Reindrift: Får bruke krumkniv

Reindrift: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen vil legge forholdene til rette for at samer skal kunne bruke krumkniv for å bedøve og deretter slakte reinsdyr.

- Norske myndigheter bør legge til rette for at reindriftssamene skal få bruke krumkniven når de selv slakter reinsdyr. Ved riktig bruk er krumkniven fullt ut aksebtabel ut fra et dyrevernmessig perspektiv. I tillegg er jeg opptatt av å få regulert viktige forhold rundt bruken av krumkniv som kan ha virkning for dyrevelferden. Bruk av annen kniv til bedøving av rein vil fremdeles være forbudt, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Hele saken hos LMD http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2008/feb_08/Reindrift-Far-bruke-krumkniv.html?id=499321

Mattilsynet har laget utkast til forskrift om bruk av krumkniv, og Landbruks- og matdepartementet har forskriftsutkastet inne til vurdering før Mattilsynet sender dette på høring.

Se Mattilsynets utkast til høringsbrev om bruk av krumkniv og Mattilsynets forskriftsutkast om bruk av krumkniv hos LMD via lenken over.

Krumkniv er en spesielt utformet kniv som brukes til bedøving av reinsdyr før de slaktes. Den benyttes bare ved slakting utenfor slakteri, og hovedsaklig på dyr som er til eget bruk. Riktig brukt er krumkniven ut fra tilgjengelig dokumentasjon en dyrevernmessig akseptabel bedøvelsesmetode. Landbruks- og matdepartementet har fått oversendt et utkast til forskrift og høringsbrev, og dette ligger nå til vurdering i departementet. Forskriftsutkastet begrenser krumknivbruken til samisk reindrift i områdene som dekkes av reindriftsloven og Trollheimenloven. Det er detaljerte regler for utforming av kniven og for hvordan bedøving og avblødning skal skje. I tillegg har utkastet regler for kompetanse og opplæring. Forskriftsutkastet er utarbeidet av Mattilsynet i samråd med bl.a. Norske reindriftssamers landsforbund og Sametinget.