Årets første blåskjellvarsel

Mattilsynet har startet årets overvåkning av giftige blåskjell. Nye resultater fra 26 uttakssteder langs norskekysten blir presentert hver fredag fremover. Du kan finne oppdaterte resultater på nettsiden Matportalen.no – eller ved å ringe det nye nummeret til blåskjelltelefonen: 820 33 333.

Mattilsynets overvåkingsprogram for algegifter i skjell starter i mars og avsluttes i oktober hvert år. I år skal 26 uttakssteder overvåkes langs kysten. Blåskjellvarselet meldes hver fredag mellom klokken 14.00 og 15.00. Årets program starter den 11. mars for halvparten av uttaksstedene, og 18. mars for de øvrige. Kostholdsrådene publiseres på: · Matportalen. http://matportalen.no/Emner/Giftig_blaaskjell. · NRK Tekst-TV. Side 588 NRK1 og 342 på NRK2. · Blåskjelltelefonen på 820 33 333. Dette er et nytt nummer av året, det koster 3,27 kr per minutt. · SMS. Veiledning på Matportalen under blåskjellvarslet, http://matportalen.no/Emner/Giftig_blaaskjell. Pris kr 1 per melding. I likhet med 2004 vil det også i år bli tatt hensyn til samtlige alge- og skjellprøver analysert i Norge. Det vil si at advarsler mot å spise skjell både er basert på prøver fra skjellanlegg i regi av Mattilsynet og skjelldyrkernes egenkontrollprøver. 32 advarsler i fjor I fjor var 32 advarsler mot å spise skjell basert på prøver fra skjellanlegg, hovedsakelig fra Nord-Norge hvor det er langt mellom uttaksstedene. På senhøsten 2004 kom giftalger til Nord-Norge, og skjellene ble giftige vinteren igjennom. I det sørlige Norge var det derimot lite giftalger og diaregift i forhold til årstiden. Algesituasjonen i Norge ble dermed snudd på hodet i forhold til tidligere år, da Sør-Norge vanligvis er mest plaget med giftalger på denne årstida. Fakta om overvåkingsprogrammet Mattilsynet (tidl. Statens næringsmiddeltilsyn) har siden 1992 overvåket norskekysten for potensielt giftige alger og giftopphopninger i skjell gjennom overvåkingsprogrammet ”Algegifter i skjell – Kostholdsråd til publikum”. Algegiftene man hovedsakelig leter etter er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift. Hovedmålet med overvåkingen er å gi publikum informasjon om hvor det er tilrådelig å spise selvplukkede skjell. Ved første prøveuttak om våren må samtlige stasjoner sende inn blåskjellprøver for å undersøke om skjellene er giftige eller ikke. Stiger konsentrasjonen av giftige alger i vannprøvene over gitte faregrenser frarådes konsum av skjell. Når konsentrasjonene av alger i sjøen har avtatt, innkalles det til ny blåskjellprøve. Testeresultatet for ulike algegifter må ligge under et bestemt nivå før konsum kan tilrås på nytt. Kontaktperson i Mattilsynet Merete Hestdal, Distiktskontoret i Trondheim, Direktetelefon 73 98 53 48, Mobil 476 04 788.