Foreløpig resultat for 1997 viser 138 mill. i overskudd for Moelven1997 blir et rekordår for Moelven. Foreløpig driftsresultat for 1997 etter avskrivninger ble på 125 millioner kroner (NOK 125 mill.), en fordobling av resultatet fra 1996. Samlet omsetning beløper seg til 2.380 millioner kroner (NOK 2.380 mill.), en vekst på åtte prosent sammenliknet med 1996. Samlet ble overskuddet før skatt 138 millioner kroner (NOK 138 mill.)
- Resultatmessig er 1997 Moelven-konsernets beste år gjennom tidene, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA.

I styrets beretning for 1997 heter det:

«Konsernet - driftsinntekter og foreløpig resultat

TREDJE TERTIAL

Konsernets driftsinntekter for tredje tertial 1997 var NOK 853 mill. Driftsinntektene samme periode i 1996 var NOK 875 mill. Driftsresultatet i perioden ble cirka NOK 44 mill. mot NOK 41 mill. forrige år.
Resultatet etter finansielle poster i tredje tertial ble cirka NOK 85 mill. mot NOK 28 mill. i 1996.
I resultatet for tredje tertial har konsernet inntektsført NOK 45 mill. fra salget av Moelvens andel i Byggeland KS. Cirka ti prosent av salgsinntektene er avsatt til endelig garantiperiode utløper i april. Netto resultat for tertialet unntatt salgsgevinst ble med dette på NOK 36 mill. og er en forbedring sammenlignet med 1996 på 28 prosent. Resultatet for tredje tertial er tilfredsstillende sett i forhold til de markedsbetingelser treindustri og limtre har hatt mot slutten av året.
Forretningsområdene Innredninger og Bygg og Prosjekt har hatt god avslutning på året.

ÅRET 1997

For året samlet er konsernets resultat det beste gjennom tidene. Konsernets driftsinntekter for driftsåret 1997 var NOK 2.380 mill. mot NOK 2.196 mill. i 1996, en vekst på åtte prosent. Driftsresultat etter avskrivninger ble NOK 125 mill., en dobling av resultatet fra 1996 som var NOK 62 mill. Ordinære avskrivninger var cirka NOK 72 mill.
Netto finansielle poster var minus NOK 33 mill., og resultatet før skatt ble et årsoverskudd på NOK 138 mill. Nettoresultat unntatt salgsgevinst var NOK 93 mill. I 1996 var årsoverskudd før skatt NOK 29 mill.

Konsernet har positive driftsresultater i alle forretningsområder i 1997, og netto finanskostnader har nedgang fra NOK 36 mill. i 1996 til NOK 33 mill.
Resultatutviklingen gjennom året har vært stabil med relativt like tertialresultat for konsernet samlet.

Treindustri har som ventet hatt noe fallende marginer mot slutten av året, som følge av betydelig fallende markedspriser internasjonalt for de fleste av gruppens produkter. Gruppens sagbruk hadde gode marginer første og deler av annet tertial, men situasjonen endret seg gjennom sommeren. Denne raske endringen i prisene gjennom annet halvår var ikke først og fremst et resultat av lavere forbruk, men av en høyere produksjon enn markedet kunne absorbere. Begrenset tømmertilgang i høstmånedene gjorde det ikke mulig å redusere tømmerprisene, og marginene ble sterkt presset.

Foredlingsselskapene innen treindustrien har hatt normale marginer gjennom 1997, i noen grad som følge av at det norske marked har holdt nivå bedre enn det europeiske marked. Gruppens driftsresultat på NOK 19 mill. tredje tertial og NOK 77 mill. for året er godt i denne markedssituasjonen.

Innredningsgruppen har hatt fortsatt stabil og god resultatutvikling som følge av høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. Driftsresultat på NOK 19 mill. for tredje tertial er bedre enn noe tidligere resultat i gruppen. Samlet driftsresultat for året var NOK 37 mill.
Også i Sverige viser gruppen god resultatfremgang selv om omsetningen fortsatt har vært påvirket av svært begrenset aktivitet i det svenske marked for yrkesbygg. Dette gjelder både nybygg og rehabilitering.

