Nyhet fra Landbruks- og matdepartementet: Betydelig respons på midler til innlandsfiske

Næringsutvikling: Det er betydelig interesse for Landbruks- og matdepartementets midler til utviklingsprosjekter for innlandsfiske. I november 2007 utlyste departementet fire millioner kroner til ulike prosjekter innen fisketurisme, næringsfiske og oppdrett. Søknadsfristen har nå gått ut og det foreligger rundt 65 søknader om støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter der søknadsbeløpet for 2008 utgjør nesten kr 30 millioner.

Landbruks- og matdepartementet utlyste 23. november 2007 fire millioner kroner innenfor Utviklingsprogram for innlandsfiske. Hele saken hos http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2007/Nov-07/Naringsutvikling-Midler-til-Utviklingspr.html?id=491704

Innen søknadsfristen kom det inn ca 65 søknader for totalt 30 millioner kroner for 2008.

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen er imponert over responsen på Innlandsfiskeprogrammet:
-Dette viser at ambisjonene på dette området er høye og at næringsaktørene ser betydelige markedsmuligheter innenfor kommersiell utnyttelse av innlandsfisk, sier statsråden.

Søknadene fordeler seg på ca. 35 søknader innenfor fisketursime, 16 innenfor næringsfiske og 8 innenfor oppdrett, herunder hovedsakelig røyeoppdrett. Det har også kommet søknader om midler til bokutgivelser, utvikling av senter for innlandsfisk og til undersøkelse av suksesskriterier og økonomiske analyser innenfor innlandsfiskenæringene.

Utviklingsprogram for innlandsfisk ble vedtatt av avtalepartene i forbindelse med Jordbruksavtalen som ble inngått i mai 2007. Intensjonen er at programmet skal være fem-årig. Målene for programmet er å bidra til utvikling av lønnsomhet innenfor inntil 150 fisketurisme-bedrifter, inntil 10 virksomheter innenfor næringsfiske og 2-3 oppdrettsanlegg.

Vil ha innlandsfiske på dagsorden til Jordbruksforhandlingene:
- Med fire millioner disponibelt til dette formålet, blir det utfordrende å velge blant de mange gode søknadene, sier landbruks- og matministeren: -Derfor vil innkomne søknader også sees i sammenheng med virkemidler som departementet yter gjennom Innovasjon Norge som ”Verdiskapingsprogrammet for mat” og ”Utviklingsprogram for grønt reiseliv”. Jeg vil også ta opp næringsaktørenes store ambisjoner innenfor innlandsfiske med avtalepartene i kommende Jordbruksforhandlinger med sikte på å drøfte eventuell styrking av virkemiddelbruken på dette området.

Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for innlandsfiske http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/Rapporter-og-planer/Planer/2006/Handlingsplan-for-innlandsfiske.html?id=454604