Skog: Europas skoger på dagsorden.

Skog: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen åpnet i dag det norske sekretariatet for Ministerkonferanse for beskyttelse av Europas skoger på Norsk Institutt for Skog og Landskap på Ås. Arbeidet skal lede fram til en europeisk skogministerkonferanse – i norsk regi.

Norge overtok 1. januar 2008 ledelsen av Ministerkonferanse for beskyttelse av Europas skoger (MCPFE). I dag åpnet landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen det norske MCPFE-sekretariatet ved Norsk institutt for skog og landskap på Ås. Sekretariatet skal koordinere samarbeidet og drive skogpolitikken videre i Europa. Lederskapet skal vare fram til en europeisk ministerkonferanse er gjennomført i Norge, angiveligvis innen 4-5 år.

-Jeg vil være en pådriver for å fremme forståelsen av hvilken rolle skogene, og en god forvaltning av disse, har i klima- og miljøpolitikken, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Skog på politisk dagsorden i Europa:
Det flerårige lederskapet gir Norge betydelige muligheter til å påvirke de skogpolitiske prioriteringene i Europa og gi skogen den plassen den fortjener i klima- og energipolitikken. En bærekraftig skogforvaltning er vesentlig i arbeidet med å begrense klimaendringer, som kilde til fornybar energi, biologisk mangfold og for å sikre tilstrekkelig mengder vann av god kvalitet. Det vil trolig også bli vurdert muligheter for å etablere en europeisk skogkonvensjon. Statsrådens ambisjon er å styrke det skogpolitiske samarbeidet gjennom MCPFE.

-Vi vil se på muligheter for ytterligere å styrke MCPFEs innflytelse i de overordnede politiske prosessene i Europa og nytten i deltakerlandene, sier Riis-Johansen.

Skog i vekst - et godt klimatiltak:
Skogpolitikk er en anerkjent del av klimapolitikken innen FN. Norge var med å løfte skogen ytterligere opp og fram under klimaforhandlingene på Bali. Løftet om å bidra med tre milliarder kroner årlig til kampen mot avskoging er vesentlig for mange områder av verden. Nå tilsvarer Europas skoger 25 prosent av jordklodens totale skogressurser, og er i betydelig vekst. Bindingen av karbondioksid (CO2) i trevirket har økt med 2000 millioner tonn – nærmere 40 ganger Norges årlige utslipp.

Landbruks- og matministeren er opptatt av skogens rolle i klimasammenheng. - Å sikre skog i god vekst er et godt klimatiltak. Skog som vokser, binder CO2 i trevirket – så lenge det er friskt. Derfor er det vesentlig å utnytte det friske virket som bygningsmateriale eller som energi , sier Riis-Johansen.

46 land i skogpolitisk samarbeid:
Siden den første europeiske ministerkonferansen for beskyttelse av Europas skoger i Strasbourg (1990) samarbeider europeiske skogministre for å sikre en bærekraftig forvaltning av skog. I dag er 46 land og en rekke internasjonale og frivillige organisasjoner samlet gjennom Ministerkonferansene for beskyttelse av Europas skoger (MCPFE) for å møte utfordringer og muligheter som skogsektoren står overfor. Nå skal Norge gjennom en 4-5 års formannskapsperiode lede Europas skogpolitikk i riktig retning.

Riis-Johansen ønsker at samarbeidet med andre organisasjoner som er relevante for skogforvaltning styrkes i perioden framover, spesielt gjennom prosesser regi av FN og FNs organer som FAO og ECE.

- Det skogpolitiske samarbeidet i Europa de siste par tiårene har frembrakt en felles forståelse av hva som skal ligge til grunn for en bærekraftig skogforvaltning, sier Riis-Johansen, som ser fram til å ta fatt på oppgaven:

-Målet er at vi på ministerkonferansen i Oslo om noen få år kan slå fast at vi gjennom vårt felles arbeid med bærekraftig skogforvaltning i Europa har styrket skogenes bidrag til livskvalitet for befolkningen, både i og utenfor Europa.

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen skal lede sekretariatet for MCPFE
Hele saken hos LMD: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2008/feb_08/Skog-Europas-skoger-pa-dagsorden.html?id=499318