Beskyttelsestiltak mot aviær influensa

I forbindelse med konstaterte utbrudd av aviær influensa (fugleinfluensa) vedtok Mattilsynet i dag å innføre beskyttelsestiltak ovenfor Rusland, Tyrkia og en rekke tredjeland.

Vedlagt følger tre forskrifter som er fastsatt i dag. Når det gjelder beskyttelsestiltaket mot Russland, er det med hensyn til innførsel av ubehandlede fjær forbudt å importere dette fra visse regioner i Russland. Når det gjelder forbudet mot innførsel av fugler er ikke dette regionalisert. I forbindelse med bekreftelsen av aviær influensa også i Tyrkia er det inført beskyttelsestiltak også ovenfor dette landet. Forskriften om beskyttelsestiltak ovenfor tredjeland er en endring av en allerede eksisterende forskrift. Endringen innebærer at Mongolia nå også er omfattet av beskyttelsestiltaket. For Mongolia gjøres det unntak fra forbudet om innførsel av ubehandlede fjær eller fjærkomponenter.