Bedre 1. Kvartal for Moelven

Moelvens samlede driftsinntekter ble i 1. kvartal 1999 på 811,8 millioner kroner (NOK). Dette ga et driftsresultat på 17,9 millioner kroner.
- Resultatet viser framgang for Moelven sammenliknet med fjoråret. Den største framgangen har vi innenfor forretningsområdet Bygg og Prosjekt, spesielt vår byggmodulproduksjon, elektro- og engineeringvirksomhet. Omstruktureringen innenfor limtre har gitt resultater, og forretningsområdet er inne i en positiv utvikling. Innredningsgruppen har stabil god inntjening. Det er også gledelig at resultatforbedringen i de nye sagbrukene og foredlingsvirksomhetene er så markert, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA.”Driftsinntekter og resultat for konsernet

Første kvartal har vært preget av høy aktivitet innenfor områdene Bygg og Prosjekt samt Innredninger. Etterspørselen etter foredlede treprodukter og limtre har vært svak, men likevel normal for årstiden. Prisutvikling for trevarer internasjonalt, særlig for produkter av furu, har vært lite tilfredsstillende. Arbeidet med omstilling av de virksomhetene som ble kjøpt i 1998 og restruktureringen av limtrevirksomheten, har gitt resultatforbedringer.

Driftsinntektene i første kvartal ble NOK 811,8 mill, hvilket er en betydelig økning i forhold til NOK 576,3 mill for samme periode i fjor. Økningen i omsetning skyldes hovedsakelig kjøp av virksomheter etter første kvartal 1998.

Driftsresultatet ble NOK 17,9 mill (6,0) etter ordinære avskrivninger på NOK 27,9 mill (18,7). Driftsresultatet inkluderer gevinster ved salg av anleggsmidler på NOK 3,0 mill. Netto driftsmargin var 2,2 prosent (1,0). Sammenlignet med driftsresultatet i første kvartal 1998, korrigert med de oppkjøpte virksomhetenes resultat, utgjør forbedringen i driftsresultat i første kvartal NOK 31 mill.

Netto finansposter var minus NOK 11,9 mill (8,4) og ordinært resultat før skattekostnad og minoriteter var NOK 6,2 mill (0,5). Per aksje utgjorde perioderesultatet NOK 0,06 (0,01).

Som en følge av innføringen av ny regnskapslov, er sammenligningstallene for tidligere år omarbeidet i henhold til nye regnskapsprinsipper og avviker derfor på enkelte områder fra de tidligere offentliggjorte regnskaper for perioden.Finansielle forhold

Sysselsatt kapital var ved utgangen av første kvartal NOK 1466 mill (908) og totalkapital var NOK 2049 mill (1330). Endringene skyldes hovedsakelig kjøp av selskaper. I løpet av første kvartal har sysselsatt kapital økt med NOK 161 mill. Av dette skyldes i overkant av NOK 100 mill normale økninger i beholdninger innen de trebearbeidende delene av konsernet, mens det øvrige skyldes endringer i regnskapsprinsippene. Investeringene i anleggsmidler i første kvartal utgjorde NOK 13,0 mill (10,0).

Netto rentebærende gjeld var NOK 822 mill (465). Likviditetsreserven, inkludert ubenyttede trekkrettigheter, var NOK 272 mill.

Konsernets egenkapital var NOK 645 mill (443), tilsvarende en egenkapitalandel på 31,5 prosent (33,3) etter avsetning til utbytte. Økningen skyldes hovedsakelig emisjoner i forbindelse med oppkjøp gjort i 1998, men NOK 45 mill skyldes endring av regnskapsprinsipper. Per aksje utgjorde egenkapitalen NOK 6,95 (6,12).

I første kvartal er det skapt en kontantstrøm på NOK 33,4 mill (19,5). Per aksje utgjorde kontantstrømmen NOK 0,36 (0,27).

Utsikter

Innen områdene Bygg og Prosjekt og Innredninger forventer de fleste bedriftene god aktivitet i de kommende perioder. Etterspørselen for foredlede treprodukter og limtre forventes å øke av sesongmessige årsaker. Det internasjonale markedet for trevarer forventes å være stabilt, og uten de store endringer i prisbildet. Tømmerprisene er på vei ned i Sverige. Det er gjennomført betydelige investeringer i flere av konsernets selskaper, og oppkjøpet av virksomheter i Sverige åpner for forbedret utnyttelse av de eksisterende anlegg. Investeringene vil derfor forbli på et lavt nivå i inneværende år”.

Moelv, 29. april 1999, <br>Oddvar Hemsøe <br>Informasjonssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner