God aktivitet i Moelven første tertial

Svake priser har preget det internasjonale markedet for trevarer og limtre. Likevel kan Moelven-konsernet legge fram et resultat for første tertial 1998 som er positivt. Konsernets samlede driftsinntekter i perioden er på 801,3 millioner kroner (NOK), mot 775,8 i 1997. Det gir et driftsresultat på 13,3 millioner kroner, mot 42,8 i rekordåret 1997.

- På grunn av høy aktivitet innenfor Innredningsgruppen og Bygg og Prosjekt, kompenserer vi for lavere priser på trevarer og limtre. Konsernet har helt andre mål for våre resultater, og de strukturelle grep vi har iverksatt inneværende år, skal etter hvert oppveie noe av de konjunktursvingninger som preger disse bransjene, sier konsernsjef Frode Alhaug.

I styrets rapport per første tertial 1998, heter det:

«Konsernets resultatutvikling i første tertial er noe bedre enn forventet sett i lys av vinterens svake prissituasjon internasjonalt for tre og limtre.

Konsernets samlede driftsinntekter ble NOK 801,3 mill. mot NOK 775,8 mill. i samme periode foregående år. Økte driftsinntekter innen Bygg og Prosjekt og Innredningsgruppen kompenserer for lavere priser for trevarer og limtre. Volumutviklingen i konsernets datterselskaper er positiv. Driftsresultatet ble NOK 13,3 mill. mot NOK 42,8 mill. i 1997. Ordinære avskrivninger var NOK 24,5 mill. Netto finansielle poster var minus NOK 12,1 mill. mot minus NOK 11,0 mill. foregående går. Resultatet etter finansielle poster og før skatt ble NOK 4,1 mill. mot NOK 31,6 mill. foregående år. Cashflow fra driften i første tertial ble cirka NOK 30 mill. Til sammenligning var resultatet samme tid i 1996 minus NOK 9,5 mill.

Sammenlignet med første tertial 1997 har lavere priser og høye råstoffkostnader gitt en forventet tilbakegang for Treindustrigruppen både i driftsinntektene og resultatet. Dette er likevel bedre enn forventet i 1998 med et driftsresultat på nær NOK 9 mill.

Resultatet i Innredningsgruppen er i positiv utvikling og driftsresultat for tertialet var NOK 10,7 mill.
Limtregruppens resultat første tertial ble minus NOK 5,8 mill. Resultat er belastet med omstillingskostnader i Danmark, hvor det er gjennomført en sammenslutning av dansk limtreindustri med virkning fra 01.04.1998. Moelven eier 40 prosent av det nye selskapet.

I forretningsområdet Bygg og Prosjekt er det gjennomført driftsomstillinger i de nye selskapene, Moelven Byggsystem AB og Moelven Byggsystem AS, som belaster resultatet første halvår. Driftsresultatet ble positivt med NOK 4,5 mill.


Finansielle forhold

Konsernets totalkapital var ved utgangen av første tertial NOK 1317,0 mill. mot NOK 1189,6 mill. foregående år. Økningen på cirka NOK 125 mill. tilskrives i hovedsak kjøpet av selskapene Westwood Byggsystem AS og Westwood Byggsystem AB og økt driftskapitalbinding. Konsernets netto rentebærende gjeld er NOK 513,6 og på samme nivå som fjoråret. Konsernets egenkapital utgjør cirka NOK 420 mill. etter utbetalt utbytte. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 31,8 prosent mot 27,7 prosent på samme tid i 1997. Sysselsatt kapital er ved utgangen av første tertial på NOK 845,9 mill.

På bakgrunn av den gode finansielle situasjonen, har konsernet i løpet av første tertial inngått nye låneavtaler på bedre betingelser, og med økte likviditets-reserver. Konsernets finansielle stilling er derfor styrket, og likviditeten er god.


Kjøp av virksomhet

Med virkning fra 01.05.98 har Moelven overtatt selskapene Notnäs AB og Westwood AB. Finansieringen av kjøpet skjer ved overtakelse av gjeld på cirka NOK 285 mill. og utstedelse av cirka 20,3 mill. aksjer i Moelven Industrier ASA med bakgrunn i styrefullmakt på 21,5 mill. aksjer, vedtatt på generalforsamlingen 25. mars 1998. Etter dette vil Moelven være Europas sjette største aktør innen treindustri, nummer to i Skandinavia etter ASSI Domän og Europas største innen videreforedling av trevarer.
Konsernets årsomsetning vil etter dette være på cirka NOK 3300 mill., og totalbalansen på cirka NOK 1800 mill. Konsernets egenkapital vil være vel NOK 600 mill. og egenkapitalandelen vil være i overkant av 30 prosent.

Gjennomføringen av disse transaksjonene vil være sluttført i månedsskiftet mai/juni for Notnäs AB, og primo juli for Westwood AB`s del. Tilbud om overtakelse av aksjene i Westwood AB sendes aksjeeierne primo juni. Det foreligger forhåndsaksept fra de største aksjonærene i Westwood AB, som representerer over 70 prosent av aksjene.


Utsikter

For Treindustri ventes fortsatt jevn prisoppgang for trelast av gran, samtidig som den negative prisutviklingen for furu vil flate ut. Sammen med en viss nedgang i råstoffkostnadene, vil resultatutviklingen for sagbrukene gradvis bli bedre utover i 1998. Ved foredlingsvirksomhetene forventes jevn resultatutvikling over året.

Resultatene ved Notnäs AB og Westwood AB er ved overtakelsen ikke tilfredsstillende. Med dette utgangspunkt, og på grunn av nødvendig omstillings- og restruktureringstiltak i 1998, vil disse selskapene ikke gi bidrag til konsernets resultater inneværende år. Effekten av omorganisering og samordning vil gradvis inntre mot slutten av 1998.

Inntjeningen i Innredningsgruppen forventes å være stabil og på et godt nivå for hele 1998.
For Limtregruppen vil resultatene være svake. Effekten av forbedringstiltak, både av operasjonell og strukturell art, gir forutsetninger for bedre resultater tredje tertial.

Ordresituasjonen for Bygg og Prosjekt er god, og skal gi resultater på nivå med fjorårets. Omstrukturering av de nye selskapene vil gi resultater mot slutten av 1998.»


Oslo, 2. juni 1998
Styret i Moelven Industrier ASA

For ytterligere kommentarer, kontakt konsernsjef Frode Alhaug, tlf 62 34 71 01.
Se også på Internett: Hugin Online og http://www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner