Bare ost er ost.


Bare produkter laget av melkeråvarer og uten annet fett enn melkefett, kan bruke betegnelsen ”ost”. Det er klart etter at Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i osteforskriften.
Forskrift om endring av forskrift 24. august 1956 nr. 9632 om tilvirkning, merking og omsetning av ost:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/lover_regler/forskrifter/2007/Forskrift-om-endring-av-forskrift-24-aug.html?id=463929&epslanguage=NO

Endringen medfører at betegnelsen ”ost” heretter bare kan brukes for produkter som er laget av melkeråvarer og som ikke inneholder annet fett enn melkefett. Unntaket i osteforskriften om at betegnelsen margarinost kan benyttes for produkter til innenlands forbruk oppheves. Endringene vil gjøre at definisjonen av ost blir i tråd med den internasjonale standarden for ost som er utarbeidet i Codex Alimentarius.
Det gis en overgangsordning på fire måneder til dem som må endre betegnelse på produktene sine som en følge av forskriftsendringen.
Full gjennomgang
Landbruks- og matdepartementet vil senere i år foreta en helhetlig gjennomgang av kvalitetsforskriftene på matområdet. Dette skjer i samarbeid med Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet er å vurdere behovet for andre endringer av regelverket.
For mer informasjon om bakgrunnen for forskriftsendringen, les høringsdokumentene
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/Horinger/Horingsdokumenter/2007/Horing-av-endring-av-forskrift-24-august.html?id=450593&epslanguage=NO
Bare produkter laget av melkeråvarer og uten annet fett enn melkefett, kan bruke betegnelsen ”ost”. Det er klart etter at Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i osteforskriften.
Ved spørsmål om denne pressemeldingen, ta kontakt med en av Landbruks- og matdepartementets pressekontakter, se LMDs pressesenter http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/pressesenter.html?id=630

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Regjeringens mål er å opprettholde et levende landbruk over hele landet.------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com