Merkantildata ökar sitt resultat med 110,8%

Merkantildata ökar sitt resultat med 110,8% Resultater 1998 MED - Merkantildata omsatte i 1998 for MNOK 9.309,2 og oppnådde et resultat før skatt på MNOK 461,3 (+110,8%). Resultat pr. aksje utgjorde NOK 3,15 (+99,5%). Merkantildata befester gjennom dette sin posisjon som en ledende ICT-leverandør i det nordiske markedet. Markedet Også i 1998 var det stor vekst innen ICT-markedet i hele Skandinavia. Etter-spørselen etter både produkter, og tjenester har holdt seg høy også gjennom 4. kvartal. En del av markedsveksten har vært drevet av forberedelse til år-2000, Euro og hjemme-PC prosjekter. Men samtidig er det en sterk underliggende vekst i IT-markedet som skyldes den økte strategiske betydningen IT-investeringer får for stadig flere kunder. Riktige IT-strategiske beslutninger kan gi mange bedrifter store konkurransemessige fortrinn. Sammensmeltingen av IT- og telekom-munikasjonsmarkedet har skutt fart og åpner for betydelige besparelser og effektivisering i de bedrifter som utnytter mulighetene den teknologiske utviklingen gir. Samtidig fortsetter den pågående konsolideringen i markedet. Mange av de store skandinaviske aktørene vokste raskt i omsetning og geografisk utbredelse, både organisk og gjennom oppkjøp av mindre bedrifter med spesialkompetanse innenfor snevrere nisjer. Disse bedriftene på sin side ser i stadig økende grad fordeler ved å bli en del av større grupperinger for å kunne videreutvikle og styrke sine konsepter. Aksjekursutvikling 1.10 - 12.2. 99 Merkantildata har som visjon å være et av nordens ledende selskaper innenfor informasjons- og kommunikasjons-teknologi. Etterspørselen etter Merkantil-datas produkter og tjenester har vært stor. Konsernets organiske vekst utgjorde i 1998 ca. 30 %. Samtidig har Merkantil-data gjennom flere oppkjøp og fusjoner forsterket sin posisjon som tilbyder av totalløsninger i Norden. Omsetningsfordeling mellom markeder i Skandinavia. Konsernets omsetning er fordelt med 32,8 % i Sverige, 35,4 % i Norge og 31,8 % i Danmark. Resultater Merkantildata har i 4. kvartal vedtatt å fusjonere med CMA Holding AS og Consulting Group Holding AS. Disse fusjonene har fått regnskapsmessig effekt for Merkantildata fra 1. januar 1998. Samlet sett hadde disse selskapene pr. 30. september 1998 nådd en akkumulert omsetning på MNOK 510,5 og et resultat før skatt på MNOK 12,4. For 4. kvartal inngår resultatene fra CMA Holding AS og Consulting Group Holding AS som en del av konsernets samlede rapportering. Merkantildata omsatte i 1998 for MNOK 9.309,2. Dette er en økning på MNOK 2.144,3 eller 29,9% sammenliknet med proformatallene for 1998. Etter goodwill avskrivninger på MNOK 8,2 og avsetninger til arbeidsgiveravgift på opsjonsordninger på MNOK 16,2 oppnådde Merkantildata konsernet et driftsresultat i 1998 på MNOK 450,3. Dette er en økning på MNOK 205,4 eller 83,9% sammenliknet med i fjorårets driftsresultat justert for arbeidsgiver-avgift. Netto finansinntekter utgjorde i 1998 MNOK 11,1 mot netto finanskostnader på MNOK 25,9 millioner i 1997. Konsernets resultat før skatt ble dermed på MNOK 461,3 mot MNOK 218,9 året før (+ 110,8%). Merkantildata konsernets resultat etter skatt ble i 1998 på MNOK 328,6. Dette tilsvarer en skatteprosent på 28,7%. I 4. kvartal isolert sett omsatte Merkantildata for MNOK 3.332,3. Dette er en økning på MNOK 875,3 eller 35,6% sammenliknet med samme periode i 1997. Etter goodwill avskrivninger på MNOK 1,4 