Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet: Næringsutvikling: Bønder satser på nye næringer

Næringsutvikling: Interessen for å investere og satse på næringsutvikling er stor blant norske bønder. De neste fem årene er det sannsynlig at 40 prosent av dem har gjort en større nyinvestering eller oppgradering.

Flere tusen vurderer å satse på å utvikle annen næring enn tradisjonelt landbruk – med utgangspunkt i gården. Det viser en ny undersøkelse Norsk Respons har utført for Landbruks- og matdepartementet. 1000 bøndene har deltatt i undersøkelsen og har svart på når de sist foretok en stor nyinvestering/oppgradering av driftsapparatet og hvor sannsynlig det er at de vil gjøre noe de nærmeste fem årene. Fire av ti bønder mener det er middels til svært sannsynlig at de vil foreta en betydelig oppgradering eller nyinvestering i løpet av de neste fem årene. Se tabellene nederst.

­- Landbrukseiendommene representerer et mangfold av ressurser, både menneskelige og materielle. Disse ressursene må utnyttes for å skape lønnsom næringsaktivitet. De mange gårdsbrukene er ”nav” for verdiskaping, og ved å utnytte mulighetene som ligger i gårdens samlede ressurser, kan det skapes nye arbeidsplasser. For å produsere nye varer og tjenester, er det avgjørende at næringen ser muligheter i nye markeder, og er kreative og innovative på stadig nye områder, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/Rapporter-og-planer/Planer/2007/Ta-landet-i-bruk.html?id=451401&epslanguage=NO

I tillegg til tradisjonell landbruksproduksjon, er det også mange andre muligheter til å utnytte eiendommene. 24 prosent av de spurte mener det er middels til svært sannsynlig at de i løpet av de nærmeste fem år kommer til å utvikle ny næringsvirksomhet med utgangspunkt i eiendommen.

13 prosent – dvs rundt 6500 norske bønder – vurderer å investere innen reiseliv
2500 bønder – 5 prosent – mener det er sannsynlig at de vil investere i bioenergi
14 prosent av de som har svart, mener det er sannsynlig at de vil investere i annen produksjon
8 prosent vurderer en annen servicenæring.

Annen næring:
Allerede i dag driver mange gårdsbruk næringsvirksomhet – utover tradisjonell gårdsdrift – som har utgangspunkt i gårdens ressurser:

En rekke bønder satser på å tilby egenutviklet og –foredlet mat – for eksempel i form av ost, foredlede kjøttvarer, produkter fra frukt, bær og grønnsaker. Noen driver også egne serveringstilbud. Nærmere 1000 gårdsbruk er involvert i ulike former for reiseliv (kilde: Norsk Bygdeturisme og Gardsmat).
- 60 prosent tilbyr ulike former for overnatting – enten utleiehytter, camping eller mer hotelliknende overnattingstilbud på gården.
- Også her inngår servering av mat.
- Gjennom utmarkslag eller andre sammenslutninger tilbyr mange grunneiere jakt, fiske, og utmarksbaserte servicetilbud som alpinanlegg, kanopadling osv.
Hestehold bidrar med en direkte og indirekte sysselsetting på minimum 4000 årsverk. (Kilde: Norsk Hestesenter)
- 3500 er direkte knyttet til bruk og avl
- Verdiskaping i hestenæringen var i 2000 beregnet til mer enn 1 milliard kroner per år – hvorav 70 prosent finner sted i trav- og galoppsporten. Siden den gang er aktiviteten økt
Rundt 1000 gårdsbruk er involvert i ”Inn på tunet” – omsorgstilbud som et supplement til det ordinære helse- og omsorgsapparatet.
Verdiskapingsprogrammet for tre er etablert for å øke bevisstheten omkring kvalitet og mangfold i skogbruket:
I dag produseres 16 TWh energi i form av brenning av ved og annen bioenergi. 7 TWh energi i form av ved og flis. For hver TWh bioenergi, regnes det rundt 1000 arbeidsplasser
- Regjeringen har som mål å øke produksjonen med 10 TWh innen 2015. Det tilsvarer omlag 10.000 arbeidsplasser.
400-500 norske grunneiere/bønder er medeiere i 700 småkraftverk som leverer elektrisitet nok til å dekke behovet i 260.000 husstander. Potensialet er mye større.
47 prosent av norske bønder har foretatt en betydelig oppgradering av sitt driftsapparat i løpet av de siste 5 årene. Hele 28 prosent har gjort det i løpet av de siste to årene.

Det vil si at 14.000 gårdsbruk har foretatt en betydelig investering i driftsapparatet i løpet av de siste to årene.

Anslag i årets materiale fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at 2007 kan bli et rekordår for investeringer i bygninger i landbruket.

2825 millioner kroner er opp 100 millioner fra 2006.

Hele saken hos Landbruks- og matdepartementet, også inkludert tabeller:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2007/mai-07/Naringsutvikling-Bonder-satser-pa-nye-na.html?id=466488