Banebrytende forskning på flybåren laserskanning

Marcus Wallenbergprisen for 2011 tildeles professor Erik Næsset ved Norges Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, Norge, for hans banebrytende forskning på flybåren laserskanning som en integrert del av skogtakseringen

Skogen er en verdifull naturressurs og betydningen av et bærekraftig skogbruk vektlegges i større grad enn tidligere. Skogen ses på som en fornybar ressurs og en råvarekilde for tre- og tremasseprodukter, kjemiske produkter og bioenergi.  Skogen er svært viktig for å ta være på det biologiske mangfoldet og for lagring av CO2. Den verdsettes også høyt for sin rekreasjonsverdi og andre funksjoner i økosystemet. Mer enn halvparten av verdens skoger ligger i utviklingsland der også andre forvaltningsregimer, som agroforestry, praktiseres. I disse områdene kan skogbruk som ikke bærekraftig, fragmentering av skogområder og andre typer av skader på skog true bærekraften. Ca 20 % av verdens CO2-utslipp kommer fra avskoging og medfølgende prosesser.

Et bærekraftig skogbruk baseres på pålitelig informasjon om skogressursen og dens biologiske og sosiale miljø. Denne informasjonen samles inn gjennom ulike former for registreringer og takseringer. Markbaserte takseringer kan gi data av høy kvalitet, men ofte til en svært høy kostnad. Et viktig gjennombrudd i tilpasningen av fjernanalyse i forbindelse med skogregistreringer er LiDAR-teknikken (light detecting and ranging).

Professor Næsset har utviklet et verktøy for en romlig beskrivelse av de viktigste skoglige variabler.  Han utviklet en enkel og praktisk metode for å utnytte luftbåren laserskanning i kombinasjon med feltregistreringer i skog som gir skogdata med høy nøyaktighet

Den områdebaserte metoden med flybåren laserskanning som han har utviklet er blitt en referansemetode som alle nye fjernanalysemetoder i skog sammenliknes med.

Laserskanning er nå en kommersielt tilpasset metode som har forandret arbeidet med skogtakseringe og –registrering over hele verden. Det er registrert kostnadsbesparelser i størrelsesorden 40-50 % for skogtaksering. I tillegg er bedre kvalitet på informasjonen som samles inn av stor betydning. Den flybårne laserskanningsteknikken kan også anvendes til å bedømme skogenes økosystemfunksjoner og har blitt benyttet til å rapportere karbonbinding gjennom estimater av biomasse i skog samt ved lokalisering av arter som er viktige for å bevare det biologiske mangfoldet.

Ved siden av sitt vitenskapelige  virke har professor Næsset arbeidet aktivt med å spre kunnskap om bruken av flybåren laser til skognæringen bla gjennom å arrangere seminarer og å teste ut metoden i flere feltstudier. Professor Næsset framstår som den personen som har hatt størst betydning i arbeidet med å gjøre flybåren laserskanning til en operativ metode for skogtaksering.
 

Professor Erik Næsset
Professor Erik Næsset er født i 1958. Han tok sin doktorgrad innen skogbruk i 1992 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (daværende Norges landbrukshøgskole, NLH). Han ble tilsatt ved Institutt for skogfag ved NLH i 1990 og ble utnevnt til professor samme sted i 1996. Siden 1997 har han vært professor ved Institutt for naturforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, på Ås.

Næsset samarbeider blant annet med NASA/Goddard Space Flight Center, Yale University, University of Minnesota, Sveriges lantbruksuniversitet, Helsingfors universitet og Østre Finland universitet, og han leder en rekke internasjonale prosjekter innenfor sitt fagfelt. Han her forfatter eller medforfatter til et 80-talls vitenskapelige artikler.

Prisoverrekkelse og symposium
Kong Carl XVI Gustaf av Sverige vil overrekke prisen til vinneren under en seremoni i Stockholm den 3. oktober 2011. Den 4. oktober arrangeres et symposium om det prisbelønnede temaet og dets betydning for arealbruk i tillegg til skogindustri og samfunn.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Per G. Broman, Sekreterare, Marcus Wallenbergs Stiftelse,
Mobil +46-(0)70-5776993, Fax +46-(0)23-711581

Marcus Wallenbergprisen
Marcus Wallenbergprisen er en internasjonal pris innstiftet av skogindustriforetaket Stora Kopparbergs Berslags AB, nå Stora Enso, i 1980. Prisen utdeles av den uavhengige stiftelsen Marcus Wallenbergs Stiftelse för Främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning og tildeles enkeltforskere eller en mindre forskergruppe for banebrytende oppdagelser eller utvikling innenfor viktig fagområder for skogindustrien. Prisen utdeles i år for 28. gang. Prisen er på to millioner svenske kroner.

For foto, se www.mwp.org

Tags:

Dokumenter og linker