oppnådde Merkantildata et driftsresultat på MNOK 173,2. Dette er en økning på MNOK 64,3 eller 59,0%. Netto finansposter var i 4. kvartal på MNOK 7,8 mot netto finansposter på MNOK 17,0 året før. Resultat før skatt ble i 4. kvartal på MNOK 181,0. Dette er en økning på MNOK 89,1 eller 96,9%. För ytterligare information avseende ovanstående, kontakta vänligen Urban Strindlöv, Verkställande Direktör, Merkantildata Systemintegration telefon 040-691 21 00 E-mail urban.strindlöv@mlm.merkantildata.se För mer information om Merkantildata, www.merkantildata.se Pressinformation från Merkantildata 1999-02-18 Listing på Stockholm Fondbørs 17. februar Styret i Merkantildata ASA vedtok 17. februar 1999 å søke børsnotering av selskapets aksjer på den såkalte A listen ved Stockholm Fondbørs. Styret anser dette som et naturlig skritt på bakgrunn av selskapets nordiske satsing og legger til grunn at dette vil medføre økt likviditet i omsetningen av selskapets aksjer og en mer effektiv prisdannelse i markedet. Gjennom en notering i Stockholm forventer selskapet å bli gjenstand for økt interesse fra svenske og internasjonale investorer og analytikere. Styret vil arbeide for at selskapet skal levere sin søknad om notering så snart som mulig, men kan ikke, selv om selskapet har vært i kontakt med Stockholms Fondbørs forut for vedtaket, si noe bestemt om tidspunktet for eventuelt opptak til notering. Selskapet forventer imidlertid at dette vil kunne skje innen utløpet av 2. kvartal 1999. Beslutningen om å søke notering i Stockholm får ingen følger for selskapets notering ved Oslo Børs. I forbindelse med selskapets planer om notering ved Stockholm Fondbørs vil det bli vurdert å gjennomføre tiltak for å øke interessen for selskapet i det svenske markedet og for å oppnå en tilfredsstillende spredning blant mindre investorer som komplement til selskapets institusjonelle aksjonærbase. For ytterligere informasjon, kontakt: Tom Adolfsen, konsernsjef i Merkantildata ASA Telefon: +47 22 09 50 00 / +47 920 96 000 Pressinformation från Merkantildata 1999-02-18 Merkantildata forsterker sin satsing i det svenske markedet og overtar 100% av aksjene i konsulentselskapet Saven Data AB 18, februar Styret i Merkantildata ASA inngikk i går en aksjekjøpsavtale hvor Merkantildata overtar samtlige aksjer i konsulentselskapet Saven Data AB. Vederlaget er avtalt til MSEK 32,1. 96,5% av vederlaget vil bli betalt kontant. De resterende 3,5% skal gjøres opp ved utstedelse av aksjer basert på kurs 90,-. Denne delen av oppgjøret skal tilfalle minoritetsaksjonær Kalle Berg som er VD i selskapet. Aksjene er underlagt salgsrestriksjoner. Det endelige vederlaget vil kunne bli justert etter endt due diligence. Saven Data AB har i dag 65 ansatte i Stockholm og 5 ansatte i Gøteborg. Selskapet vil i 1999 omsette for ca. MSEK 120,0 og forventes å nå et resultat på MSEK 5,0. Saven Data´s virksomhet er i Stockholm delt inn i en konsulentavdeling med totalt 37 personer og en systemintegrasjons avdeling med 23 personer. Selskapet tilbyr produkter og tjenester basert på komplette internett/intranett løsninger, groupware, mail systemer og database løsninger. Selskapet har kompetanse innenfor prosjektledelse, analyse, høyhastighetsnettverk samt nettverksovervåking. Til store kunder tilbys serverdrift, helpdesk-løsninger, nettverksdesign sikkerhets- og IT-management løsninger. Oppkjøpet av Saven Data vil styrke konsulentsiden innen systemintegrasjon i Sverige. Det forventes at