Limtregruppens utvikling gjennom 1997 har vært preget av den overkapasitet som er bygget opp i Europa gjennom de siste to år. Hele bransjen er satt under press, og et svakt japansk marked har forsterket dette. Flere limtreprodusenter bygget opp kapasitet for å betjene det raskt voksende japanske markedet, og redusert etterspørsel har nå ført til lavere priser på såvel det japanske marked som det store tyske marked.

Resultatene er også belastet av en omfattende ombygging av gruppens norske selskap, Moelven Limtre AS, og en total omlegging av gruppens nye datterselskap i Danmark, Moelven Øresø Limtræ AS. Det har lykkes gruppen å beholde markedsposisjoner og avslutte året med et positivt driftsresultat på NOK 5 mill.

Bygg og Prosjekt har befestet en god posisjon med et årsresultat på NOK 23 mill. I dette resultatet er gruppen belastet med utviklingskostnader for Moelven TimberTech og investeringer i Russland i tillegg til etableringen av datterselskapet Moelven Hako Nord AS i Kirkenes. Samlet utgjør dette cirka NOK 5 mill. Det er videre foretatt to nye oppkjøp mot slutten av 1997. Selskapene Byggsystem AB i Sverige og Byggsystem AS i Norge ble ervervet av det svenske selskapet Westwood AB i november. Disse selskapene produserer moduler og byggelementer, og inngår i gruppen under samordning av Moelven Hako AS. Samlet er disse selskapene Skandinavias største modulprodusent.

Konsernets faste og indirekte kostnader som ikke er knyttet til forretningsområdenes operative drift er på NOK 18 mill., samme nivå som forrige år.
Konsernets FOU aktiviteter er i 1997 kostnadsført med cirka NOK 12 mill., fordelt på konsern og gruppene.
Finansielle forhold

Konsernets balanse var per 31.12.1997 NOK 1.204 mill. og er økt med cirka NOK 70 mill. fra foregående år. Økningen i totalkapitalen har sammenheng med de to nye selskapene i konsernet og generelt høyere aktivitetsnivå mot slutten av året.
Konsernets likviditet er god, og balansen er fortsatt på 50 prosent av samlet omsetning som konsernet har som krav. Netto rentebærende gjeld er redusert med cirka NOK 30 mill. fra forrige år til netto NOK 380 mill. ved utgangen av 1997.
Netto rentebærende gjeld er med dette cirka 16 prosent av årets driftsinntekter, en nedgang på to prosentpoeng fra 1996. Samlede investeringer i drifts- og anleggsmidler, inklusive oppkjøp av Byggsystemer AS og AB, var i 1997 NOK 113 mill.

Konsernets egenkapital etter skatt vil være cirka NOK 420 mill., en økning på NOK 120 mill. siste år. Egenkapitalandel etter dette vil være cirka 35 prosent. Dette er en bedring på åtte prosentpoeng fra 1996.
På bakgrunn av den gode finansielle situasjon er konsernet i ferd med å inngå nye låneavtaler på bedre betingelser.

Utsikter

Treindustri starter året med svake marginer som følge av betydelig ubalanse mellom råstoffkostnader og markedspris på ferdigvare. Det er grunn til å forvente at en så rask nedgang i markedsprisene i annet halvår av 1997 kan føre til en raskere oppgang enn det som har vært vanlig.
For limtreselskapene er utsiktene forskjellige, avhengig av hvor stor eksportandel selskapene har. De respektive selskap har gode markedsposisjoner på hjemmemarkedene, og disse gir normalt bedre lønnsomhet enn eksport. Ordresituasjonen ved inngangen til året er tilfredsstillende i volum i alle selskap, og usikkerheten ligger på pris i det tyske marked og etterspørsel i Japan. På litt sikt er det grunn til å forvente bedre balanse i tilbud og etterspørsel på disse markeder.
Innredninger og Bygg og Prosjekt vil fortsette i 1998 i samme takt som utgangen av 1997.
Nordia AS og selskapene i Bygg og Prosjekt har ordrereserver samlet på fire til seks måneders drift, som er vesentlig bedre enn tidligere år.

Konsernets finansielle situasjon er god. Selskapenes behov for investeringer inneværende år er lavere enn ordinære avskrivninger på cirka NOK 75 mill.».


Moelv, 27. januar 1998
styret i Moelven Industrier ASA

For ytterligere kommentar, kontakt konsernsjef Frode Alhaug, tlf 62 34 71 01

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner