms Francesca Racioppi Technical Officer, Violence and Injury Prevention WHO Regional Office for Europe Via Francesco Crispi 10, I-00187 Rome, Italy Tel.: +39 06 4877545. Fax: +39 06 4877599 E-mail: frr@ecr.euro.who.int Dr Dinesh Sethi Technical Officer, Injury Prevention WHO Regional Office for Europe Via Francesco Crispi 10, I-00187 Rome, Italy Tel.: +39 06 4877526. Fax: +39 06 4877599 E-mail: din@ecr.euro.who.int PRESSEINFORMASJON Ms Liuba Negru Press and Media Relations Officer WHO Regional Office for Europe Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Tel.: +45 3917 1344. Fax: +45 3917 1880 E-mail: lne@euro.who.int Ms Cristiana Salvi Technical Officer, Communication and Advocacy European Centre for Environment and Health WHO Regional Office for Europe Via Francesco Crispi 10, I-00187 Rome, Italy Tel.: +39 06 4877543. Fax: +39 06 4877599 E-mail: csa@who.it Mrs Vivienne Taylor Gee Communication Officer Environment and Health Coordination and Partnership WHO Regional Office for Europe Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Tel.: +45 3917 1343. Fax: +45 3917 1818 Mobile in Oslo: +45 22 72 36 91 E-mail: vge@euro.who.int

Dokumenter og linker