oppkjøpet vil gi synergi med CMA og Merkantildata innen Storage og på systemsiden mot IBM og HP. Etter oppkjøpet vil systemintegrasjons virksomheten i Stockholms utgjøre ca. MSEK 800 i omsetning. For ytterligere informasjon, kontakt: Tom Adolfsen, konsernsjef i Merkantildata ASA Telefon: +47 22 09 50 00 / +47 920 96000 Arne Dalslaaen, direktør konsern i Merkantildata ASA Tlf.: +47 22 09 50 00 Bo Halling, Saven AB, Telefon: +46 8 47 35 048 För ytterligare information i Sverige avseende ovanstående, kontakta vänligen Urban Strindlöv, Verkställande Direktör, Merkantildata Systemintegration telefon 040-691 21 00 E-mail urban.strindlöv@mlm.merkantildata.se Pressinformation från Merkantildata 1999-02-18 Merkantildata forsterker sin strategiske satsning og blir gjennom oppkjøpet av Nexor SuperStore Gruppen i Finland et ledende ICT-selskap i Norden 18. februar Merkantildata utvider sitt geografiske marked til også å omfatte Finland - et av Nordens raskest voksende ICT-marked. Merkantildata har ambisjoner om å oppnå en ledende posisjon også i det finske markedet og ønsker å realisere disse ambisjonene gjennom oppkjøpet av Nexor SuperStore. Nexor SuperStore vil danne basisen for Merkantildatas videre satsing i det finske markedet. Eierne av Nexor SuperStore og styret i Merkantildata signerte i går en aksjekjøpsavtale som innebærer at Merkantildata overtar samtlige aksjer i morselskapet Oy PC SuperStore AB Ltd. med datterselskaper. Vederlaget er fastsatt til å utgjøre MFIM 204,5. 40% av vederlaget skal betales kontant. De resterende 60% skal utgjøre aksjer i Merkantildata, hvor antall aksjer blir fastsatt på bakgrunn av den volumveide gjennomsnittskursen for Merkantildatas aksjer i dagene: 12, 15, 16 og 17. februar 1999. Endelig vederlag kan bli justert etter gjennomført due diligence. Nexor SuperStore består av selskapene Mikrolog Oy, Nexor Systems Services Oy, SuperWeb Oy, Pro SuperStore Oy, AudiTrail Oy og Mikrolog Esti AS. Nexor SuperStore gruppen omsatte i forrige regnskapsår (avsluttet 31.01.99) for ca. FIM 750 og har p.t. totalt ca. 500 ansatte. Nexor SuperStore gruppen forventes i regnskapsåret (01.02.99 - 31.01.00) å omsette for MFIM 900 og å nå et resultat før skatt på ca. MFIM 30. Nexor SuperStore gruppen tilbyr gjennom Nexor Systems Services Oy produkter og tjenester basert på Windows, NT, IBM, AIX, SCO Unix, Digital og Novell kompetanse under konsept navnet Nexor FullCare. I tillegg tilbys produkter og tjenester rundt Bay Networks, Shiva Network solutions, SuperWeb og e-commerce produkter. Gruppen har ca. 220 ansatte fordelt på 12 kontorer i Finland. Gjennom selskapet PC SuperStore Oy, tilbys direkte salg av volumprodukter innen hardware og software. Selskapet har totalt ca. 130 ansatte. Selskapet MikroLog Oy omfatter logistikk og teknisk service og har ca. 90 ansatte. De øvrige selskaper har begrenset omsetning. Nexor SuperStore gruppens totale salg i 1998 fordeler seg med 21% mot offentlig sektor, 29% mot store virksomheter, 33% mot små- og mellomstore virksomheter og 17% mot retail markedet. For ytterligere informasjon, kontakt: Tom Adolfsen, konsernsjef i Merkantildata ASA Telefon: +47 22 09 50 00 / +47 920 96000 Ture Tähtinen, konsernsjef i Nexor-SuperStore Telefon: + 358 9329 00 530 / +358 400 455 414 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/18/19990218BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/02/18/19990218BIT00200/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker