Fortsatt framgang for Moelven

Moelvens samlede driftsinntekter for første halvår 1999 var 1.751,7 millioner kroner (NOK). Dette ga et driftsresultat på 38,3 millioner kroner. Sammenliknet med første halvår i fjor, representerer dette en framgang på cirka 13 millioner kroner. For de nye svenske selskapene har konsernet en resultatfremgang på nær 30 millioner kroner.
- Vi har spesielt god aktivitet innenfor forretningsområdene Innredninger og Bygg og Prosjekt. Gledelig er det også at vår limtrevirksomhet igjen viser positive tall som et resultat av de tiltakene vi har iverksatt. Våre norske og svenske sagbruk og foredlingsbedrifter lider fremdeles under de svært vanskelig rammebetingelser som rammer hele bransjen. Sett i den sammenheng er det positivt at vi i det hele tatt kan vise svarte tall innenfor disse to forretningsområdene. Vi forventer bedret inntjening i annet halvår, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA.”Driftsinntekter og resultat for konsernet

I første halvår har konsernet hatt god aktivitet i forretningsområdene Innredninger og Bygg og Prosjekt. Innenfor sagbruks-, foredlings- og limtrevirksomheten er det en positiv utvikling som følge av gjennomførte interne tiltak. Rammebetingelsene for sagbruksvirksomhetene har vært svake første halvår på grunn av forholdet mellom ferdigvarepriser og råstoffkostnader, men det er tegn til bedring mot slutten av perioden.
Konsernets driftsinntekter første halvår var NOK 1751,7 mill (1402,6) med et driftsresultat på NOK 38,3 mill (25,9), etter avskrivninger på NOK 55,3 mill (42,8). Netto driftsmargin var 2,2 prosent (1,8). Sammenlignet med tilsvarende tall for første halvår 1998 der de oppkjøpte virksomhetene Westwood og Notnäs er inkludert, er driftsresultatet forbedret med NOK 39 mill og netto driftsmargin er forbedret med 2,3 prosentpoeng. Netto finansposter var minus NOK 23,3 mill (20,6) og ordinært resultat var NOK 15,8 mill (6,7). Dette gir et resultat per aksje per første halvår på NOK 0,13 (0,06).
Konsernets driftsinntekter i andre kvartal var NOK 939,9 mill mot NOK 826,3 mill for samme periode i fjor. Økningen skyldes både oppkjøp av virksomhet og vekst innen eksisterende virksomheter. Driftsresultatet ble NOK 20,4 mill (19,9). Netto finansposter i andre kvartal var minus NOK 11,4 mill (12,2), hvilket gir et ordinært resultat på NOK 9,6 mill (6,2).
Finansielle forhold

Sysselsatt kapital var ved utgangen av andre kvartal NOK 1504 mill (1399) og totalkapitalen var NOK 2056 mill (1961). Av økningen skyldes NOK 60 mill tilpasninger til ny regnskapslovgivning, mens det øvrige skyldes at beholdningene er noe høyere enn vanlig for årstiden. Rentabilitet på sysselsatt kapital var 5,3 prosent (4,4).
Netto rentebærende gjeld var NOK 845 mill (815) og likviditetsreserven, inkludert ubenyttede trekkrettigheter, var NOK 273 mill (171).
Konsernets egenkapital var NOK 659 mill (584), tilsvarende en egenkapitalandel på 32,0 prosent (29,8). Per aksje utgjorde egenkapitalen NOK 7,11 (7,53). I første halvår er det skapt en kontantstrøm på NOK 67,4 mill (47,7), tilsvarende NOK 0,73 per aksje (0,62). Investeringer i produksjonsmidler utgjorde NOK 27 mill (33).


Utsikter

Styret forventer bedret inntjening for konsernet i annet halvår. Integrasjonen av de siste oppkjøpte selskapene er kommet langt, og rammevilkårene for treindustrien bedres noe i perioden. For konsernets svenske sagbruk er det inngått nye prisavtaler for tømmer som gir en nedgang på 5-7 prosent på råstoffkostnadene.
Forretningsområdene Innredninger, Limtre og Bygg og Prosjekt venter noe svakere etterspørsel i det norske bygge- og anleggsmarkedet siste kvartal, men har tilsvarende vekst i det svenske markedet som viser klare tegn til oppgang.
Av sesongmessige årsaker vil kapitalbindingen og finanskostnader reduseres i annet halvår.
Styret forventer et årsresultat for 1999 som er bedre enn for foregående år.”

Moelv, 20.august 1999 <br>Oddvar Hemsøe <br>Informasjonssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner